Hoppa till innehåll

Minskad ojämlikhet – en utmaning för Sverige

Ett av de globala hållbarhetsmålen är ”Minska ojämlikhet inom och mellan länder”. En färsk utvärdering visar dock att ojämlikheten i Sverige snarare ökar inom vissa områden.

Dokumentet ”Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling” som nästan alla världens länder har ställt sig bakom, innehåller bland annat de globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen innebär en vision och också ett slags definition av begreppet hållbar utveckling. Ett bärande tema i Agenda 2030 är frasen ”Lämna ingen utanför”. Åtagandet innebär att länderna ska verka för bättre förutsättningar för dem som lever i fattigdom och utanförskap, och att de som står längst utanför ska prioriteras.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har nyligen gjort en genomgång av hur Sverige ligger till i genomförandet av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En av de utmaningar som man lyfter fram för Sverige är kopplade till ojämlikhet inom en rad olika områden. Ett sådant är den ekonomiska ojämlikheten, där andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard har ungefär dubblerats under de senaste 20 åren och är nu cirka 15 procent av befolkningen, något högre för kvinnor. Det placerar Sverige ganska nära snittet för EU. Ökningen är kopplad till att inkomstökningarna varit större för dem som har högre inkomster än för dem som har lägre inkomster.

Ökad ojämlikhet syns också inom andra områden, exempelvis i återstående medellivslängd som är störst för människor med eftergymnasial utbildning och minst för personer med bara förgymnasial utbildning. Dessa skillnader har ökat under perioden 2000-2018. För skolresultat har den socioekonomiska bakgrunden fått en ökad betydelse sedan slutet av 00-talet. Trångboddheten är betydligt större, och ökande, för utrikesfödda än för inrikes födda för vilka trångboddheten är relativt konstant. Politiskt inflytande och utsatthet för våld är också områden där det finns ojämlikheter mellan olika grupper i samhället.

Minskad ojämlikhet är en utmaning för Sverige, inte bara för att det är ett mål i sig, utan också för att ojämlikhet är kopplat till andra hållbarhetsmål. Det är en ofta upprepad sanning att de finns många kopplingar mellan de olika hållbarhetsmålen och man kan inte lösa ett av dem utan att samtidigt beakta andra. Ojämlikhet kan vara ett viktigt hinder för att nå andra mål.

Veckans tips: Sustainability Pubkväll – Varför går det så trögt? Fredag den 25/10. Läs mer här.