Skip to content

Busy days when teachers wrap up the third pandemic semester

Man sitting at a laptop in video meeting.

In English further down.

Dags att knyta ihop den tredje pandemiterminen

Nu börjar den andra vårterminen präglad av covid-19-pandemin lida mot sitt slut och jag är verkligen imponerad av allt som ITM-skolans medarbetare gjort för att säkerställa att våra studenter får den undervisning de behöver, trots de begränsningar vi tvingats till. Men efter sommaren och semestrarna ska vi påbörja och genomföra ett nytt läsår och jag hoppas att ni alla vet att i väntan på rektorsbeslut om hösten har grundutbildningsutskottet tagit fram ett planeringsunderlag. Detta planeringsunderlag har påverkats på kort sikt av pandemin och på längre sikt av KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildning. Detta beskrevs i ett mail som KTH:s undervisande personal fick av Leif Kari förra veckan, men för er som inte sett det kan ni läsa mer här:

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

ITM:s E-lärandegrupp

Eftersom dessa scenarier på olika sätt påverkar hur vi kan och bör genomföra våra kurser i höst vill jag passa på att återigen påminna om ITM:s E-lärandegrupp (amanuens-studenterna) som har i uppdrag att hjälpa oss med följande:

 • Stötta, assistera och guida i användandet av digitala undervisningsverktyg, exempelvis Canvas.
 • Introduktion och träning i verktyg som bidrar till en mer engagerad och interaktiv online undervisning, exempelvis lektioner i Zoom.
 • Hjälpa till att ta fram utbildningsmaterial för flippad undervisning.
 • Undersöka öppna frågor som kräver efterforskningar, exempelvis hur kommunikationen med studenter kan utvecklas.
 • Stötta vid skapandet av digitala examinationer.

Om du har en idé om hur och med vad ITM:s E-lärandegrupp kan hjälpa dig med, eller bara vill boka ett möte, kontakta dem direkt på deras adress itm-elearning@kth.se. Men eftersom amanuensgruppen består av både inhemska och internationella studenter, vänligen skriv till dem på engelska.

ITM:s E-lärandegrupp har genomfört flera olika workshops, till exempel fokuserade på samarbetsverktyg, interaktiv online undervisning och strukturering av canvas-sidor. Presentationer, andra dokument och kommande instruktionsvideor, som gruppen håller på att skapa, finns på en Canvassida som heter ITM E-learning. Skicka ett mejl om du är intresserad av att få tillgång till den.

Framtidens utbildning på KTH

Dessutom genomför utbildningsnämnden (UN) just nu ett flertal workshops om framtidens utbildning på KTH. Siktet är inställt på hur vår utbildningsstruktur bör se ut om tio år och att förändringsresan måste börja redan nu för att lyckas. Jag är UN:s representant i den arbetsgrupp som planerar och faciliterar dessa workshops och utredningen presenterades på KTH:s storträff den 27/5. Om ni missade detta kan ni läsa mer om detta i Leif Karis vice rektorsblogg eller se på storträffens presentationer som spelades in.

Leif Karis blogg: Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden

Presentationer från Storträffen (KTH Social, som kräver inlogg)

KTH:s storträff den 27 maj

I övrigt var det mycket intressant som presenterades och diskuterades på KTH:s storträff. Bland annat fanns det rundabordsdiskussioner kring:

 • vett och etikett i zoom,
 • språkkunskaper bland doktorander,
 • externa intressenters engagemang i ingenjörsutbildningar,
 • bedömning av reell kompetens (validering),
 • genomströmning,
 • hållbar utveckling,
 • tillgänglighet och GDPR,
 • studentinflytande på doktorandnivå,
 • mottagningen av nya studenter,
 • studiemiljö och andra studiesocialafrågor,
 • KTH:s kvalitetssäkringssystem för utbildningar på alla nivåer,
 • blottlagda kvalitetsbrister i utbildningen i kvalitetsuppföljning 2021,
 • hur vi kan förebygga och avskräcka försök att vilseleda bedömning,
 • programöverskridande projektkurser med HU och JML,
 • experimentella lärandemiljöer,
 • livslångt lärande: uppdrag och nya förutsättningar,
 • breddad rekrytering och breddat deltagande,
 • examination som kan ersätta stora salstentor,
 • lärares arbetsbelastning under pandemin och tid för återhämtning.

Som sagt, mycket intressanta diskussioner och berikande kunskapsutbyten!

Kursutvärderningar och tentamensinformation

Avslutningsvis vill jag påminna er om att vi alla ska genomföra kursutvärderingar innan sommaren för de kurser vi genomfört under vårterminen. De färdigställda kursanalyserna ska sedan tillgängliggöras på sidan Kursens utveckling i Kurs- och programkatalogen.

Tid för kursvärdering och kursanalyser

Dessutom finns det uppdaterad information inför kommande tentamensperioder, med länkningar till nytt stödmaterial, t.ex. checklista inför examination i Canvas.

Inför tentamensperiod 4 och omtentor i juni och augusti

/ Anna Jerbrant, vice skolchef och grundutbildningansvarig på ITM-skolan

Busy days when teachers wrap up the third pandemic semester

Now the second spring semester marked by the covid-19 pandemic is reaching its end, and I am very impressed by everything that the ITM staff has done to ensure that our students get the education they need, despite the restrictions. But after the summer and the vacations, we will start and implement a new academic year, and I hope you all know that while waiting for the President’s decision about the autumn, the First and Second Cycle Education Committee (GU) has produced a planning document. This planning document has been affected by the pandemic in the short term and KTH’s long-term plans and visions for education. The scenarios were described in an e-mail that KTH’s teaching staff received from Leif Kari last week, but for those of you who have not seen it, you can read more here:

Scenarios for KTH’s educational activities

ITM’s E-learning group

Since these scenarios affect how we can and should carry out our courses this autumn, I would like to take the opportunity to remind you of ITM’s E-learning group (the amanuenses  students) who help us with the following:

 • Support, assist and guide in the use of digital teaching tools, such as Canvas.
 • Introduction and training on tools to increase engagement and collaboration during online teaching, for instance lectures in zoom.
 • Contribute on the production of education materials for flipped education.
 • Investigate open questions that require some research, for example how to improve communication with students.
 • Support with creating digital examinations.

If you have an idea on how and with what the ITM E-learning team can help you with, or just wants to book a 1-to-1 meeting, contact them directly through itm-elearning@kth.se. But, since the amanuenses group is made up of both domestic and international students, please write to them in English.

ITM’s E-learning group has conducted several workshops. For example, focused on collaboration tools, interactive online teaching, and structuring of Canvas pages. Presentations, other documents, and upcoming tutorials that the group is creating can be found on a Canvas page called ITM E-learning. Send an e-mail if you are interested in accessing it.

The future education at KTH

In addition, the Board of Education (UN) is currently conducting several workshops on future education at KTH. The focus is on what our educational structure should look like in ten years and that the journey of change must begin right now to succeed. I am the UN’s representative in the working group that plans and facilitates these workshops, and the investigation was presented at KTH’s Storgruppsmöte on May 27. If you missed this, you can read more about it in Leif Kari’s Vice President’s blog or look at the recorded Stormöte presentations.

Leif Kari’s blog: We are taking giant strides into the future

Presentations from Storträff (KTH Social, log in needed)

KTH’s Storträff on May 27

Many interesting topics were presented and discussed at KTH’s Storträff. Among other things, there were round table discussions about:

 • common sense and etiquette in Zoom,
 • language skills among doctoral students,
 • involvement of external stakeholders in engineering education,
 • assessment of real competence (validation),
 • throughput,
 • sustainable development,
 • accessibility and GDPR,
 • student influence at doctoral level,
 • the reception of new students,
 • study environment and other study social issues,
 • KTH’s quality assurance system for education at all levels,
 • revealed quality deficiencies in the education in quality follow-up 2021,
 • how we can prevent and discourage attempts to mislead in assessment,
 • program-wide project courses with sustainable development and JML,
 • experimental learning environments,
 • lifelong learning: assignments and new conditions,
 • broadened recruitment and broadened participation,
 • examinations that can replace proctored campus exams,
 • teachers’ workload during the pandemic and recovery time.

That said very interesting discussions and enriching knowledge sharing!

Course evaluations and examination information

Finally, I would like to remind you that all of us must carry out course evaluations before the summer for the courses we have completed during the spring semester. The completed course analyses must then be published on the Course Development page in the Course and Program Catalog.

Time for course evaluation and course analysis

In addition, there is updated information for future exam periods, with links to new support material, e.g., checklist for examination in Canvas.

About exam period P4 and re-exams in June and August 2021

/ Anna Jerbrant, Deputy Head of School and Director of First and Second Cycle Education at the ITM School

 

 

 

 

Deputy Head of School & Director of First and Second Cycle Education

Leave a Reply

Your email address will not be published.