Skip to content

Is the unexpected presence of northern light a sign of a brighter future?

Norrsken över Stockholm

Foto: Anna Larsson, mitti.se

In English further down.

Är det oväntade norrskenet ett tecken på en ljusare framtid?

Kära kollegor,

Jag hoppas att du har kopplat av från jobbet och kunnat njuta av julledigheten med dina närmaste vänner och familj.

Nu, i inledningen av 2022, är vi fortfarande i en situation som innebär begräsningar, både i samhället och på KTH. Det påverkar våra möjligheter att utföra vårt arbete på ett ”normalt” sätt. Det viktigaste nu är att hålla oss uppdaterade om situationen och sedan tillsammans med din närmaste chef planera arbetsaktiviteterna. Jag vill påminna om att den senaste informationen om covid-19 presenteras på denna länk:

Information från KTH gällande covid-19

ITM:s ledningsgrupp har startat året med ett digitalt möte för att planera årets aktiviteter. Vi följer ”KTH:s årshjul”, som har olika aktiviteter inplanerade under året. På mötet fokuserade vi på hur vi sätter deadlines och väljer ansvariga personer för olika aktiviteter som behöver genomföras under 2022 enligt den aktivitetsplan som vi får av rektor Sigbritt Karlsson. Bland de många  hållpunkterna i denna vill jag nämna några. Som ni vet har resultaten från RAE-utvärderingen lämnats till institutionerna. Utifrån denna information får varje institution i uppdrag att göra en plan för den framtida forskningsverksamheten. Planen ska lämnas in till rektor senast den 30 september. Dessutom har vi inom utbildningsområdet fått i uppdrag att vidareutveckla ”livslångt lärande” samt fortsätta arbetet med att implementera digitala lärandeaktiviteter som en del i våra kurser.

Jag vill också nämna att vi under 2022 givetvis kommer att arbeta vidare med genusaspekter. Här vill jag tacka Annika Borgenstam för hennes ambitiösa arbete under de senaste åren där hon lett arbetet med att skapa lokala och ITM-övergripande grupper för att arbeta med dessa aspekter. Jag vill även välkomna nya JMLA – Martin Edin Grimheden – som kommer att fortsätta detta arbete under 2022. Ni kommer att höra mer från honom och hans ambitioner framöver.

Till sist hoppas jag att många av er fick upplevda norrskenet Aurora Borealis för ett par dagar sedan. Detta är väldigt ovanligt här i Stockholmsregionen. Kan det vara ett tecken på att en ljusare framtid är på väg? Under de år jag bodde i Luleå upplevde jag detta fantastiska fenomen många gånger. Det är en hisnande sak att se ljusen och att höra bruset från gnistorna. För er som missat detta fenomen finns några bilder på följande hemsida:

Magiskt norrsken över Stockholm (mitti.se)

Ni som vill vara förberedda nästa gång det kan hända kan följa exempelvis denna hemsida:

Aurora-service.eu

/Pär Jönsson, ITM:s skolchef

Is the unexpected presence of northern light a sign of a brighter future?

Dear colleagues,

I hope that you have relaxed from work and enjoyed the holiday with your closest friends and family.

During the start of 2022, we have still experienced a situation where we have some restrictions in society and at KTH. This has and is influencing our possibilities to carry out our work in a “normal” manner. However, the most important thing in a situation like this is to keep ourselves updated on the situation and then together with your closest manager plan the work activities. I want to remind you that the latest covid-19 information is presented on this link:

Information from KTH regarding COVID-19

The ITM Management Group has started the year with a digital meeting to plan for activities that will occur during the year. Here, we follow the “KTH årshjul”, which shows that different activities will take place during different times of the year. This particular meeting focused on how we can set deadlines and select responsible people for different activities that we need to carry out during 2022 according to the Activity Plan which we receive from President Sigbritt Karlsson. Among the many activities, I wish to mention a few. As you know, the RAE evaluation results have been given to the departments. Based on this information, each department is given the task to make a plan for future research activities. This needs to be handed to the President by September 30. In addition, within the education area, we have been given the task to further develop “life-long learning” activities as well as continue the work to implement digital learning activities as part of our courses.

I also want to mention that during 2022 we will, of course, continue to work on gender aspects. Here, I wish to thank Annika Borgenstam for her very active work during the last years where she has led the development of creating local ITM groups to work with these aspects. I also wish to welcome the new JMLA Martin Edin Grimheden, who will continue this work in 2022. You will soon hear more from him regarding his ambitions.

Finally, I hope that some of you experienced the northern lights, Aurora Borealis, a couple of days ago. This is very unusual here in the Stockholm region, which may be a sign that a brighter future is coming? However, when I lived in the northern town Luleå I experienced this fantastic phenomenon many times. It is a breathtaking thing to see the lights and to hear the noise from the sparks. Those of you who missed this phenomenon can, for example, find some pictures at the following website:

Magiskt norrsken över Stockholm (mitti.se)

For those of you that missed the northern lights, but strongly wants to experience them, can follow a website as, for example, the following to be able to track when it will occur again:

Aurora-service.eu

/Pär Jönsson, Head of the ITM School