Skip to content

In times of conflict – remember our core values

In English further down.

Så här i konflikttider – kom ihåg våra kärnvärden

Kära kollegor,

På KTH har vi kollegor från hela världen. Inte minst från Ryssland och Ukraina.

Våra kärnvärden vilar på en grund av demokrati, människors lika värde, mänskliga rättigheter och frihet samt fri och öppen diskussion. Och det vi gör utgår på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till förbättrade levnadsvillkor och en samhällsutveckling som uppfyller krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som teknisk högskola har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och dela kunskap som krävs för att främja en sådan hållbar utveckling.

I min roll som en del av vårt universitet vet jag att jag kan bidra till denna långsiktiga utveckling, mot en hållbar framtid. Men jag har svårt att se hur jag kan bidra här och nu i dagsläget. Jag känner att vi tillsammans behöver stödja dem bland oss ​​som behöver stöd. Det är omöjligt att helt och fullt sätta sig in i situationen som ukrainska kollegor upplever, att vara i Sverige långt ifrån familj, släkt och vänner i Ukraina.

Vi måste respektera varandra, oavsett var vi kommer ifrån. Vi har medarbetare på ITM-skolan från Ryssland, Belarus, Ukraina såväl som från andra delar av världen. Bara en liten påminnelse: varje individ förtjänar respekt även i denna situation.

/ Martin Edin Grimheden,  Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig på ITM-skolan och prefekt på Institutionen för maskinkonstruktion.

In times of conflict – remember our core values

Dear colleagues,

Here at KTH, we have colleagues from all parts of the world. Not the least from Russia and from Ukraine.

Our core values at KTH are based on democracy, the equal value of human beings, human rights and freedom and free and open discussion. Our activities are based on the conviction that education and research can, and should, contribute to improved living conditions and to the development of society which fulfills requirements regarding ecological, social and economic sustainability. As a university of technology, KTH has a particular responsibility for developing and sharing knowledge that is required in order to promote such sustainable development.

In my role as a member of our university, I know that I can contribute to this long-term development, towards a sustainable future. But I find it difficult to see how I can contribute here and now in the current situation.  I do feel that we, as a community, need to support those among us that needs support. It is impossible to put ourselves in the situation of Ukrainian colleagues, being in Sweden and having family, relatives and friends back in Ukraine.

We need to respect each other, regardless of where we are from. We have members at ITM from Russia, Belarus, Ukraine as well as from other parts of the world. Just a reminder: every individual deserves respect even in this situation.

/Martin Edin Grimheden,  Gender equality, diversity and equal treatment manager at the ITM School and Head of the Department of Machine Design