Skip to content

Tickets sold out for Kerstin’s performance

In English further down.

Stor uppslutning när universitetsdirektören pratade samgående

Förra veckan hade ITM:s verksamhetsstöd besök av Kerstin Jacobsson, vår universitetsdirektör. Det var en fullsatt sal, samtliga biljetter var utsålda till det efterlängtade besöket.

Ett av Kerstins budskap var: ”Under hösten kommer vi att göra olika vägval som innebär att vi bland annat förbättrar bland annat systemutveckling och digitala tjänster”. Musik i våra öron! Kerstin beskrev också vår gemensamma fortsatta utvecklingsresa som egentligen formellt påbörjas den 1 januari 2023. Ledorden kan vi sammanfatta till: samordnat, tillgängligt, verksamhetsnära,  kostnadseffektivt, bibehållen kvalité, långsiktigt hållbart.

När jag efter detta event har rört mig ute i stödverksamheten får jag höra att ”det känns mycket bättre nu när vi hört Kerstins prata. Hon imponerade, var saklig, förklarade på ett enkelt vis, och stod med båda fötterna på jorden”. Så jag konstaterar bara att det är viktigt att vi kontinuerligt träffas och delar den information som framkommer allt eftersom arbetet pågår. Tack Kerstin för detta!

Även om den nya organisationen träder i kraft först till nyår är det fullt av aktiviteter kopplade till samgåendet. Som ni nog redan vet arbetar jag och Susanne Odung tillsammans inom ekonomiområdet. Vi har bland annat besökt samtliga skolors och GVS’ ekonomer och genomfört en workshop kring de utvecklingsbehov vi ser, men också för att snabbt försöka plocka de löst hängande frukterna.

Besöken ute på ekonomienheterna var mycket givande. Vi är rätt överens om vad som behöver förbättras i stort och i smått. Diskussionerna har präglats av stort engagemang och högt i tak. Det är ett stort gäng ekonomer som ser fram mot att få vara en del av denna förändringsresa.

Så här glada var vi när vi avslutade workshopen med ITM-skolans ekonomer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi konstaterade dessutom att det känns bra att vi har fram till 2026 på oss, det finns en hel del att utveckla och förbättra.

Parallellt med detta planerar vi den workshop samtliga skolchefer, prefekter och administrativa chefer ska delta i. Här ska vi diskutera vilket behov av ekonomistöd KTH:s institutioner har. Tanken är att vi därefter ska kunna matcha stödet ut mot kärnverksamheten. Det känns både roligt och utmanande att få vara en del av detta förändringsarbete för KTH:s bästa.

/Christina Carlsson, Administrativ chef på ITM-skolan

Tickets sold out for Kerstin’s performance

Last week, ITM’s administration had a visit from Kerstin Jacobsson, our university director. It was a packed hall; all tickets were sold out for the long-awaited visit.

One of Kerstin’s messages was: “During the autumn, we will make different choices which mean that we will, among other things, improve system development and digital services”. Music to our ears! Kerstin also described our joint continued development journey, which actually formally begins on January 1, 2023. We can summarize the keywords as coordinated, accessible, close to operations, cost-effective, maintained quality, and long-term sustainable.

After this event, people keep telling me that “it feels much better now that we have heard Kerstin’s talk. She impressed, explained simply, was factual and down to earth”. So I just state that it is important that we meet continuously and share the information that emerges as the work progresses. Thank you, Kerstin, for this!

Even if the new organization does not come into effect until the new year, plenty of activities are already linked to the merger. As you probably already know, Susanne Odung and I work together in the financial field. Among other things, we have visited all the schools’ and GVS’ financial officers and conducted a workshop on the development needs we see. We also have tried to identify low-hanging fruits.

The visits to the financial units were enriching. We quite agree on what needs to be improved, big and small. The discussions have been characterized by great commitment and an open atmosphere. A large group of financial employees are looking forward to being part of this journey of change.

Group picture of about 20 people in lecture hall.
ITM’s financial team after the finished workshop.

We also noted that it feels good to have time until 2026; there is a lot to develop and improve.

In parallel with this, we are planning the workshop for all heads of schools, heads of departments and administrative heads. Here we will discuss what financial support KTH’s departments need. The idea is then to match the support services to the core business. It feels both fun and challenging to be part of this change management for KTH’s good.

/Christina Carlsson, Head of Administration at the ITM School

Leave a Reply

Your email address will not be published.