Hellre morot än piska

Jag vet inte hur det är med dig, men när det kommer till ett hållbart beteende kan alla de lagar, regler, skatter och andra tvingande åtgärder som ska göra att vi tar bättre hand om vår jord kännas lätt kvävande. Tröttsamma. Snudd på irriterande ibland, faktiskt. Vi människor är kortsiktiga i vårt tänkande och agerande, och ett hållbart beteende kräver långsiktighet.

Särskilt i vårt numera väldigt sekulariserade, fria, liberala och individualiserade samhälle.

Icke desto mindre viktigt är det att vi lever hållbart. Alla dessa åtgärder behövs. Om vi ska ha någon jord att lämna över till våra barn och barnbarn.

Det här har KTH-studenten Albin Haglund förstått och kollat närmare på.

I sin mastersuppsats med rubriken ”Nudging – A Way to Encourage Public Tenants to More Sustainable Behaviour?”, skriven inom ramen för studier gjorda på masterprogrammet Fastigheter och byggande vid KTH, har han tittat närmare på det som kallas för ”Nudging”.

Förutom ny miljöteknik i bostäder måste hyresgästerna också ändra sina beteenden för att leva hållbart. Tekniken i sig räcker inte. Ett relativt nytt sätt att påverka beteenden i en mer hållbar riktning utan att för den skull förändra människors värderingar är just Nudging. Nudging innebär att uppmuntra oss att välja ett mer individuellt och samhällsfördelaktigt alternativ.

För att betraktas som en Nudge (eller knuff på ren svenska) tillåter åtgärden inte förbjudandet av andra alternativ eller drastisk förändring av ekonomiska incitament. Istället kan ett exempel vara att via statistik visa på hur mycket energi grannarna konsumerar, ge förslag på hur man själv kan minska sin förbrukning och på så sätt minska energianvändningen. Därmed ökar det hållbara beteendet.

Här är några ”Nudgar” som Albin Haglund omnämner som exempel i sin uppsats:

  • Användning av beskrivande sociala normer: ”Mer än 85 procent av studenterna på Roskilde Universitet kommer ihåg att släcka ljuset, gör du?”. Läs mer.
  • Översätt till saker som folk förstår och kan greppa: Flera små hål/sprickor i ett hus blir till hålet i storleksordningen av en fotboll. Läs mer.
  • Sätt standardalternativet på temperaturen en grad lägre. Läs mer.
  • Nyttja sociala normer. Vi vill gärna vara sämre än grannen. Vad förbrukar egentligen vederbörande i gasmängd? Läs mer.
  • Gör det lätt att göra rätt. Exempel: Ett återvinningsrum. Före förändring: Brännbart avfall lätt att se och nära entrén, andra sopor längre bort. Efter förändring: Byt plats. Resultat: Större mängd sorteras rätt.

Jag ber Albin Haglund redogöra för några hypoteser där Nudging skulle kunna vara som effektivast.

– I situationer där det är mest sannolikt att man som hyresgäst fattar ett beslut baserat på dåliga vanor eller där ett beslut görs per automatik. Sociala normer tror jag är det kraftfullaste verktyget. Det blev tydligt när jag intervjuade Statens fastighetsverk och såg broderskomplexet mellan Kungliga Operan och Dramaten. Hade den ena installerat LED så ville den andre inte vara sämre. Och man jämförde sin mediaförbrukning sinsemellan också, berättar Albin Haglund.

I övrigt menar han att framgången bygger på vem som blir Nudgad och vilket syfte den har.

– Det går att applicera Nudging på träning, kost, ekonomi och pensionsparande. Ja, allt möjligt egentligen.

Här är för övrigt några effektiva Nudgar som ej är riktade mot energieffektivisering och miljö:

Den som vill komma i kontakt med Albin Haglund kan nå honom via albinha@kth.se eller 073 – 093 06 50.