Etik på schemat

Att smussla in mobilen på tentamen kan stå en dyrt. Och kanske är det oklart för många studenter vad konsekvenserna kan bli. Som ordförande i disciplinnämndenpå KTH kan jag se att antalet ärenden av den här typen ökar – vilket verkar vara en allmän trend på svenska lärosäten. (länk). Men om det beror på att fler fuskar på tentan eller att lärosätena blivit bättre på att kontrollera och upptäcka fusket är oklart. Men oavsett vilket slår det hårt mot den student det handlar om och som kanske inte alltid är medveten om vad följderna blir.

Att till exempel ha mobil eller fusklapp med sig kan rendera varning eller avstängning från studierna i sex veckor.

Som längst kan en student bli avstängd i sex månader om det skulle hända igen. Indraget studiemedel, en notering i studiedokumentationssystemet LADOK under avstängningen är andra konsekvenser.

Bortförklaringarna är klassiska och hjälper föga eftersom möjligheterna att kontrollera har förfinats rejält med hjälp av den nya tekniken. Att sno text från någon annan är nästan omöjligt med tanke på de olika textmatchnings-verktyg som finns.

Att lyfta frågan om vad som är rätt och fel i den akademiska sfären är viktigt inte bara för den enskilde studenten i stunden under den specifika kursen utan grunden för det etiska förhållningssättet som ska vägleda en under den akademiska karriären. Lärandet är individuellt och det kräver sin tid och sitt engagemang. Därför lönar det sig dåligt att vilseleda som är den term som används i samband med disciplinärenden.

Att ha så tydliga och entydiga regler i kurser och forskning är självklart viktigt. Ett öppet klimat för dagens och morgondagens studenter och forskare att vrida och vända på vad som är rätt, samt att bolla och diskutera etiska spörsmål under karriärens gång är nödvändigt.

I början av sommaren kom en uppdaterad version av Vetenskapsrådets publikation God forskningssed  som är tänkt att underlätta för forskare att analysera, värdera och fatta etiskt genomtänkta beslut. Här diskuteras bland annat forskarens ansvar, aktuella regler och kodexar. Det är samtidigt viktigt att titta på i vilken mylla den här typen av beteenden växer fram

Remissrundan för regeringens förslag om en ny myndighet för oredlighetsärenden inom forskning avslutades för några veckor sedan.

Även om myndigheten, som är tänkt att börja fungera från 1 januari 2019 kommer det även fortsatt vila ett stort, inte minst förebyggande, ansvar på lärosätena. Det är bra.

Den etiska diskussionen måste hållas levande i såväl tentasalen som inom forskargruppen.