Hoppa till innehåll

Öppenhet kontra säkerhet

Under de senaste åren har forskarsamhället genomgått stora förändringar. En, som kommer att få allt större betydelse för framtiden, är den om att göra forskningsresultat och vetenskapliga publiceringar öppna- så kallad open access eller open science.

Det gör att forskningen sprids lättare till fler, nya och fler samarbeten kommer till stånd , och därmed gagnar såväl allmänhet som andra forskare.

Parallellt med detta och i takt med den digitala utvecklingen pågår en annan trend. Nämligen larmen om bristande säkerhet och IT-läckage – på myndigheter och företag.

Balansgången mellan det öppna forskarsamhället och läckandet av värdefulla forskningsresultat är vansklig. Förutom att icke offentliga uppgifter kan spridas kan det  i värsta fall komma att handla om systematiska intrång av främmande makt.

Med informationstekniken finns en fantastisk möjlighet till snabb spridning av data och överföring av information, men det ställer också krav på varsamhet så att exempelvis personuppgifter inte hamnar i fel händer.

För att kunna hitta rätt mellan olika synsätt i värderandet av sina forskningsresultat – från godtrogenhet till gedigen paranoia – är det  viktigt att vi diskuterar de här frågorna och inte slår oss till ro utifrån hur synen på säkerhet varit tidigare. Det är ett ständigt pågående arbete – att hålla sig a jour med hur säkerhet och skyddande av personuppgifter bäst fungerar.

I Vetenskapsrådets rapport från 2014 belyses denna tillgänglighet utifrån en rad olika aspekter.

Även när det gäller  tillgänglighet och säkerhet blir det tydligt hur nära sammanflätad forskningen är i ett internationellt perspektiv. I EU:s ramprogram Horizon 2020 har det varit open access som gällt för vetenskapliga publiceringar som är resultat av forskning som finansierats därifrån.

Vi inom akademin talar om akademisk frihet som ett sätt att förena olika delar av världen och därigenom motverka intolerans och fördomar. Att fritt debattera olika åsikter och att träna kritiskt tänkande är en delmängd av detta. Jag tror att detta är än viktigare fram över. Att stå emot förutfattade meningar och bevisa det genom vetenskapliga landvinningar är det som skapar störst förutsättningar för välstånd och ett gott liv.

Samtidigt bör vi på KTH förstå att de upptäckter och eventuella innovationer vi gör är värdefulla på så många olika plan. Att låta andra på ett enkelt sätt komma åt detta utan att ge vederbörlig erkänsla är inte rätt.

Det är en sund livsinställning att tro andra människor om gott, men vi får inte var naiva. Därför är det absolut nödvändigt att tänka säkerhet och att skydda sina upptäckter. För min del innebär det också att vi tillsammans ger KTH förutsättningar att fortsätta att vara ett framstående utbildnings- och forskningsuniversitet.