Den fria tanken

Sedan årsskiftet har KTH, som ett led i att bygga en ny och mer effektiv organisation, fem i stället för tio skolor. Att besöka dessa skolor och få ett smörgåsbord av spännande, relevant och samhällsutvecklande forskning är fantastiskt – och lärorikt.

Senast i raden av besök var på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa. Att få lära sig om de senaste inom hjälmutveckling, hur man kan förebygga belastningsskador med hjälp av sensorer i kläder till proteinatlas, basår och centrifug för att förstå g-krafters påverkan på människan är som sagt fantastiskt. Det visar än en gång hur oslagbar kombinationen engagemang, vetenskaplig kunskap och nyfikenhet är för att skapa lösningar för framtidens arbetsliv och samhällsutveckling i stort. Våra studenter, forskare och övrig personal gör alla ett gediget arbete för ett KTH i tiden.

Därför är det riktigt illa att ett ärende rörande en students agerande på en lektion fått enorma, svartvita och felaktiga proportioner i vissa kretsar. Ett ärende som dessutom är utrett och klart – och skött i enlighet med gängse rutiner och riktlinjer.

Som rektor kan jag inte bara stillatigande låta det passera, i syfte att undvika meningslös polemik. Att KTH skulle strypa åsiktsfriheten, som det har hävdats i vissa sociala medier, är nonsens. Den fria tanken och rätten att uttrycka den är själva grunden för vårt uppdrag.

Även om det är en liten skara som tycks driva på och stärka varandras skeva bild så vill jag citera ur KTH:s etiska policy:

”KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och ö̈ppen diskussion. Jämstä̈lldhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfrå̊ga och en självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH.

KTH:s verksamhet bygger på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till bättre levnadsbetingelser och till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och förmedla kunskap som behövs för att främja en sådan hållbar utveckling. Verksamheten ska genomföras på ett sådant sätt att KTH:s resurser används effektivt utan att ge avkall på kvalitet och service.

Vetenskapens framsteg bygger på öppenhet och samverkan. KTH verkar för aktiv kunskapsspridning, fritt informationsutbyte och nationellt såvä̈l som internationellt samarbete. ”

Det kan låta som många fina ord staplade på varandra. Men läs gärna högt, smaka på orden och se vilken innebörd de har för dig.

För en akademi som verkar inom en demokrati kan det te sig självklart och enkelt, men måste påtalas och värnas varje dag.

KTH är med och bygger framtidens samhälle.