Nyfikenhet och nya perspektiv

Vad är nyttan och meningen med en universitetsutbildning? Är den rent faktiskt användbar eller ser den mest bara bra ut på cv:t?

En del hävdar liksom på DN debatt förra veckan att det är först på arbetsplatsen man verkligen lär sig något och utbildning är främst en plattform att bygga vidare på.

Någon annan konstaterar att tillägnandet av kunskap är en evigt påfyllbar resurs i den livslånga kompetensutvecklingen.

En tredje hävdar tydligen i en bok av en amerikansk ekonom att en utbildning inte ökar studentens kompetens utan snarare enbart signalerar olika egenskaper förknippade med den som gått en utbildning till en framtida arbetsgivare.

En högre utbildning ger flera saker förutom rena kunskaper inom en rad ämnen. Även om det sannolikt inte är lika omvälvande i en människas liv som att lära sig gå eller läsa. Dock tror jag det finns likheter i den bemärkelsen att perspektivet blir ett annat och det går en skiljelinje mellan innan och efter du valt att plugga vidare.

Det finna många aspekter att beakta här, men jag kan för enkelhetens skull ta mig själv som exempel.

  • Den gör det möjligt att du som person får chansen att följa och utveckla din nyfikenhet. Det i sin tur gör det möjligt att se samband och sammanhang på ett nytt sätt utifrån faktisk kunskap.
  • En universitetsutbildning hjälper en att hitta nya vägar till ny och än mer fördjupad kunskap.
  • Den ger dig verktyg och stringens att kritiskt granska och analysera teorier på ett förhoppningsvis självständig sätt. Det ger också ett bra självförtroende i ifrågasättandets nödvändiga konst – användbart inte minst i tider av fake news och vilseledande utspel från olika håll och i olika kanaler.
  • För den som liksom jag inte har en lång akademisk tradition i släkten innebär en universitetsutbildning en mer jämställd position att såväl formulera sig som agera utifrån.

Kunskap är så många olika saker. Vi får ett fattigt samhälle om någon ska föreskriva precis vilka utbildningar som är nyttiga och vad som är onödigt.

Ibland går det helt enkelt inte att veta vilka genombrott som görs och av vem. En bred högre utbildning skapar många möjligheter för individ och samhälle. Utbildningens frihet är viktigt att slå vakt om för att fortsätta att kunna skapa nya värden för människor.