Nya studenter och nya pennor

Det bästa jag visste när jag gick i skolan var att börja höstterminen. Den luktade av nya böcker, ny almanacka, nya pennor. Trots det begynnande mörkret andades verkligheten nysatsningar. Jag har samma känsla nu – som rektor för Sveriges största tekniska universitet – och stora förväntningar inför framtiden.

KTH:s nya studenter anlände i förra veckan och just nu pågår mottagningsveckorna. Många såväl studenter som medarbetare är djupt engagerade i välkomnandet av de nya studenterna. Ett engagemang som förhoppningsvis spiller över till de nya studenterna när de väl på allvar är igång med sina studier.

Omorganisationen av KTH är inne i sin tredje fas och jag ser hur vi sakta men säkert går mot målet att skapa en mer enhetlig och effektiv organisation. Återigen vill jag passa på att tacka för det arbete som såväl fakultet som tjänstemän lagt och lägger ner på detta. Den fortsatta utvecklingen av KTH är något av det jag ser fram emot under hösten.

Ett annat område som ständigt är på agendan är förstås hållbar utveckling, KTH genom bland annat klimatramverket arbetar för att inom vår forskning, i våra utbildningar hitta effektiva lösningar och skapa ny teknik som gynnar en hållbar utveckling. Materialforskning, energi och stadsbyggnad är, för att nämna några för framtiden avgörande områden, där hållbara lösningar nu arbetas fram. Dessutom arbetar vi medvetet och tydligt för att minska universitetets egen påverkan på miljön. KTH ska stå för vetenskapligt grundad kunskap och fakta inom allt vi gör, inte minst gäller det för hållbar utveckling, där känslor riskerar att ta överhanden vilket ibland leder till kortsiktiga lösningar som kan vara sämre än de vi redan har.

Hållbarhet var av naturliga skäl det mest diskuterade ämnet på årets upplaga av Almedalen i början av juli. Ett Almedalen som hade något färre seminarier, men trots det många aktuella och viktiga seminarier. Ett annat område i Almedalen – en favorit i repris – som diskuterades var livslångt lärande. I flera diskussioner hänvisades till det konkreta förslag nämligen Study Friday som näringsliv, universitet och Sveriges Ingenjörer debatterade på försommaren https://www.di.se/debatt/rektorerna-for-chalmers-och-kth-infor-avdrag-for-kompetensinvesteringar/. I nästa vecka besöker ett urval ur arbetsgruppen Study Friday Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, för att närmare presentera konceptet.

En tydlig gemensam nämnare för ovan nämnda satsningar är just samverkan och samarbete. Ett annat sådant exempel som presenterades i Almedalen var Stockholm trio – en allians av internationell modell med KI, Stockholms universitet och KTH som vi berättade om och debatterade på försommaren. I höst ska vi ta nästa steg, vilket blir mycket spännande.

Ytterligare en sak som givetvis, förutom AI, nämndes och diskuterades flitigt var Strut, Styr- och resursutredningen, där många då just skickat in sina remissvar. Vilken hänsyn som kommer att tas till dessa, där många av remissvaren verkar vara av det mer kritiska slaget och hur de ska jämkas kan bli en ödesfråga för akademin.