Kulturen som bygger kvalitet

Hög kvalitet inom forskning, utbildning och samverkan. Det låter bra – men vad innebär det egentligen? En systematisk strategi, ett sätt att tänka till vardags och trovärdighet. 

 Kvalitet handlar om attraktiva utbildningar som lockar många sökande – varav de som antas har en stor dos motivation, nyfikenhet och förmåga. Kvalitet handlar vidare om att de sökande ska ha goda förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Det är ett gemensamt ansvar; KTH:s att skapa utmärkta förutsättningar att lära och studenternas genom starkt engagemang i sina studier. Kvaliteten ligger i den forskning som bedrivs och i vårt samhällsengagemang i offentlig sektor och näringsliv. Den ligger också i de innovationer som emanerar från KTH.

 Genom olika rankinglistor mät kvaliteten och det är bra, men kvalitet handlar i grunden också om något som är svårare att mäta. Nämligen trovärdighet och tillit. Att vi examinerar kompetenta studenter och producerar banbrytande och nyttig forskning samt att vi skapar tilltro hos samhället till att KTH kan lösa dagens och morgondagens utmaningar. Internationalisering, jämställdhet, digitalisering och hållbar utveckling i all vår verksamhet är andra tydliga kvalitetsmarkörer.

Grunden till detta ligger i ett gediget och systematiskt inre arbete och som genomsyrar den dagliga verksamheten på KTH. Men som jag påtalat tidigare är kvalitet likt kondition en färskvara och det finns inga lagrar att vila på – i alla fall inte särskilt länge trots en väl utveckla kvalitetskultur.V

Vi har flera genomgripande kvalitetsundersökningar det närmaste året som ska hålla oss alerta både i fråga om vår utbildning och vår forskning. Under hösten kommer Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för att syna vårt system för kvalitetssäkring av utbildningar. Till våren är det dags för vår tredje Research Assessment Excercise (RAE). Där såväl nationella som internationella bedömare titta på vår forskning och hur den kan utvecklas vidare.

Kvalitetskultur och att ständigt tänka nya tankar, utveckla och förfina är nödvändigt för att fortsätta att vara ett framstående universitet.