Hoppa till innehåll

Studietiden är en färskvara

Hur är det att vara student på KTH? Det är lätt att tro sig veta om man själv gått på KTH, även om det var länge sedan.  Tack vare en utmärkt samverkan med våra studenter genom THS, Tekniska Högskolans Studentkår,  kan vi bland annat få en inblick i hur det är – före, under och förhoppningsvis snart även efter en pandemi.

När jag gick första gången uppför Drottning Kristinas väg 1977 kände jag mig lite udda och nervös med min bakgrund. Ingen i min släkt hade läst på universitet allra helst inte inom teknik. Men jag hade bestämt mig att likt Pippi ta det med kommando och fortsatte med bestämda steg uppför backen. Det var spännande och stort.

Det gällde att lägga åtminstone 40 timmar i veckan på studierna för att det skulle gå vägen insåg jag ganska snabbt. I samband med högskolereformen samma år infördes studenternas rätt att aktivt medverka i styrelsearbetet vid universitet och högskolor, och därutöver rätten att ingå i linjenämnder och institutionsnämnder. Sedan år 2000 står det i fjärde paragrafen att Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Utbytet med våra studenter är ett viktigt inslag i att utveckla våra utbildningar i takt med tiden och ur kvalitetssynpunkt. Det kan röra frågor kring utbildning i stort, men också sådant som optimal längd på en föreläsning, hur undervisningen kan göras mer tillgänglig eller förslag på moment i en kurs.

Under det här året har vi på olika sätt kämpat för att ställa om undervisning och verksamhet med bara vissa inslag på campus och resten på distans. De som kämpat allra mest för att ändå få resultat är våra lärare – och studenter.

I UKÄ:s första (av fyra) delrapport som kom förra veckan  om hur coronapandemin påverkat universitet och högskolor framgår bland annat att studenterna lyckats prestera i stort sett lika bra som året innan, men att den studiesociala miljön påverkats kraftigt. Många har känt sig ensamma, isolerade och saknat sina studiekamrater och sitt vanliga sammanhang till följd av omställningen.

Därför är jag så extra glad över alla de initiativ som tagits på KTH för att mota detta och göra det lite lättare och roligare tills det här eländet är över. THS har också, med stöd av oss, dragit i gång ett antal aktiviteter för såväl utländska som svenska studenter, som varit väldigt populära.

Studentsamverkan har blivit ett mycket gott samarbete detta omställningens år.