Hoppa till innehåll

Ord på vägen till ny regering

KTH:s kraftigt förbättrade placering i den senaste THE-rankingen är det många som ska tackas för. Och många som kan vara stolta över att KTH rankas som det 155:e bästa universitetet i världen .  Bakom detta ligger ett medvetet systematiskt arbete och lärare och forskare som arbetat hårt och enträget.

Framgången är också ett kvitto på våra internationella och fruktbara samarbeten och att KTH är en röst som gör sig hörd bland världens drygt 1600 universitet som rankats.  Det är självklart väldigt glädjande, men vissa förutsättningar är viktiga att säkra för att det ska vara möjligt i den globala och hårdnande konkurrensen inom såväl forskning som utbildning.

Vid en snabb sökning i det drygt 60-sidiga avtal som den tillträdande regeringen lagt fram nämns universitet vid ett tillfälle. Då i sammanhanget att universitetens och högskolornas omställningsuppdrag ska stärkas och därmed förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma att vidareutbilda sig.

Det välkomnar jag och i synnerhet eftersom kunskap i flera avseenden är en färskvara i en värld med alltmer komplexa utmaningar och snabb teknisk utveckling. Att återkommande kunna komma till KTH och ”tanka” det senaste inom ett visst kunskaps- och forskningsområde stärker givetvis kompetensen och attraktiviteten på en föränderlig arbetsmarknad. Här arbetar vi redan för fullt.

I regeringsförklaringen tillägnades ett stycke universitet och högskolor och bland annat påtalades vikten av utbildningskvalitet och vetenskaplig excellens samt att universitet och högskolor ska stå fria från politisk styrning.

Att universitet och högre utbildning inte har en vidare framskjuten plats i den här typen av dokument är kanske  inte så mycket att yvas över. Men när budgeten läggs fram, om några veckor, kommer vi se svart på vitt vart det tar vägen.

Men jag ändå vill passa på att ge den nytillträdda regeringen några ord på vägen – att hålla i minnet:

  • Autonomin och möjligheten för lärosäten att inom givna ramar bestämma sin inriktning.
  • Den akademiska friheten – en frihet som måste värnas och utövas med ansvar.
  • Jämställdhet inom akademin är även fortsatt en fråga om kvalitet och avgörande för tillgången till talang oavsett bakgrund och kön.
  • Forskningen och vad den kan bidra med i samhället – inte bara i form av ovärderlig kunskap och analyser utan tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  • Inte släppa taget om hållbar utveckling och de 17 globala hållbarhetsmålen och forskningens avgörande bidrag för att bekämpa, bemöta och beforska klimatförändringarna.
  • Forskningsfinansieringen måste vara såväl uthållig som hållbar vad gäller anslag och planeringshorisonter.
  • Låt varje universitet och högskola stärka sin specifika excellens och expertis – det tjänar alla på- istället för tendensen att alla ska göra allt.