Hoppa till innehåll

Tio år med fokus hållbar utveckling

Man kan säga att KTH:s nuvarande miljö- och hållbarhetsarbete startade 2010. Då gjordes en utredning som konstaterade att det fanns ett stort behov av att utveckla arbetet. I den forskningsutvärdering som gjordes 2012 drog man också slutsatsen att KTH behövde stärka integreringen av hållbar utveckling i forskningsbasen.

Också i den utbildningsutvärdering som gjordes 2013 konstaterade flera av de externa panelerna att arbetet med att integrera hållbar utbildning i våra utbildningsprogram behövde stärkas. Baserat på denna situation fattade vår dåvarande rektor några viktiga beslut 2011:

 • Att KTH ska ha ett certifierat miljöledningssystem (egentligen ett lagkrav men det fanns inte då).
 • Att tillsätta en miljöchef (som sedan blev en hållbarhetschef) med fokus på det interna miljöarbetet.
 • Att tillsätta en vicerektor för hållbar utveckling med fokus på utbildning, forskning och samverkan.

Viktigt var också att både miljöchefen och vicerektorn fick en viss budget vilket möjliggjorde olika aktiviteter. Viktigt var också att universitetsstyrelsen fattade beslut om en ny hållbarhetspolicy och att rektor beslutade om nya hållbarhetsmål. Detta var väsentligt för att markera att hållbar utveckling var en viktig fråga på KTH och för att peka ut riktning inom en rad olika områden.

Arbetet har på många sätt varit framgångsrikt. Låt mig lista några höjdpunkter där vi fått externt erkännande:

 • KTH:s miljöledningssystem blev 2015 certifierat enligt ISO 14001. KTH har sedan haft en hög placering när Naturvårdsverket rankar myndigheternas miljöledningsarbete.
 • År 2015 fick vi en utmärkelse från ”The International Sustainable Campus Network (ISCN)” för KTH:s campusplan.
 • År 2017 gjorde UKÄ en tematisk utvärdering av universitetens arbete med hållbar utveckling. Resultatet för KTH var att ”KTH har väl utvecklade processer för arbetet med hållbar utveckling i utbildning”.
 • År 2019 introducerades Times Higher Education Impact Ranking som baseras på de globala hållbarhetsmålen. KTH lyckades fantastiskt väl och kom på 7:e plats i hela världen och var högst rankade av de tekniska universitet som deltog. Det var speciellt roligt eftersom alla aspekter av vår verksamhet ingår i rankingen: forskning, utbildning, samverkan med samhället och påverkan från vår egen verksamhet. År 2020 gick det dock sämre och vi kom på plats 77 vilket illustrerar behovet av att fortsätta arbete.
 • År 2020 fick vi återigen en utmärkelse från ISCN. Denna gång tillsammans med Chalmers för vårt arbeta att utveckla Klimatramverket för universitet och högskolor som nästan alla Sveriges universitet ställde sig bakom. Baserat på detta klimatramverk så beslutade rektor om klimatmål för KTH som behandlar nästan alla aspekter av vår verksamhet och som sträcker sig fram till år 2045.

När man tittar på listan ovan är det uppenbart att en styrka med KTH:s hållbarhetsarbete har varit bredden. Vi har inte bara fokuserat på ett område, utan det är hela verksamheten som har engagerats, En framgångsfaktor har varit alla initiativ som tagits av engagerade lärare, forskare, administratörer, studenter och många andra. Det kopplat med en tydlig markering från KTH:s ledning om frågans betydelse har möjliggjort att vi kunnat flytta fram positionerna inom en rad områden.

Men vi är inte klara. Hållbarhetsfrågorna kommer att fortsätta att vara på agendan. Klimatkrisen kommer att vara aktuell resten av våra liv oavsett ålder. De studenter vi utbildar nu kommer att se en enorm förändring. Det kommer att bli varmare. Men vi kommer också se teknikskiften inom alla områden liksom förändringar i konsumtionsvanor.

Det är viktigt att KTH fortsätter att ta en ledande roll och inte backar från beslut som tidigare tagits utan fortsätter att utvecklas. Låt mig nämna några exempel på prioriterade områden.

 • Den utbildningsutvärdering som vi nyligen gjort visar att vi gjort tydliga framsteg men också att det finns fortsatta utvecklingsbehov.
 • KTH har en möjlighet att öka de externa forskningsanslagen kopplat till hållbar utveckling.
 • KTH behöver rekrytera fler forskare och lärare som behärskar både sina vetenskapsområden och hållbarhetsfrågor.
 • KTH: s utsläpp kopplat till resor och upphandling behöver minska i takt med övriga samhällets krav och förväntningar.
 • KTH bör vara en förebild i samarbete med andra. Frågor kring finansiella placeringar, resor, mat som serveras och vilka vi samarbetar med har synlighet och spelar roll.
 • Engagemang, initiativ och driv från forskare, studenter, lärare och administratörer är fortsatt centralt.

Efter nästan tio år som vicerektor för hållbar utveckling slutar jag nu det uppdraget, men fortsätter som professor på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

Avslutningsvis vill jag tacka alla forskare, lärare, studenter och administratörer som bidragit till KTH:s hållbarhetsarbete! Tack också till nuvarande och tidigare ledningar för KTH vars stöd och samarbete varit avgörande. Och slutligen tack till alla nuvarande och tidigare medarbetare på och för KTH Sustainability Office för storartat arbete!