Hoppa till innehåll

Nu tar vi rejäla kliv in i framtiden

Just nu genomför utbildningsnämnden ett flertal workshops om framtidens utbildning på KTH. Siktet är inställt på tio år och förändringsresan måste börja redan nu för att lyckas. En förändring  som inte bara är önskvärd utan i allra högsta grad nödvändig.

Under förra veckans workshop inspirerade den förre rektorn på Nanyangs tekniska universitet i Singapore tillsammans med ledande pedagogisk utvecklare om deras stora förändringsresa. Ett tekniskt universitet inte helt olik KTH. Gången innan resonerade vår rektor och Universitetskanslersämbetets generaldirektör om utbildningens utformning och utveckling framåt.

Varför denna brådska? Den tekniska utvecklingen går allt fortare, just nu befinner vi oss i ett förutsättningsomvälvande skede med exempelvis markant ökad digitalisering, artificiell intelligens och elektrifiering. På 1990-talet ansågs halveringstiden på kunskaperna från en ingenjörsutbildning vara runt 30 år. Idag räknar man med att den är tre till fem år.

Detta gör att vi måste tänka om kring hur vi strukturerar utbildning på alla nivåer och hur vi gör den tillgänglig och attraktiv för ett arbetsliv med kontinuerlig påfyllning av kunskap och förmågor och att detta hänger väl ihop.

De stora samhällsutmaningarna kräver alltmer tvär- och mångdisciplinära angreppssätt. Angreppssätt som våra studenter ska lära sig redan på KTH och som kräver förändrade lärmiljöer och utbildningsmodeller.

Utbildning blir alltmer konkurrensutsatt. Inte minst bäddar digitaliseringen för detta eftersom den förenklar deltagande på distans. Våra konkurrenter är inte endast internationella universitet utan även andra aktörer. För att vi ska vara relevanta också i framtiden måste forskning och utbildning vara fortsatt starkt kopplade. Inte endast innehållsmässigt utan även att utformningen av våra lärmiljöer, lärande- och examinationsaktiviteter vilar på modern, pedagogisk och vetenskaplig grund. I detta sammanhang är våra campus viktiga och att vi använder dem på bästa möjliga sätt.

Pandemin har visat att ökad digitalisering i undervisningen inte endast är möjlig utan i många fall önskvärd. Och framför allt har den visat att förändring är möjlig!

Risken för ökad politisk detaljstyrning av utbildningen är överhängande. Även om intentionerna är goda riskerar detta att starkt försämra våra förutsättningar att bedriva utbildning med hög kvalitet. Det är bättre att vi är proaktiva och förändrar våra lärmiljöer och utbildningsmodeller för att passa framtiden än att senare tvingas bli reaktiva genom att följa detaljerade regler och ersättningsmodeller som i värsta fall kan komma att motverka det vi vill åstadkomma.

Nu utvidgar vi workshoparna till att även omfatta våra strategiska partners och andra grupperingar.

Veckans tips Läs gärna rektor för Handelshögskolan kloka reflektioner över campusens roll i ljuset av pandemin.