Hoppa till innehåll

En strategisk syn på digitalisering

Universitet och högskolor måste som sektor bli mycket bättre på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det är en sektor som präglats av stor konservativism och samtidigt stora behov av att bli bättre på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Se hur vi gjort på KTH.

Den 22 november beslutade KTH om sin digitaliseringsstrategi. Den baseras på KTH:s digitaliseringspolicy. Digitaliseringspolicyn, som jag skrev om i vicerektorsbloggen 2020-06-12 förklarar hur begreppet digitalisering ska förstås på KTH och anger de förhållningssätt och principer som ska gälla för KTH:s digitalisering.

Grafik över KTH:s struktur för digitalisering.
Struktur för KTH:s digitaliseringsstrategi.

KTH:s digitaliseringsstrategi är resultatet av ett omfattande strukturerat och systematiskt arbete. Med hjälp av extern expertis har intervjuer av många personer inom KTH:s verksamhet, workshoppar med olika ledande funktioner, benchmarkingstudier och möten med andra universitets digitaliseringsansvariga genomförts. Den beskriver viktiga strategiska mål som KTH avser åstadkomma under den kommande femårsperioden och vilka förutsättningar som behöver komma på plats för att det ska kunna realiseras.

För att en organisation ska kunna bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs det både att man ovanifrån i organisationen stödjer arbetet med strategier och investerar resurser i förändringsarbetet. Men sedan krävs det också att man i hela organisationen stödjer arbetet med att göra sin del av det förändrings- och utvecklingsarbete. Från ledningens sida sett kan man bara sätta förutsättningarna för förändringsarbetet, det är personalen som måste ta till sig, förstå och driva förändringen.

Ett av de tydligaste utvecklingsområden som identifierats är behovet hos alla att öka sin digitala kompetens. Vi tar sällan tillfället i akt att fördjupa vår kunskap om hur våra digitala verktyg fungerar, vad man egentligen skulle kunna göra om man kunde mer om verktygen, att öka förståelsen om hur man skyddar sig och sina data och öka sin förståelse av vad som egentligen händer när man interagerar med systemet. Detta märktes inte minst när pandemin inträffade och vi alla snabbt blev duktiga på att hantera digitala verktyg för samarbeten och för videomöten.

Potentialen i att använda digitalisering är enorm, det är en ödesfråga för hela sektorn. Det tarvar nu ett modigt och handlingskraftigt ledarskap för att realisera denna potential. Det krävs engagemang, vilja och envetenhet från medarbetare och studenter. Är ni beredda att anta den utmaningen i er organisation?