Till innehåll på sidan

Centrum för framtidens sjömat, Blå mat

Centrumbildningen Blå mat syftar till att etablera ett nationellt sjömatscentrum med målsättningen att utveckla svensk hållbar produktion av sjömat och öka tillgängligheten för människor i hela landet. En primär uppgift är att utnyttja den vilda fiskfångsten mer effektivt samt att utveckla ett modernt vattenbruk för fisk, skaldjur och alger i samarbete med ett 70-tal partner.

Centrum för framtidens sjömat, Blå mat har som mål och syfte att:

● Utforska nya tekniker och arter för att avsevärt utvidga svenskt vattenbruk;
● Utveckla nya cirkulära livsmedelsproduktionssystem som möjliggör användning av näringsämnen och energi i resurseffektiva cirkulära flöden inom vatten och mellan vatten och land;
● Utveckla hållbara vattenbrukssystemsom minimerar beroendet av ohållbar och / eller begränsad råvara;
● Skapa incitament och utveckla logistiska lösningar för ökad matanvändning av svensk vildfisk:
● Utforma nya kombinationer av bearbetningsteknik och råvaror för att tillåta produktutveckling av underutnyttjade arter och sidoströmmar;
● Kvantifiera utsläpp och kartlägga bidrag av nya fisk- och skaldjurskoncept för att uppfylla SDG:erna;
● Belysa konsumentattityder som för närvarande begränsar konsumtionen av fisk och skaldjur;
● Visa effekten av en blå proteinförskjutning på utvalda markörer för människans metaboliska hälsa;
● Säkerställa optimal välfärd och hälsa hos odlade organismer vid utveckling av nya vattenbruksystem


För att uppnå dessa ambitioner kommer Centrum för framtidens sjömat, Blå mat att bygga på befintliga centra och nätverk av spetskompetens och samla ledande svenska forskare och fiskleverantörsaktörer från industri, myndigheter och NGO:er. Centrum för framtidens sjömat, Blå mat skapar en unik tvärvetenskaplig kompetensportfölj som kommer att formuleras gemensamma specifika forskningsfrågor, möjliggöra nya nätverksmöjligheter och utbilda nya sjömatsexperter inom både industri och akademi. Detta gör det möjligt för oss att expandera den hållbara sjömatsproduktionen i Sverige.

Centrum för framtidens sjömat, Blå mat tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Primära forskningsområden

  • Primärproduktion.
  • Processtekniker och produktutveckling som stimulerar cirkularitet och produktdiversifiering av sjömat.
  • Cirkulära system.
  • Konsumentattityder och preferenser.
  • Hållbarhetsinsikter.
  • Hälsa och välbefinnande hos människor och odlade organismer.
  • Artificiell intelligens (AI) och digitalisering.
  • Ökad produktkvalitet och säkerhet med hjälp av ny proaktiv teknik.
  • Juridisk styrning av sjömatsproduktion.
  • Riskbedömning

Centrumets parter utgörs av KTH , Uppsala universitet , SLU , Chalmers tekniska högskola , Göteborgs universitet , RISE , IVL  och Innovatum Science Park . Därutöver finns ett drygt 60-tal stödpartners som bidrar med naturabidrag.

Tillhör: Centrum för framtidens sjömat, Blå mat
Senast ändrad: 2021-08-24