Doktorsprogrammet i Medicinsk teknologi

Forskarutbildningsprogrammet Medicinsk teknologi är ett forskarutbildningssamarbete mellan KTH och Karolinska Institutet.

Samarbetet innebär att doktoranden blir antagen till båda universiteten samtidigt vilket möjliggör ansökan om gemensam doktorsexamen – så kallad Joint degree. CBH handlägger och administrerar alla KTH:s doktorander som söker till detta gemensamma program

Övergripande syfte och mål

Det övergripande målet med utbildningen är att förse samhället med självständiga kvalificerade forskare som genom forsknings-, utvecklings-, undervisnings och / eller utredningsarbete främjar hälsa och en hållbar utveckling inom olika områden i samhället.

Efter avlagd examen ska doktoranden kunna:

  • beskriva och förklara teorier och empiriska resultat inom sitt specialistområde
  • formulera konkreta forskningsfrågor inom sitt specialistområde
  • använda vetenskapliga metoder och utveckla ny kunskap genom egna vetenskapliga studier
  • kritiskt analysera och värdera tillämpade metoder och resultat från egna och andras vetenskapliga studier
  • presentera och diskutera forskningsresultat inom vetenskapssamhället
  • presentera forskning på ett pedagogiskt sätt utanför vetenskapssamhället och i utbildningssammanhang
  • bedöma etiska aspekter kring forskning inom sitt specialistområde och agera utifrån dessa
  • identifiera behov av ny kunskap och ha kunskap om att initiera, finansiera och leda forskning
  • delta i tvärvetenskapliga samarbeten inom det aktuella problemområdet
  • analysera forskningens roll i samhällsutvecklingen

Mer om utbildningen finns att läsa i Handbok STH.

Kontakt

  Kontakta oss på phdadmin@cbh.kth.se

Programansvarig och Vice forskarutbildningsansvarig

Administrativt stöd

Samtliga e-posthandlingar rörande detta program skickas till funktionsmejladressen:
phdadmin@cbh.kth.se

Adress:
KTH Flemingsberg
Hälsovägen 11
141 57 Huddinge

Innehållsansvarig:Kenneth Carlsson
Tillhör: Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)
Senast ändrad: 2019-02-04