CHE:s ledning och organisation

Översikt över CHE:s organisation

Organisationsschema Rektor Peter Gudmundson Dekan Mikael Lindström, vice skolchef Mats Jonsson Ledningsgruppen Strategiska rådet Skolfakultetsrådet Grundutbildningsansvarig Susanna Wold Forskarutbildningsansvarig Inger Odnevall Wallinder Administrationen Inst. f. Fiber och Polymerteknologi Inst. f. Ingenjörspedagogik Inst. f. Kemi Inst. f. Kemiteknik

Strategiskt råd

Skolans strategiska råd utgör rådgivande organ till skolchefen i följande ärenden:

  • viktigare ärenden rörande skolans organisation
  • utvecklings‐ och verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och bokslut
  • övergripande frågor rörande utbildning
  • andra ärenden av stor vikt för skolan.

Ledningsgrupp (LG)

För operativa frågor, och som informations‐ och diskussionsforum, har skolchef en ledningsgrupp. Ledningsgruppen består, förutom av skolchef, av vice skolchef, GA, FA, prefekter, administrativ chef, ekonomi ansvarig, HR-ansvarig och två studeranderepresentanter.

Samverkansgrupp (SGG)

SSG består av företrädare för de fackliga arbetstagarorganisationerna ST och Saco-S på KTH samt arbetsgivarrepresentanter. Frågor som behandlas i SSG är till exempel anställningsärenden, ombyggnationer och arbetsmiljöfrågor.

Skolfakultetsråd

Ett rådgivande organ, Skolfakultetsråd, har inrättats med ansvar för att förbereda och ge råd om alla viktiga beslut i basfinansieringssystemet, framförallt frågor som rör rekrytering. Beslut i de olika frågorna tas av skolchef eller GA enligt KTHs gällande regler.
Detta organs arbete skall ske i enlighet med KTHs rådande policy och arbetsordning och kommer att revideras i takt med dessa.

Till sidans topp