MID Projects

Listed below are a few projects the MID group is currently involved in.

Teknik, tjänster och berättande för framtidens mediekonsumtion

Syftet med projektet är att utforska vilka tjänster och användningsområden inom den nya tekniken som har störst förändringspotential i ett större och övergripande perspektiv för medieindustrin. Hur kan till exempel virtual reality eller podcasts användas av medieföretag i framtiden för att föra ut mediebudskap? Att titta närmare på just skärningspunkten mellan teknik, tjänster och innehåll (som berättande och interaktivitet) kan därmed bli starten på ett större forsknings- och samarbetsinitiativ mellan akademi, industri och beslutsfattare på olika nivåer. I ett första steg är det nyhetsmedier av olika slag som vi väljer att fokusera på.

Vår målsättning är att generera och vidareutveckla nya idéer under projektets gång. På lång sikt vill vi skapa ett konsortium med representanter från akademi och industri, där industrin får en ledande roll i projektet. Vi ser tre huvudområden för vårt projekt:

  • Att genomföra en forskningsstudie med fokus på skärningspunkten mellan teknik, tjänster och berättande för framtidens mediekonsumtion.

  • Att skapa ett ”Discovery center” där olika typer av events kan genomföras, till exempel industriledda föredrag riktade till studenter, tävlingar i medier och innovation, eller utställningar kring berättande med hjälp av ny teknik.

  • Att fortsätta att utveckla inriktning och verksamhet för ett kommande konsortium.

Externa samarbetspartner är Bonnier News, Schibsted och Sveriges Radio, samt KTH Innovation. Projektet finansieras av Vinnova och pågår under 2016. Projektledare och kontaktperson är Malin Picha Edwardsson (picha@kth.se), forskningsledare är Professor Haibo Li. Team: Medialab.

DANCE

“Closing the eyes is needed to see the immeasurable spaces of a dream, to find images that open up to feelings coming from the least explored places of the brain, to experiment with forms of the visible derived by different sensorial configurations”
(J.Svankmajer, Touching and Imagining)

DANCE maps these thoughts into scientific and artistic research for investigating how affective and relational qualities of body movement can be expressed, represented, and analyzed by the auditory channel. DANCE aims at understanding the meaning of “closing the eyes”, the perception of expressiveness and entrainment in dance, the participation to the emotion conveyed by a sequence of movements in space, the understanding of the non-verbal language of bodies that communicate, imagining and questioning concrete ways to listen to a choreography, feel a ballet.

DANCE dimensions, strongly integrated and interacting, are the following:

1. Inclusion and rehabilitation. Interactive sonification and musicalization of choreutic movement (processing of sound spaces and ways of using affective music content in relation to the quality of gestures) investigates forms of sensory substitution: to see through listening. Testing new perceptual experiences of body movement in the dark implies the possibility of rapprochement and sharing (of spaces and emotions) between visually impaired and sighted people.

2. Scientific and technological research. Neuroscience studies on brain plasticity in sensory substitution at University of Maastricht will be combined with studies at Casa Paganini-InfoMus on technologies capable of seeing emotional qualities and social indicators of movement, interpreting them as techniques for searching data in digital archives (e.g. sound, music, visual archives), and with research on interactive sonification at KTH.

3. Artistic research and production. The choreography itself creates the music: dance can be conceived as musical composition (or re-composition, interpretation), changing its traditional dimension into an eminently or exclusively listening experience: Gesture, as an aesthetic object, is experienced as a sounding object.

More information can be found here: dance.dibris.unige.it

Team: Multisensory Interaction
Contact persons: Roberto Bresin (project manager), Ludvig Elblaus and Emma Frid.
Funding: EU (Horizon 2020, grant agreement No 645553)
Duration: 2015-01-01 - 2017-12-31

MUMI

Multi-agent Multimodal Interaction: Spatial attention in haptic and auditory simulations
Little is known about the role that haptic and auditory feedback can have in collaborative situations and in mediated communication between people. Multi-agent multimodal interaction systems that provide advanced interaction possibilities for manufacturing, for medical applications or for teaching will fundamentally alter the way people work together in the future.

The project proposed here is multidisciplinary, combining research within haptic cognition, perception and analysis with sonification, front-line haptic technology, computer science and computer supported collaborative work. Based on our previous research, two hypothesizes have been formulated that will substantially advance this research field.

First, we argue that it is the superior temporal resolving capacity of audio and haptic modalities together that significantly improves performance in a multi-user setting. Second, several modalities increases the cognitive capacity by supporting divided attention. The two situations investigated will be joint 3D assembly of a complex structure and tracing of particles in a turbulent flow.

Comparative experiments will be performed investigating the effects of haptic, auditory and visual feedback on spatial attention and on collaborative performance and communication. Visual spatial attention data will be measured by an eye-tracking system and will be correlated with haptic spatial attention data.

Team: Multisensory Interaction
Staff: Eva-Lotta Sallnäs Pysander (project leader), Roberto Bresin, Emma Frid,
Funding: VR ( 2013-5113)
Duration: 2014-01-01 - 2016-12-31

Sound Clothes

Expressive sound-based monitoring of body motion through everyday clothes.
We want to use elements and affordances in everyday clothes as control interfaces for eyes-free interaction with music and sound. We do this by developing wearable controls that allow for scalable mapping of expressive body gesture in everyday situations, which can be translated into sounds (and sound parameters).

Mapping must take care of user’s flow in interaction, and therefore allow for simple (1-to-1) as well as complex (many-to-many) mappings. The devices should be usable in realistic settings, meaning that interaction needs to be safe, lightweight, wireless and mobile.

This project is a proof-of-concept, and it builds on models and techniques that have been separately implemented by the two research groups. The project will be conducted through iterative design and implementation, including evaluations initially in the form of controlled user studies, and towards the end by deployment in existing mobile use settings, “in the wild”.

Teams: Multisensory Interaction, Interaction Design
Staff: Roberto Bresin (project leader), Ludvig Elblaus, Vasiliki Tsaknaki, Ylva Fernaeus, Vincent Lewandowski
Funding: KTH CSC Small Visionary Projects
Duration: 2013-10-01 - Ongoing

WHEELIE

Motiverande träning av motoriska färdigheter med rullstolen som uttrycksfullt musikinstrument
Vi, forskningsgruppen Sound and Music Computing på KTH, föreslår med projektet att använda rullstolen som ett kreativt verktyg för att skapa ljud och musik. Många rullstolsbrukare uppvisar fantastisk kontroll över sin rullstol, och även om det finns områden där den färdigheten utnyttjas, som inom idrott och dans, så finns det en stor outnyttjad potential i att utforska kopplingen mellan ljudskapande och rullstolskontroll. Vi vill direkt översätta dessa avancerade rörelser till ljud och skapa ett unikt och uttrycksfullt musikinstrument.

I tillägg till det estetiska perspektivet kommer instrumentet att kunna användas för att träna in svåra eller repetitiva rörelser då rytmik underlättar detta. Vidare täcker aktiviteten ett behov av musikalisk kreativitet som da- gens erbjudna rullstolsaktiviteter inte gör, vilket framgår av länksamlingar- na på t.ex spinalistips.se och rekrytteringsgruppen.se.

Genom att de tekniska förutsättningarna har utvecklats, ser vi möjlighet i att idag tillsammans med rullstolsbrukare och intresseorgan verka för att inkludera musik och kreativt ljudskapande i daglig rullstolsträning. Resultaten kan man även tillämpa på idrott med rullstol, båda på amatör- och elitnivå. Projektet syftar i första hand på att utnyttja avancerade rörelser från mycket duktiga och tränade personer, för att utforska vilka möjligheter som ges i mötet mellan teknologi och ljudåterkoppling med okonventionella interaktionsformer.

Team: Multisensory Interaction
Personal: Kjetil Falkenberg Hansen (Projektledare), Roberto Bresin, Ludvig Elblaus
Finansiering: Promobilia Foundation
Period: 2014 - 2016

Digitala och fysiska lekmiljöer

Projektets utgångspunkt är leken, ett av barnens viktigaste verktyg för att hantera sin omvärld. Syftet med detta projekt är att skapa en öppen, modulär och generisk lekplattform baserad på informations och kommunikationsteknik, där digitala interaktiva element integreras med den fysiska lekmiljön i bostadsområden genom landskapsutformning.

Utomhusleken görs mer intressant och tillgänglig för barnen genom att de positiva mekanismer som finns i datorspel används för att förstärka barns och ungas fysiska närlekmiljöer på deras bostadsgårdar. Sådana lekmiljöer kan få barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus. En lekplattform för interaktiv lek utomhus utvecklas i dialog med målgrupperna i exempelvis Vårby gård i Huddinge kommun. Resultaten från projektet kan användas för lekplatsutformning, upprustning och nyprojektering av parker och bostadsgårdar.

I projektet prövas prototypmiljöer i landskapet på olika platser, under olika årstider samt i labbmiljö inomhus. Vi arbetar med barn i olika åldrar och bakgrund i workshops och utvärderingar. Testplatser i bostadsområden omformas med prototyperna vilket innebär mindre markanläggningar. Den mikroprocessorbaserade hårdvaran prövas i denna gröna miljö under några tillfällen. En vidareutveckling av prototypen sker i industriell tillverkningsmiljö. Avslutande prövning av lekmiljön sker på plats ute på bostadsgårdar med målgrupperna.

• Ett VINNOVA-projekt som pågår 2014 - 2016
• Projektledare och kontaktperson:
Eva-Lotta Sallnäs Pysander
• Partners i projektet: HAGS Aneby AB, URBIO AB, HiQ AB, NCC AB, Huddinge kommun, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet,
Kungliga Tekniska högskolan.

Centre for Art, Technology, and Design (CSC/KTH)

The Centre for Art, Technology, and Design at CSC/KTH is an initiative focusing on research and education at both KTH and art schools in Stockholm. It provides an arena for the flourishing of mutual interactions between engineers, artists and designers with the potential of bosting creativity and innovation by supporting the possibility to think outside the box in a mix of technological, artistic, design approaches. The centre makes use of advanced laboratory facilities both at KTH and at participating art schools.
 
The Centre for Art, Technology, and Design continues a number of activities and projects that have taken place at KTH since many years, and which have been located at different places on campus. There is e.g. the doctoral programme Art, Technology and Design (KTH/Konstfack); the Centre for Opera and Technology (COT); the series of artistic performances and events in R1; the centre formations Mobile Life and Grean Leap; the Art & Science workshop organised at Värmeverket in 2012; the Communication Seminars at the CSC school (2006-2012); and various interdisciplinary collaborations and projects, as well as individual research projects. The initiative will continue and further develop these activities, in particular as regards research and connection to teaching.
 
The centre functions as a technological hub towards art schools in Stockholm and elsewhere and is closely affiliated with the doctoral programme Art, Technology and Design (KTH/Konstfack). Apart from realising innovative ideas and projects, the centre produces knowledge about working with and managing cultural and professional differences. It also wants to act as a stimulus for the culture and service sector.
 
The Centre for Art, Technology, and Design is a collaboration between the ABE, CSC, and ITM schools at KTH, in close association with several art schools in Stockholm. The CSC school serves as host for the centre, but the centre supports activities and research all over KTH.

Tillgänglighet och inkludering på en arbetsplats för döva och hörande

SVT Teckenspråk är en av få arbetsplatser som omfattar döva och hörande medarbetare och som medvetet kallar sin egen arbetsplats för tvåspråkig. Avdelningens uppdrag består i att göra svenskt teckenspråk tillgängligt i visuella medier för hörande och icke-hörande publik.

Förutsättningen att redaktionerna är distribuerade på olika platser i landet och att medarbetarna tillhör de bägge kommunikativa grupperna gör att video-medierad kommunikation är ett vanligt verktyg för samarbete. Analyser av sådan medierad kommunikation visar på stor multimodal och multidimensionell komplexitet. Med hjälp av visuell teknologi strävar man också efter att möjliggöra tillgänglighet och inkludering på en arbetsplats som vill vara jämställd inte bara ifråga om genus, utan även i fråga om funktionshinder.

Den centrala frågan är vad som kännetecknar video-medierad kommunikation på arbetsplatsen när denna kompliceras ytterligare genom närvaron av teckentolkar, ett annat språk (teckenspråk) och en minoritetskultur (dövkultur). I projektet skall sådan kommunikation studeras utifrån den organisatoriska kontexten som utgörs av SVT, TV-produktion på SVT Teckenspråk och dövkultur i Sverige.

Projektet kommer att ta fasta på att förstå kommunikationen och teknikanvändningen i en kulturell kontext genom etnografiska studier av de olika arbetsplatserna som tillhör avdelningen. Projektet syftar till ökad förståelse av teknikens roll för inkludering och jämställdhet på en arbetsplats där visuell kommunikation är nödvändigt och där krav ställs både på kreativitet och effektivitet. En sådan tvåspråkig arbetsplats som dessutom är starkt teknik- och mediepräglad kan ses som ett bra exempel på villkoren för arbete i mediesamhället, med potential att väcka nya frågor av mer generellt intresse för kultur, teknik och kommunikation.

Från Forte har vi fått 3,5 mkr under åren 2014-2016 för projektet. Vi som arbetar i projektet är Rebekah Cupitt, MID, Per-Anders Forstorp, LIU, och Ann Lantz, MID.

E-learning: Students’ approaches to studying and learning

A project investigating students’ approaches to studying and learning in web- and campus based courses. Data is collected from the student population with the help of a Swedish version of the student inventory questionnaire ASSIST (short version) and interviews. The project is a collaboration between MID at KTH, the Department of Numerical Analysis and Computing Science (Nada), the Department of Education and the Department of Mathematics and Science Education, all at Stockholm University.

Keywords: ASSIST, students´ attitudes, learning

Interaction Design and Energy

The project explores perspectives, scenarios, representations and design related to energy through interaction design and visualization. Typical application areas are electric vehicles, smart grid and demand/respons systems. As an example the project have developed a useful tool for exploring aspects of electric driving that is currently in further development based on earlier findings. The project is carried out in collaboration with  SICS ICE Lab and  Ericsson and are funded by  StandUp for energy and  EIT ICT Labs Smart Energy Systems.

KTH R1 Experimental Performance Space and Presence Laboratory

The KTH R1 Experimental Performance Space is a project at the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm, with support from Akademiska Hus and EIT ICT Labs.

Till sidans topp