Institutionen för lärande

Institutionen för lärande bedriver utbildning, forskning och samverkan inom ingenjörsvetenskapernas lärande i vid bemärkelse. I samhället sker tekniskt lärande i olika former: från grundskolans teknikämne och universitetens ingenjörsutbildningar till tekniskt yrkeskunnande. Verksamhetens mål är att åstadkomma förändring i samhället som höjer kvaliteten på utbildningar inom STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) på alla nivåer och därigenom stärker Sverige som tekniknation.

Avdelningschef Lärande

Forskning  Lärarstöd  KTH Medieproduktion  KTH SoTL 

Om verksamheten

Institutionen arbetar med att samla och utveckla pedagogisk kompetens inom det ingenjörsvetenskapliga fältet på KTH:s verksamhetsområden. Syftet med detta är att:

  • skapa en excellent utbildningsmiljö på KTH
  • bidra till utbildningsutveckling inom ingenjörsvetenskaperna
  • stärka rekryteringsbasen till KTH

Genom att ha en forskande och utvecklingsorienterad verksamhet bidrar institutionen till att KTH examinerar de bästa ingenjörerna för Sverige och för de globala utmaningar som finns.

För att stimulera, attrahera och behålla studenterna arbetar vi med utveckling av KTH:s lärare och utbildningar.

Rekryteringsbasen arbetar avdelningen med dels genom utåtriktad verksamhet, dels genom att utbilda kompetenta lärare som genom sin undervisning i teknik, matematik och naturvetenskap stimulerar unga till att välja en karriär inom ingenjörsområdet.

Institutionens organisation

Organisationen är byggd för att kunna tillämpa ett modernt och närvarande ledarskap samt att integrera forskning, utbildning, utveckling och verksamhetsområden. Organisation ämnar också ta hänsyn till den komplexa verksamhet som institutionen bedriver, d.v.s. en verksamhet där både forskning, utveckling, utbildning och samverkan är viktiga hörnstenar. Institutionen har fem enheter, vars enhetschefer ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med prefekt och studierektor.

KTH Språk & kommunikation

Språk- och kommunikationsfärdigheter är nödvändiga och alltmer eftertraktade kompetenser för ingenjörer på den globala arbetsmarknaden. Enheten ansvarar för utbildning inom området för alla KTH:s program, studenter och anställda. Enhetens innehar expertis inom språkinlärning, interkulturell kommunikation och kommunikation i stort.

Webbsidan för KTH Språk & Kommunikation

Medarbetare på KTH Språk & Kommunikation

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus, som är en centrumbildning med syfte att erbjuda aktiviteter som stärker intresset för naturvetenskap och teknik hos unga. Denna enhet drivs i samverkan med Stockholms universitet och innehar expertis kring man inspirerar unga för de naturvetenskapliga och tekniska ämnena (inklusive matematik). eller besök deras externa webbsida.

Webbsidan för Vetenskapens Hus på kth.se/ece

www.vetenskapenshus.se

Medarbetare på Vetenskapens Hus

Forskning, utbildning och utveckling inom teknikvetenskapens Lärande bedrivs inom tre enheter. Enheternas organisation utgår från identifierade styrkeområden och tillväxtpotential.

Forskning och utveckling inom högre utbildning (HERD)

Forskning och utveckling inom högre utbildning (HERD) är en enhet som arbetar med organisation för lärande och har expertis inom strategisk utbildningsutveckling inklusive programutveckling, policy, organisation samt akademiskt ledarskap för alla utbildningsnivåer.

Webbsidan för HERD

Medarbetare på HERD

Teknik för lärande

Teknik för lärande är en enhet som arbetar med att utveckla undervisning där digitala verktyg används som stöd för lärande. Gruppen innehar och utvecklar kunskap om digitala lärmetoder och har också expertis för att verka som designers och support för online-kurser och digitala kursmoment.

Webbsidan för Teknik för Lärande

Medarbetare på Teknik för Lärande

Lärande i teknikvetenskap

Lärande i teknikvetenskap är enheten som samlar ämnesdidaktisk kompetens inom alla ingenjörsvetenskapliga områden. Expertområden för denna grupp är teknikdidaktik, matematikdidaktik, didaktik inom ingenjörsgrenarna, hållbar utveckling samt didaktik för andra yrkesspecifika kompetenser.

Webbsidan för Lärande i Teknikvetenskap

Medarbetare på Lärande i Teknikvetenskap

Samverkan

Samverkan med övriga delar av samhället såväl som KTH-intern samverkan är en viktig uppgift för alla avdelningens enheter och bedrivs på olika sätt beroende på verksamhetsområde.

Utvecklingsuppdrag

Utvecklingsuppdrag av olika karaktär, både KTH-interna och externa är en viktig del i avdelningens uppdrag. Dess uppdrag tas in centralt på avdelningen och fördelas därefter till respektive enhet (gäller inte alltid för Vetenskapens Hus).

Till sidans topp