In vitro-tekniker för att återskapa mänsklig organfunktion

Tid: To 2019-02-07 kl 15.00

Föreläsare: Anna Herland, Mikro och Nanosystem

Plats: Q2, Malvinas väg 10

Den mänskliga kroppen har en fantastisk komplexitet, som regleras in i minsta detalj med mekanismer och signalleringsvägar som verkar över olika hierarkiska nivåer, allt från signaler inom subcellulära organeller till signaler mellan människor. För att få bättre förståelse för hur dessa funktioner regleras i den mänskliga kroppen behövs väl fungerade modellsystem. Olika djurarter används frekvent som modellsystem för människan. Djurförsök är etiskt komplexa, men i många fall är de dessutom otillräckliga. En hel organism är för ofta för komplex för att kartlägga biologiska mekanismer i detalj, dessutom är det mycket vanligt att resultat från djur inte kan appliceras på mänskliga funktioner p.g.a artskillnader.

I den här föreläsningen kommer jag att berätta om hur vi arbetar med att ta fram laboratoriemodeller för att återskapa funktioner av mänskliga organ, framförallt hjärnan. Utvecklingen av våra modeller sker genom forskning inom tre huvudområden: 1) primära och stem-cells deriverade mänskliga celler, 2) mikro- och millisystem i polymerer och hydrogeler samt 3) sensor och aktuatorer för realtidsstimulans och utläsning av celler.