Skip to main content

MINRENT

Water filtration with mineral-based byproducts as a sustainable treatment technology

Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar

Koordinator: Professor Gunno Renman, KTH

Projektperiod: 2016-09-01 – 2018-12-31

Total finansiering. 10 319 578 SEK

Deltagande universitet är: Kungl Tekniska Högskolan (coordinator), Luleå Tekniska Universitet och Örebro Universitet.

Medverkan av aktörer som aktivt kan omsätta projektens resultat:

Outokumpu AB, Höganäs Sweden AB, Ovako Sweden AB, SSAB Merox AB, Befesa Scandust AB, Team Wåhlin Mark & Asfalt AB, Alnarp Cleanwater Technology AB, Ramson AB, Flexiclean AB, Swerock AB, NCC AB och Sandvik AB.

Slagg från metallframställning har en stor potential för utveckling av nya produkter med ett mervärde för industrin och samhället. I ett nyligen genomfört projekt (I-slag) har forskargrupper vid LTU och KTH tillsammans med industrin visat, att många slagger från svenska stålverk kan bearbetas för ändamålet vattenrening och nå kvalitet och kriterier som är intressanta för exploatering i samhällets tjänst. Teknologierna att styra slaggprocesser mot material med fosforbindande och metallavskiljande egenskaper samt vattenreningsprocesser har kommit så långt genom projekt I-slag att det är möjligt att öppna värdekedjan. MINRENT tar därför sikte på de specifika mineraler i industrins restprodukter som kan tjäna som groddar för avskiljning av ämnen som vi idag inte vill få ut i miljön, t ex fosfor till Östersjön eller metaller till grundvattnet.

Projektet vänder sig i första hand mot tre användningsområden där tillämpningen prövas i full skala hos slutkund a) spillvattenrening i små avloppsanläggningar, b) industriell avloppsvattenrening, c) föroreningsbarriär för infiltrerat trafikdagvatten i vägars stödremsa. Projektet förväntas därför visa hur utvalda slagger kan kommersialiseras och göras tillgängliga som filtermaterial för avskiljning av fosfor och metaller. Resultaten nyttjas främst av den Svenska metallindustrin som kan få avsättning för slagger som går att designa för vattenreningssyfte. Användare är SMEs som designar och bygger system för små avlopp på landsbygden, tillverkare av kompakta filterbäddslösningar, industrier (inkl gruvor) med lokala vattenföroreningsproblem och bolag som bygger stora trafikleder inklusive beställare av dessa.

SUMMARY

In a recent project (I-slag), two Swedish research groups have together with the industry proved, that many slags from Swedish steel mills can be processed for the purpose of water treatment and achieve quality and criteria that are interesting for exploitation in the society. The technology to control slag processes to form the material with excellent phosphorus-binding and metal separation properties and the water treatment processes coupled to that have come so far by projects in the I-slag that it is now time to open up the value chain. The new project MINRENT therefore aim to explore the specific minerals in industry residues that can serve as seeds for the separation of substances that we do not want to get into the environment, such as phosphorus into the Baltic Sea or metals into groundwater.

The project is aimed primarily against three applications where the application is tested in full scale at the end customer a) waste water treatment in small sewage plants, b) industrial wastewater treatment, c) contamination barrier for traffic day infiltrated water in the roads backing strip. The project is therefore expected to show how selected slags can be commercialized and made available as filter materials for the removal of phosphorus and metals. The results are used primarily by the Swedish metal industry that can find a new market for slags in water treatment business. Users are SMEs, which designs and build systems for small sewage plants in rural areas, manufacturer of compact filter bed solutions, industries (including mining) of local water pollution problems and the company that builds major thoroughfares including the clients of those.

Page responsible:infomaster@abe.kth.se
Belongs to: Land and Water Resources Engineering
Last changed: Sep 14, 2016