< Back to CTS Home  
 

Reports

Select a year to show:

2016

Canella, O., Flötteröd, G., Jonsson, R. D., Kristoffersson, IK, Larek, P., Thelin, J., (2016). Flexible coupling of disaggregate travel demand models and network simulation packages (IHOP2)

Allström, A., Gidovalvi, Kristoffersson, IK, Prelipcean, A, Rydergren, C, Susilo, Y. O., Widell, J, (2016). Experiences from smartphone based travel data collection – system development and evaluation: Final report from the SPOT-project

Susilo, Y. O., Abenoza, R, (2016). A comparative report on behaviours and preferences between different test locations, D4.4 Report of METPEX

Allström, A., Prelipcean, A, Gejdebäck, Skoglund, Susilo, Y. O., (2016). Erfarenheter från försök med smartphone-baserad resdatainsamling i Göteborg

2015

Börjesson, M., Eliasson, J., (2015). Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar.

Susilo, Y. O., Abenoza, R, (2015). METPEX D4.2 – Report on survey results and behavioural analyses from each location

2014

Berglund, S., Engelson, Flötteröd, G., Jonsson, R. D., Kristoffersson, IK, West, J, (2014). Further development of Sampers and modeling of urban congestion

Susilo, Y. O., Abenoza, R, (2014). METPEX D4.1 – Report on Survey and Data Collection Processes at Each Location

2013

Eliasson, J., (2013). Project Appraisal in Sweden

Eliasson, J., (2013). Promoting Urban Green Travel

Eliasson, J., (2013). International experiences of green travel

Wardman, M, Batley, R, Laird, J, Mackie, P, Fowkes, T, Lyons, G, Bates, J, Eliasson, J., (2013). Valuation of travel time savings for business travellers

Susilo, Y. O., Cats, O, (2013). Identification of User Requirements Concerning the Definition of Variables to be Measured by the Metpex Tool

Cats, O, (2013). RETT3 Final Report – A Field Test for Service Regularity Improvement

2012

Börjesson, M., Jonsson, R. D., Lundberg, M., (2012). Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan

Cats, O, (2012). RETT2 Final Report – A Field Test for Service Regularity Improvement. Available at: http://www.ctr.kth.se/mezzo/RETT2_Final_Report.pdf

Lindberg, P.O., (2012). Choice Probabilities in Random Utility Models - Necessary and Sufficient Conditions for a Much Used Formula, and Implications for the Conditional Distributions of Achieved Utility

Petersen, T., Sundbergh, P., Johansson, F, (2012). Ekonomiska styrmedel och dess påverkan på den individuella vägtrafiken med motorfordon - en kunskapsöversikt

Petersen, T., (2012). Sociala och ekonomiska konsekvenser av styrmedel för ny teknik i transportsystemet - en kunskapsöversikt

Fröidh, O., Byström, B., (2012). Interregional tågtrafik i konkurrens på Västkustbanan

2011

Börjesson, M., Eliasson, J., Kristoffersson, IK, (2011). Trängselskatt på Essingeleden minskar trängseln kraftigt. PM till TV4 20110425

Eliasson, J., (2011). Kollektivtrafikens samhällsnytta - en vägledning

Börjesson, M., Wieweg, L., (2011). Reviderad samhällsekonomisk kalkyl för Botniabanan (BRN 1996:4 UA3b) Rapport till Riksrevisionen

Lundberg, M., Pyddoke, R., Wärmark, A., (2011). Medfinansierings påverkan på planeringssystemet: diskussion om tänkbara förändringar

Lundberg, M., Strömberg, (2011). Riktlinjer för framtagande av trafikprognoser

Kågeson, P., (2011). Vad skulle likabehandling av alla transportslag innebära för kustsjöfarten, miljön och behovet av infrastrukturinvesteringar?

Kågeson, P., (2011). Applaying the Principle of Common but Differentiated Responsibility to the Mitigation of Greenhouse Gases from International Shipping

Kågeson, P., (2011). The financial implications of a Levy & GHG Fund

Kågeson, P., (2011). Options for Europe when acting alone on CO2 emissions from shipping

Westin, J., (2011). Räkneövning banavgifter

Kristoffersson, IK, Engelson, (2011). Alternativa vägavgiftssystem och individers resval (Alternative road pricing schemes and individual's travel choices)

Mattsson, L.-G., (2011). KTHs remissyttrande över Betänkandet Mer innovation ur transportforskning (SOU 2010:74). Policy

Mattsson, L.-G., (2011). KTHs remissyttrande över Kommissionens vitbok: Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (KOM(2011) 144 slutlig). Policy

Lyons, G, Jain, J, Susilo, Y. O., Atkins, S, (2011). How do rail travellers use their time? A comparison of National (Rail) Passenger Survey findings between 2004 and 2010

Büttner, Petersen, T., (2011). Optimising Bike Sharing in European Cities - A Handbook. Deliverable D5.2 in the OBIS project (Optimisation of Bike Sharing in European cities) - 33 coauthors

2010

Lundberg, M., Eliasson, J., Hamilton, C. J., (2010). Medfinansiering med vägavgifter:transportekonomiska argument för och emot

Börjesson, M., Eliasson, J., (2010). Hur mycket kan förbättringar för cyklister bidra till att minska vägträngseln och förbättra miljön? PM till TV4

Beser Hugosson, M., Eliasson, J., Lundberg, M., Sundbergh, P., (2010). Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg

Eliasson, J., Börjesson, M., (2010). Om konstruktion av tidtabeller i samhällsekonomiska kalkyler för järnvägsinvesteringar

Börjesson, M., Eliasson, J., Hultkrantz, L., Wieweg, L., (2010). ASEKs uppgifter och arbetsuppläggning

Eliasson, J., (2010). So you're considering introducing congestion charging? Here's what you need to know

Kågeson, P., Faber, J., (2010). Technical support for European action to reducing Greenhouse Gas Emissions from international maritime transport

Holmberg, Näsman, PN, (2010). Väljarna i fokus

Holmberg, Näsman, PN, Wännström, (2010). Valu 2010- SVT exit poll survey parliamentary election 2010 (Valu10) - English version

Holmberg, Näsman, PN, Wännström, (2010). Valu 2010- SVT:s vallokalundersökning riksdagsvalet 2010 (Valu10) - Svensk version

Anable, J, Schuitema, G, Susilo, Y. O., Aditjandra, P, Beecroft, M, (2010). Walking and cycling and socio-economic status in Scotland: analysis of statistical data and rapid review of the literature

Musselwhite, CBA, Avineri, E, Susilo, Y. O., Fulcher, E, Bhattachary, D, (2010). Road Safety Research Report No. 111: Understanding Public Attitudes to Road User Safety

Musselwhite, CBA, Avineri, E, Fulcher, E, Susilo, Y. O., (2010). Road Safety Research Report No. 112: Understanding Public Attitudes to Road-User Safety – Literature Review: Final Report

Petersen, T., (2010). Identification of key attributes for bike-sharing systems. Deliverable D3.2 in the OBIS project (Optimisation of Bike Sharing in European cities)

Petersen, T., Giles, (2010). Key attributes for bike-sharing. Practical implications - Factsheet. Deliverable D3.3 in the OBIS project (Optimisation of Bike Sharing in European cities)

Lindfeldt, (2010). Några slutsatser av fem års forskning på kapacitet och kvalitet i järnvägstrafik, eller Doktor Lindfeldts recept

Andersson, M, (2010). Marginal cost of railway infrastructure wear and tear for freight and passenger trains in Sweden

Mellin, A., (2010). Sjömil- sjöfart, miljö och ekonomi

Mellin, A., Ståhle, J, (2010). Omvärlds- och framtidsanalys - längre och tyngre väg- och järnvägsfordon

Vierth, I., (2010). Samhällsekonomiskt underlag för hamnpolitiken

2009

Hamilton, C. J., (2009). Revisiting the costs of the Stockholm Congestion Charging System (OECD/ITF white paper)

Hamilton, C. J., Eliasson, J., (2009). Vertical separation as means to establish interoperability in road tolling in Europe

Börjesson, M., Eliasson, J., (2009). On the use of "average delay" as a measure of train reliability. Submitted for possible publication in Transportation Research Part A

Eliasson, J., (2009). The relationship between travel time variability and road congestion

Eliasson, J., (2009). Travel time variability in CBA - current Swedish practice. (Co-rapporteur for OECD/ITF discussion paper.)

Eliasson, J., Lundberg, M., (2009). Alternativa scenariers påverkan på lönsamhet. ISSN: 1401-9612

Eliasson, J., Lundberg, M., (2009). Samlad effektbedömning. I Nationell plan för transportsystemet 2010-2021.

Kågeson, P., (2009). Market-based Instruments for NOx Abatement in the Baltic Sea

Algers, S., Mattsson, L.-G., Rydergren, C, Östlund, B, (2009). Sampers – erfarenheter och utvecklingsmöjligheter på kort och lång sikt

Swärdh, J-E., Algers, S., (2009). Willingness to accept commuting time for yourself and for your spouse: Empirical evidence from Swedish stated preference data

Eriksson, G., Gullne, U, Karvonen, T, Saurama, A, Göthe-Lundgren, M, Mellin, A., Lindberg, G., (2009). Allocation of infrastructure cost in the maritime sector

Nelldal, B.-L., Lindfeldt, A., Lindfeldt, (2009). Kapacitetsanalys av järnvägsnätet i Sverige, Delrapport 1, Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet

Nelldal, B.-L., Lindfeldt, Fröidh, O., (2009). Stockholm Central 2050 - Prognoser över efterfrågan och kapacitetsbehov

Nelldal, B.-L., Troche, G., Lindfeldt, (2009). Godstrafikens utvecklingsmöjligheter som en följd av en satsning på Europakorridoren

Andersson, M, (2009). Road Cost Allocation for Europe: Recommendations and open questions. Funded by the European Commission Sixth Framework Programme

Nilsson, J., Pyddoke, R., Andersson, M, Hansen, F., Isacsson, G., Lindberg, G., Nerhagen, L., (2009). Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grund. Rapporten har också publicerats som bilaga 2 till Trafikverksutredningen (SOU 2009:31)

Lord, N., Mellin, A., Vierth, I., (2009). Transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav - modellberäkningar på uppdrag av Sjöfartsverket

Mellin, A., (2009). Granskning av "Båtpendling på inre vattenvägar"

Mellin, A., Lindberg, G., Karlsson, R, Benz, T, (2009). Development path of Heavy Route systems - impact and socio-economic consequences. Deliverable 4.2. Heavy Route Funded by Sixth Framework Programme

Hylén, B., (2009). Policy and Research Recommendations Report

Hylén, B., (2009). Best Practices and Recommendations Report

Hylén, B., (2009). Identification of needs for further research

Lindberg, G., (2009). Conclusions and recommendations. Funded by the European Commission Sixth Framework Programme

Nilsson, J., Pyddoke, R., (2009). Höghastighetsjärnvägar - ett klimatpolitiskt stickspår

Pyddoke, R., Nilsson, J., Eriksson, T, (2009). Nya former för ersättning i kollektivtrafiken

Swärdh, J-E., (2009). Commuting time changes following residential relocations and job relocations

Hammes, J., (2009). Biofuels production versus forestry in the presence of lobbies and technological change

Jonsson, L., (2009). Ansvarsnivåer för kollektivtrafik. Bilaga 8 till En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:3)

Jansson, K, Pyddoke, R., (2009). Quality incentives versus quality outcomes in procured public transport - Case Study Stockholm. Paper presented ai 11th conference on competition and ownership in land passanger transport.

Pyddoke, R., (2009). Empiriska analyser av bilanvändning och bilägande i Sverige

Mandell, S., (2009). Prices and Quantities in a Climate Policy Setting

Mandell, S., (2009). Incentives for innovation and adoption of new technology under emissions trading

Mandell, S., Wråke, M., Myers, E. C., Holt, C. A., Burtraw, D., (2009). Pricing Strategies under Emissions Trading: An Experimental Analysis

2008

Eliasson, J., Lundberg, M., (2008). Samlad effektbedömning. I Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (kap. 18)

Eliasson, J., Lundberg, M., (2008). Lägesrapport Samhällsekonomi stora objekt. I Redovisning av uppdrag inför åtgärdsplaneringen 2010-2020

Persson, C., Wärmark, A., Börjesson, M., Eliasson, J., (2008). Överflyttning av resor mellan flyg- och tågtrafik. Möjligheter och hinder

Kågeson, P., Bahlke, C., Hader, A., (2008). Market Based Instruments for Abatement of Emissions from Shipping. A pilot project for the Baltic Sea

Friberg, G. E., (2008). Behov av underlag för klimat- och transportpolitiska beslut. CTS Promemoria

Jonsson, R. D., (2008). Landscapes--A land-use model and Transport model for Stockholm

Jonsson, R. D., (2008). Policy application and validation of the transport and land-use model LandScapes

Mattsson, L.-G., (2008). Samhällsekonomisk analys av ett huvudvägnät för godstransporter: En idédiskussion och förslag till upplägg.

Lyons, G, Goodwin, P, Chatterjee, K, Anable, J, Susilo, Y. O., (2008). Public attitudes to transport: Knowledge review of existing evidence

Santosa, W, Joewono, TB, Susilo, Y. O., (2008). The development of public transport policy based on disaggregate individual travel behaviour in Indonesia: final report

Nelldal, B.-L., Lindfeldt, Sipilä, H., Wolfmaier, (2008). Förbättrad punktlighet på X2000 – analys med hjälp av simulering

Lindfeldt, (2008). Kapacitet för godståg på Västra och Södra stambanan

Fröidh, O., Lindfeldt, (2008). Svealandsbanans första 10 år - erfarenheter för framtiden av tågtrafiken och resandet

Vierth, I., Mellin, A., (2008). Svensk godsstudie baserad på nationell och internationell litteratur. Internationell exposé - persontransporter.. Inom uppdraget att kartlägga potentialen för överflyttning av transporter mellan trafikslag.

Hylén, B., (2008). Current Research Status

Andersson, H., (2008). Perception of Own Death Risk : A Reassessment of Road-Traffic Mortality Risk

Swärdh, J-E., (2008). Is the intertemporal income elasticity of the value of travel time unity?

Swärdh, J-E., (2008). Hypothetical bias and certainty calibration in a value of time experiment

Mandell, S., (2008). Steering the European transport greenhouse gas emissions under uncertainty

Mandell, S., (2008). Policies towards a more efficient car fleet

Andersson, M, (2008). Lokaliserings- och tillväxteffekter i samhällsekonomiska analyser - en förstudie

Andersson, M, (2008). Jämförelse av Samkalk, EVA och Bansek

2007

Kågeson, P., (2007). Linking CO2 Emissions from International Shipping to the EU ETS

Bierlaire, M., Frejinger, E., (2007). Technical note: A Stochastic Choice Set Generation Algorithm

Lindfeldt, (2007). Effekter av partiella dubbelspår och fler mötesstationer på enkelspår

Hylén, B., (2007). Intermodal Virtual Library

Andersson, H., (2007). Private and Public WTP for Safety - A Validity Test

Andersson, M, (2007). Konsekvenser av styrmedel i strategin för effektivare energianvändning och transporter, EET

Andersson, M, (2007). Klimat, transporter och regioner

Andersson, M, (2007). Jämställdhet i prognoser, kalkyler och konsekvensbeskrivningar

2006

Eliasson, J., Levander, A., (2006). Equity Effects of the Stockholm Trial

2005

Fröidh, O., Lindfeldt, Nelldal, B.-L., (2005). Framtida marknad, tågtrafik och kapacitet inom Stockholms Central

Kottenhoff, K., Sundström, J., Byström, B., (2005). Visst skakar det - men är tågresenären beredd att betala för högre åkkomfort? Tillägg om lokala spårlägesfel.

Kottenhoff, K., Sundström, J., Byström, B., (2005). Visst skakar det – men är tågresenären beredd att betala för högre åkkomfort? Slutrapport projektet Monetära åkkomfort-värderingar, . Samarbete med VTI och Transek/WSP

2004

Petersen, T., (2004). Öresundsregionen före och efter den fasta förbindelsen. Sammanfattning av ett forskningsprojekt: Metoder, tillämpningar och resultat (The Öresund region before and after the fixed link – summary of a

1996

Beser Hugosson, M., Eliasson, J., Karlström, A., Mattsson, L.-G., Rosenlind, S., (1996). Kan vi lita på trafikprognoser? – En kritisk granskning av några trafikmodeller