Kandidatarbete (KEX)

fig

Marina system

Kandidatsexamenskursen är ett språng ut i det komplexa teknikområdet Naval Architecture!
Kursen är relevant för flera ingenjörsinriktningar även om det självklart är det naturliga valet för studenter som tänker sig en karriär inom marin teknik och perfekt för studenter som redan nu funderar på masterprogrammet Naval Architecture. De flesta av våra studenter brukar gå något av programmen: Farkostteknik, Maskinteknik, Design och produktframtagning eller Teknisk fysik.

Till kandidatsexamenskursen har vi förberett fördjupningsuppgifter speciellt med tanke på de studenter som läst kursen SD2725 Introduktion till Marin teknik på hösten i åk 3. Det finns också utrymme för egna projektförslag till marintekniska fördjupningar. Dessutom erbjuder vi en uppsättning uppgifter som man angriper med sina förkunskaper i mekanik, strukturmekanik och strömningslära (t.ex. SG1217). Uppgifter som också ger studenter som inte läst marinteknik tidigare en möjlighet att sätta en marinteknisk prägel på sin kandidatexamen!

Kursen är utformad med en ram av gemensamma aktiviteter som syftar till att stödja arbetet med fördjupningsuppgiften, eller projektet om du vill, och för att utveckla ingenjörsfärdigheterna mot KExets lärandemål, t.ex. när det gäller: problemformulering, projektplanering och kontinuerligprojektredovisning, rapportskrivning, muntlig presentation och granskning av tekniskt arbete. Med projektuppgiften arbetar studenterna i grupper om 2-3 studenter men ibland kan en uppgift bättre lösas individuellt. Du kommer förutom projekthandledaren träffa lärare från KTH:s forskargrupp Naval Architecture och professionella ingenjörer från marinteknisk industri vid gästföreläsningar, studiebesök eller projektmöten som kan dyka upp som en del av de gemensamma ramaktiviteterna.

Kandidatsexamenskursen avslutas med muntlig presentation vid den årliga studentkonferensen (Marinteknikdagarna) där KEx-studenterna presenter sina resultat tillsammans med MSc-studenter som presenterar examensarbeten eller kursprojekt. Konferensen är ett utmärkt tillfälle att diskutera sitt arbete med andra studenter och med åhörarna som är inbjudna från den marina industrin och myndigheter som FMV, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och FOI.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig till:

P.S. Kursen SD2725, Introduktion till Marin teknik, är en bra förberedelse inför KExet men ger också ökat utrymme att skräddarsy sin master i Naval Architecture om du skulle välja den framöver!

Page responsible:Kommunikation SCI
Belongs to: Aeronautical and Vehicle Engineering
Last changed: Oct 04, 2018