Till innehåll på sidan

Nordisk forskningssamverkan

Avdelningen för fastighetsvetenskap ingår i ett nordiskt nätverk med bl a Lunds Tekniska Högskola samt universitet i Norge, Danmark och Finland.

Avdelningen för fastighetsvetenskap vid Institutionen för fastigheter och byggande ingår i ett nordiskt nätverk för samverkan om forskning och forskarutbildning inom området mark- och fastighetsjuridik. Ämnesmässigt kan samverkan avgränsas till följande centrala teman:

 • Markanvändningsplanering samt juridiska och ekonomiska genomförandemedel
 • Äganderätt och andra markanknutna rättigheter
 • Fastighetsbildning och fastighetsindelning
 • Överlåtelse och finansiering av fast egendom
 • Markåtkomst- och ersättningsfrågor
 • Ansvar och finansiering av infrastruktur
 • Utvinning och utnyttjande av naturresurser (vatten, skog, mineraler etc.)
 • Skydd och bevarande av värdefulla natur- och kulturområden
 • Bostadsförsörjning och upplåtelseformer

Syftet med det nordiska nätverket är att, inom ämnesområdet:

 • Utvidga den nordiska samverkan inom forskning och undervisning
 • Öka det internationella genomslaget för nordisk forskning
 • Skapa en plattform för gemensamma forskningsansökningar
 • Förstärka användandet av gemensamma resurser inom forskarutbildning
 • Underlätta utbyte av forskare och forskarstuderande
 • Bidra till målsättningar rörande hållbarhet
 • Utgöra ett forum för nätverkande

Övriga lärosäten och institutioner som deltar i nätverket:

Aalborg University, Department of Planning

Aalto University, Department of Built Environment (Real Estate Economics)

Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för Teknik och Samhälle (Fastighetsvetenskap)

Norwegian University of Life Sciences, Department of Property and Law

Planerade och pågående samverkansprojekt:

 • Gemensamma doktorandkurser och doktorandseminarier
 • Strandskydd i glesbebyggda områden
 • Uppdatering av samnordiska publikationer rörande fastighetsbildning, fastighetsöverlåtelse samt fastighetsregistrering i de nordiska länderna
 • Krympande regioner och orter – lösningar och åtgärder
 • Dagvattenhantering vid urban markexploatering
 • Plannyttor och planskador – juridiska och ekonomiska verktyg
 • Upplåtelseformer för bostäder
 • Ersättningssystem vid tvångsförvärv och rådighetsinskränkningar
   
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för fastigheter och byggande
Senast ändrad: 2021-04-15