Mer folkliv, flexibla boendemiljöer och mer grönska är några ingredienser i visionen om framtidens hållbara städer. (Illustration: Anders Westerberg)

Engagemang som formar framtidens stad

TEMA En mänskligare stad

Publicerad 2019-04-29

Medborgarengagemang. Det är ett nyckelord i det tolvåriga innovations- programmet för framtidens städer Viable Cities.
– Att de som bor i städerna är delaktiga i diskussionen om hur de vill bo, handla och förflytta sig är avgörande för utvecklingen av hållbara städer, säger Olga Kordas, programdirektör för programmet.

Olga Kordas, programchef.

Vi träffas på programkontoret som ligger på KTH Campus. Genom de stora fönstrena kan den nyfikne kika in och se den handfull personer som utgör kontoret arbeta med kommunikation, samordning, forskning och andra delar i programmet. Tvärvetenskaplighet och samarbete är ledstjärnor.

Viable Cities, där ordet viable betyder livskraftig, handlar om att skapa städer där vi alla kan ha ett gott liv inom planetens gränser och där vi kan klara av miljömässiga, och sociala påfrestningar som till exempel en ökande befolkning och möta klimatförändringar.

Med hjälp av innovation och inte minst digitalisering vill man hitta lösningar som kan ge ett bättre och mer hållbart liv i staden under de kommande 20 åren. Med Agenda 2030 framför ögonen är målet att svenska städer ska bli hållbara och klimatneutrala med förnybar energi och en ekonomi som bygger på cirkulära resursflöden.

Programmet har haft tre utlysningar sedan starten i september för två år sedan och har hittills närmare 30 projekt i portföljen. Kravet på att projekten ska samla minst tre olika aktörer såsom städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhället gör att det uppstår nya, spännande konstellationer som samarbetar.

– Intresset är väldigt stort och just det här gränsöverskridande är avgörande. Ett holistiskt tänkande är nödvändigt för att skapa riktiga systemförändringar. De utmaningar och för den delen system som vi har i staden i dag är komplexa och ofta sammankopplade. Ett ensamt stuprör räcker inte för att lösa städernas utmaningar, säger Olga Kordas .

De olika projekten kan handla om allt från cybersäkerhet, hållbar urban livsstil till elbussar och effektiv energilagring (Länk viablecities.com/foi-projekt) med olika tänkbara scenarier, frågeställningar och förslag till lösningar. Det viktiga är att den kunskap och de lösningar som tas fram ska kunna skalas upp och tillämpas i många städer – på sikt över hela världen.

Som den matematiker Olga Kordas är har hon tillsammans med partner i programmet utvecklat en matris för olika tema- och fokusområden så att man på ett överskådligt sätt kan se hur de olika projekten samverkar och kan stärka varandra.

Åter till medborgarengagemang – kan du ge något exempel på det?
– Ett av våra projekt som handlar om hur vi kan använda så kallad nudging och medborgarengagemang för att ställa om till hållbara livsstilar. Vi har också en stor satsning – Sharing Cities Sweden – med testbäddar för delningslösningar i Stockholms, Göteborg, Malmö och Umeå där det till stor del handlar om att engagera medborgare i att forma nya typer av lösningar och beteenden där vi delar resurser istället för att äga.

Hur tror du att Stockholm ser ut 2030?
– Det är svårt att säga, men mer folkliv på gatorna, mer flexibla boendemiljöer, mer grönska och närodlat, mer delning, fler och mer sammankopplade energisystem och fler individuella lösningar.

Kommer vi få en livskraftig stad?
– Det kommer inte att hända om vi inte tillsammans ser till att det sker. Som omställningsforskare är jag övertygad om kraften i gemensamma berättelser om den framtid vi vill skapa. I vår satsning på att arbeta för Klimatneutrala städer redan till år 2030 vill vi tillsammans med städer, forskare, företag och civilsamhälle bidra till en mobilisering.

Text: Jill Klackenberg

Fakta: Viable Cities

  • Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram som löper från 2017–2030. Vinnova, Energimyndigheten och Formas är huvudfinansiärer och satsar 40 miljoner per år – närmare en miljard kronor totalt till projekt som ska skapa innovationer och bygga kunskap för smarta, hållbara städer.
  • Programmet har en holistisk ansats och vill ta sig an frågor i skärningspunkterna mellan fyra fokusområden (Livsstil och konsumtion, Planering och byggd miljö, Mobilitet och tillgänglighet samt Integrerad infrastruktur) och fem teman (Testbäddar och Living Labs, Innovation och entreprenörskap, Finansierings- och affärsmodeller, Styrning samt Intelligens, cybersäkerhet och etik). 
  • Arbetet leds av KTH, ett 50-tal aktörer från civilsamhället, näringsliv, akademi och offentlig sektor ingår. www.viablecities.com