Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019

Deadline. 28 november, 2019

Publicerad 2019-10-01

Swelife och Medtech4Health vill hjälpa Sverige att förbli världsledande inom life science. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

Swelife och Medtech4Health är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram. Syftet med satsningen på strategiska innovationsprogram är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Vad kan man söka?

Innovationsprojekt i samverkan med stor potential att bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling. Det ska finnas ett betydande behov och efterfrågan av lösningen hos slutanvändaren.

Vem kan söka?

Aktörer från hälso- och sjukvård, akademi samt näringsliv. Projektkonsortiet ska bestå av minst två aktörer från dessa olika sektorer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 3 miljoner kronor per projekt, dock max 50 procent av projektets budget.

Information utlysning Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2019

Utlysningstext

Innehållsansvarig:Cecilia Aflodal
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2019-10-01