Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Human Lean

Combining Sense of Coherence and Lean to achieve productivity and health

Tid: Fr 2020-01-31 kl 13.00

Plats: Sal T2, Hälsovägen 11C, Flemingsberg (Swedish)

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Bengt Halling , Ergonomi

Opponent: Associate Professor Bonnie Poksinska, Linköping University

Handledare: Professor Lars Bengtsson, Högskolan i Gävle; Professor Katarina Wijk, 1 Centre for Research and Development, Region Gävleborg Gävle, Sweden 2 Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Occupational Health Sciences and Psychology, University of Gävle, Sweden 3 Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Professor emeritus Jörgen Eklund, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

Exportera till kalender

Abstract

Syftet med denna avhandling är att identifiera hinder och stödjande faktorer för implementering av Lean och undersöka hur tillämpning av hälsoteorin Känsla av sammanhang (Kasam) kombinerad med Lean-filosofi påverkar hälsa och produktivitet. Avhandlingen baseras på fem studier. I den första studien studeras likheter och skillnader i beskrivna hinder från intervjuer av informanter verksamma i tillverkande industri och vårdsektorn. Den andra studien genomfördes i tillverkande industri. Genom intervjuer med chefer undersöktes hur deras syn på Lean påverkat implementeringen av Lean. I den tredje av studien studerades litteratur om Lean som bas för konceptualisering av ledarskap och management i relation till Lean. I den fjärde studien undersöktes hur produktivitet, kvalitet, närvaro på jobbet och antalet rehabiliteringsfall påverkades efter implementering av kasam orienterat ledarskap på tre arbetsplatser. I den femte studien undersöktes hur produktivitet, kvalitet och sjukskrivningar påverkats efter implementering av ett nytt ledarskapskoncept baserat på Kasam i kombination med Lean-filosofi i ett stålföretag. Resultaten visar att svårigheter och hinder beskrivs mycket lika i tillverkande industri och vårdsektorn. Ett annat resultat var att chefers syn på Lean påverkar implementationen, men också att denna syn kan förändras genom det lärande som sker under implementeringen. Ett tredje resultat var att ledarskap i Lean bör vara dualistisk. I praktiken behövs både management och ledarskap då dessa är komplementära och relaterar till de två huvudprinciperna i Lean, ständiga förbättringar och respekt för människan. Produktivitet, kvalitet och närvaro ökade samtidigt som sjukskrivningar minskade vid de fyra arbetsplatser som undersöktes. På de tre arbetsplatser där rehab-fall följdes upp konstaterades en minskning av antalet fall. En slutsats är att Leankonsulter med verktygsorienterad syn på Lean, brist på en organisationsövergripande definition av Lean och brist på stödjande ledarskap är tre faktorer som försvårar implementation av Lean. Konsulter med djup kunskap och förmåga att lära andra identifierades som stödjande faktorer vid implementering av Lean. En gemensam organisationsövergripande definition av Lean är också en stödjande faktor, liksom att chefer att praktiserar både management och ledarskap vid implementering av Lean. Studierna indikerar att kombinationen av Kasam och Lean kan ge positiva resultat på både hälsa och produktivitet. En övergripande slutsats är att människors sätt att tänka och handla är kärnan i Lean. För att betona människans betydelse i Lean, föreslår avhandlingen att kombinationen av kasam och Lean benämns Human Lean.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-266250