Till innehåll på sidan

Klimatpolitiska rådet: pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen

I juni 2017 antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ramverket omfattar klimatmål, en klimatlag och Klimatpolitiska rådet. Målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp (nå nettonollutsläpp) av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas.

Tid: To 2021-04-08 kl 15.00 - 16.00

Plats: Zoom (länk skickas ut efter registrering)

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll utsläpp av växthusgaser år 2045. I rådets uppdrag ingår att utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen, belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv och identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs för att nå klimatmålen. Därutöver ingår att analysera hur klimatmålen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och långsiktigt. Förutom att rådet ska utvärdera regeringens politik, ska det även utvärdera de kunskapsunderlag och modeller den bygger på. Dessutom ska rådet bidra till en ökad samhällsdebatt om klimatpolitiken.

Klimatpolitiska rådet presenterar årligen en rapport som följer upp och utvärderar regeringens klimatpolitik. Fjolårets rapport innehöll rådets bedömning av regeringens samlade politik och den klimatpolitiska handlingsplanen. Årets rapport presenteras den 25 mars och den fokuserar på pandemins påverkan på möjligheterna att nå klimatmålen, och särskilt utvärderas regeringens krispolitik där en uppdelning görs mellan åtgärder för räddning, återhämtning och reformer.

Cecilia Hermansson, forskare på ABE-skolan (avdelningen för fastighetsekonomi och finans), är sedan 1 januari i år Klimatpolitiska rådets vice ordförande. På torsdagsseminariet den 8 april presenterar hon huvuddragen i årets rapport och ger möjlighet till diskussion.

Registrera dig här

Kontakt

 Sabina Flodén Schönherr