Till innehåll på sidan

Om kompetenscentra vid KTH

KTH har många kompetenscentra och de delas in i fyra olika slags forskningscentrum. Nedan listas de forskningscentrum där KTH är huvudman eller part med ett aktivt, större engagemang i ett forskningscentrum där ett annat universitet är huvudman.

Lista över KTH:s kompetenscentran

Typer av forskningscentra

Excellenscentra

Excellenscentran har finansiering från en forskningsfinansiär (samt parterna). Dessa centra har etablerats utifrån att forskningsfinansiären har haft en utlysning där KTH-ansökan har beviljats.

Forskningscentra

Forskningscentran har finansiering från KTH och externa parter (ej forskningsfinansiär) för att forska inom ett definierat forskningsområde.

Resurscentra

Resurscentran har som uppgift att driva större gemensamma forskningsinfrastrukturer som forskargrupper använder inom ramen för sina forskningsprojekt, med användare både inom och utanför KTH.

Nätverks- och programcentra

Nätverks- och programcentran kan ha finansiering endast från KTH i syfte att samla forskningen inom ett större forskningsområde och attrahera externa parter att medverka i forskningsprojekt, alternativt bidra till att större initiativ kommer till stånd. Ett programcentrum hanterar bedömning och selektering av projektförslag för rekommendation till beslut gentemot extern finansiär.

Kriterier

För inrättande av ett centrum vid KTH ställs en rad kriterier.

Ett centrum ska:

  • Verka för en långsiktig kraftsamling och bred tvärdisciplinär kunskapsuppbyggnad inom sitt område
  • Kunna motiveras av väsentliga vetenskapliga eller samhälleliga behov
  • Ha ett identifierat avgränsat forskningsområde med en beskriven forskningsagenda
  • Ha ett samverkansbehov och etablerade samverkansparter

Ett centrum ska strategiskt:

  • Tillföra ett mervärde genom uppbyggnad av nätverk, kritisk massa och fokusering
  • Öka möjligheterna till externfinansiering
  • Stärka KTH:s varumärke
Innehållsansvarig:Sofia Tatsis
Tillhör: Forskning
Senast ändrad: 2021-03-26