Svenskt e-Vetenskapligt forskningscenter - SeRC

Historiskt har vetenskaplig forskning delats in i teori respektive experiment, men de senaste tiotal åren har vi sett ett fascinerande skifte där istället datorer används som en grundläggande teknik för att bygga ny kunskap. Från att i början ha varit ett relativt begränsat hjälpmedel har den enormt snabba tekniska utvecklingen gjort att datorerna idag dominerar många forskningsområden.

Se även SeRC:s egna webbplats

e-Vetenskap, eller e-Science på engelska, är en samlande beteckning för hela detta tredje forskningsparadigm. Tekniska och naturvetenskapliga problem som innefattar komplicerade beräkningar var bland de första tillämpningarna, och där finns fortfarande många områden som är viktiga, till exempel klimatforskning eller forskning kring förnyelsebar energi. Idag är dock e-Vetenskap ett mycket vidare begrepp än traditionella stora superdatorer: Datornätverk har gjort distanssamarbeten möjliga (svenska forskare utnyttjar till exempel databaser i USA), distribuerade beräkningar används för att försöka hitta liv i rymden eller vecka proteiner, undersökningar med röntgen eller MR är beroende av avancerad bildbehandling och visualisering, och arbetet som lagts ner på att sekvensera det mänskliga genomet hade varit meningslöst utan stora databaser och analysmetoder för att hitta information i genomen. Till skillnad från tidigare arbeten skapar vi idag ofta kunskapen i datorer.

Ledande forskargrupper vid KTH, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet bedriver redan idag samarbeten, men målet med det här projektet är att ta samarbetet ett steg till och aktivt samordna resurser och strategiska mål.

Målet med SeRC - Svenskt e-Vetenskapligt Forskningscenter - är att skapa en miljö som integrerar all datorrelaterad forskning från hårdvara och algoritmutveckling till högprestandaberäkningar, databaser och tillämpningar, uppmuntra till vertikala samarbeten, och se till att Sverige får en stark profil inom den Europeiska Unionen. Vi vill åstadkomma detta genom att

  1. skapa ett tiotal samarbetsgrupper (communities) för e-Vetenskap där forskare inom tillämpningar samarbetar med forskare inom grundläggande algoritmutveckling, och där det finns resurser både för möten och nyrekrytering.
  2. forska på centrala e-Vetenskapsmetoder som distribuerade beräkningar och lagring, databaser, visualisering, interaktivitet, matematisk modellering m.fl., med en inriktning på problem som de tillämpade områdena står inför.
  3. forma ett nära strategiskt samarbete mellan Paralleldatorcentrum (PDC) vid KTH och Nationellt Superdatorcentrum (NSC) i Linköping, både för att gemensamt angripa viktiga problem med nya experter på e-Vetenskap och tillämpningar, och för att kunna mäta sig med utländska centrum. SeRC föreslås även få en ledande roll för vår gemensamma nationella infrastruktur inom e-Vetenskap genom PDC och NSC.

SeRC involverar ett stort antal mycket framgångsrika forskargrupper, såväl seniora världsledande professorer som yngre mycket lovande förmågor, fem stycken mottagare av prestigefulla ERC-anslag, tio strategiska forskningscentrum med mångmiljonomsättning och nära kontakter med ett stort antal företag som är avnämare av e-Vetenskapsforskning. För att förverkliga visionen om SeRC kommer vi att arbeta aktivt både med rekrytering och stöd till yngre forskare (såväl ekonomiskt som mentorskap).

SeRC kommer att bygga ett integrerat nätverk av akademiska forskare, applikationsexperter som arbetar halvtid med forskare och halvtid med infrastruktur, programmerare som arbetar heltid med infrastruktur. För att styra detta kommer det att finnas en koordinator inom varje område med ansvar för hur samarbetet utvecklas, och vi kommer även att tillsätta näringslivsansvariga som arbetar med industriella och kommersiella kontakter. SeRC kommer att vara en unik möjlighet för de allra främsta förmågorna inom e-Vetenskap att kunna arbeta tvärvetenskapligt tillsammans med flera universitet som redan gett e-Vetenskap allra högsta prioritering i sitt strategiska arbete, och de korta geografiska avstånden mellan Stockholm och Linköping ger ytterst goda förutsättningar för ett mycket aktivt utbyte och kontinuerligt samarbete inom alla vetenskapsområden.

______________________________________________________________________________

Den svenska informationen om de strategiska forskningsområdena är en förkortad version av den engelska informationen.

Utförligare SRA-information på engelska

Till sidans topp