Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för KTH:s webbplats

KTH står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.kth.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.kth.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. Vänligen använd detta formulär .

Svarstiden är normalt 2-3 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta. Kontakta KTH via detta formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Kontakta DIGG via detta formulär .

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

KTH motsvarar inte följande erforderliga krav på nivå A och AA enligt den internationella standarden WCAG 2.1.

Brister beträffande möjlighet att uppfatta innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen förekommer bilder som saknar beskrivande text trots att de inte enbart har dekorativt syfte. (WCAG 1.1.1.) KTH jobbar aktivt med att fasa ut eller uppdatera den här typen av bilder. 
 • På webbplatsen förekommer videoinspelningar utan ljud som saknar alternativ representation i form av text (manus) eller ljudinspelningar (syntolkning). (WCAG 1.2.1.) Detta rör främst video som publicerats före 23 september 2020 men det kan även förekomma enstaka inspelningar publicerade efter detta datum som saknar önskvärt tillgänglighetsstöd.
 • På webbplatsen förekommer enskilda tjänster där det inte klart framgår av kod vad alla delar av sidan har för roll. (WCAG 1.3.1.) I KTH:s centrala webbmiljöer är siddelarna korrekt uppmärkta med så kallade landmarks. Det finns dock enstaka webbtjänster där detta inte är fullt ut implementerat.  
 • På webbplatsen kan det förekomma enskilda tjänster där innehållet inte nödvändigtvis anses följa en meningsfull läsordning i samtliga skärmstorlekar eller hjälpmedel. (WCAG 1.3.2.) Vissa av KTH:s äldre webbmiljöer kan uppvisa bristande responsivitet och återger därför inte nödvändigtvis allt innehåll i en önskvärd läsordning på mindre skärmar. 
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall instruktioner baserade på sensoriska kännetecken, företrädelsevis vänster- eller högerangivelser av innehåll. (WCAG 1.3.3.) KTH jobbar aktivt med att fasa ut alla textangivelser och all grafik som förutsätter visuell orientering på sidorna.
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall text som utgörs av bilder och därför inte kan anpassas som vanlig text. (WCAG 1.4.5.) KTH jobbar aktivt för att alla bilder av detta slag ersatts med andra lösningar.

Problem vid användning med nedsatt hörsel:

 • På webbplatsen förekommer ljudinspelningar som saknar alternativ representation i form av textversioner. (WCAG 1.2.1.) Sådana inspelningar har en ytterst sparsam förekomst på webbplatsen men de få exempel som finns är under utfasning.
 • På webbplatsen förekommer videoinspelningar som saknar alternativ representation i form av undertexter. (WCAG 1.2.2.) Detta rör främst video som publicerats före 23 september 2020 men det kan även förekomma enstaka inspelningar publicerade efter detta datum som saknar önskvärt tillgänglighetsstöd.

Problem vid användning med begränsad rörlighet.

 • På webbplatsen förekommer innehåll som kan anses brista i orientering i det att sidledsförflyttning av innehåll krävs för full presentation, såsom tabeller som inte ryms inom skärmbredd. (WCAG 1.3.4.) Den här typen av tabeller är under utfasning och förekommer i webbmiljöer som KTH avser att fasa ut inom kort.

Problem vid användning med nedsatt färgseende:

 • På webbplatsen förekommer enskilda tjänster som ännu inte anpassats till KTH:s gällande stilmall och därför brister i fråga om tillräckliga kontraster i komponenter och grafik. (WCAG 1.4.11.) KTH:s centrala publiceringsplattformar och stilmallar tryggar önskvärda färgkontraster men på enskilda sidor kan grafik förekomma som inte motsvarar tillgänglighetskraven. KTH söker aktivt upp och uppdaterar sådant innehåll.

Brister beträffande möjlighet att hantera innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen förekommer enskilda tjänster som brister i möjlighet för besökare att hoppa över innehåll genom uppmärkning av sidans mest väsentliga delar. (WCAG 2.4.1.) Det kan i vissa av KTH:s webbtjänster förekomma väsentliga funktioner som saknar önskvärd uppmärkning för att snabbt kunna nås via hjälpmedel såsom skärmläsare.
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall länktext som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.4.) KTH arbetar aktivt för att instruera och stödja redaktörsorganisationen i att skriva beskrivande länktexter. 
 • På webbplatsen förekommer i enstaka fall rubriker och etiketter som inte kan anses vara tillräckligt beskrivande. (WCAG 2.4.5.) Redaktörsorganisationen instrueras kontinuerligt i vikten av att formulera tillräckligt beskrivande texter men förekomst av mindre lyckade exempel bedöms som svårundviklig även i ett längre perspektiv. 

Brister beträffande möjlighet att begripa innehåll på KTH:s webbplats

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga:

 • På webbplatsen finns enstaka förekomster av sidor som inte korrekt anger sidans språk i koden. Därtill förekommer avgränsade ytor på webbplatsen (företrädelsevis interna samarbetssidor) där inställningen som ger språkkod sätts övergripande och inte på sidnivå, vilket medför att enstaka innehåll på avvikande språk inte nödvändigtvis motsvarar sidornas språkkodning. (WCAG 3.1.1.)
 • På webbplatsen förekommer funktioner som har inkonsekventa benämningar. Exempelvis funktioner såsom ”Redigera”, ”Spara”, ”Skicka” et c. (WCAG 3.2.4.) KTH arbetar aktivt för att enhetliga sådan benämningar gäller enligt de riktlinjer som är uppsatta av KTH.

Problem vid användning utan eller nedsatt synförmåga eller vid kognitiva funktionsnedsättningar:

 • På webbplatsen förekommer avvikande gränssnitt som medför inkonsekvent navigation, struktur och utformning. (WCAG 3.2.3.) Vissa äldre webbmiljöer på KTH uppvisar bristande överensstämmelse med de siddispositioner och navigeringsprinciper som gäller för webbplatsen i stort. Dessa miljöer är under utfasning.

Brister beträffande hur robust KTH:s webbplats är

 • KTH jobbar aktivt för att sid- och stilmallar ska ha en god kodkvalitet och följa standarder. Validering av webbsidornas kod ger dock på flera håll fel som KTH målmedvetet försöker arbeta bort. Somliga av dessa brister begränsar webbplatsen tillgänglighetsmässigt och berörs enskilt under föregående punkter i detta dokument. (WCAG 4.1.1.)

Så jobbar KTH med tillgänglighet i digital service

KTH arbetar löpande med att anpassa webbplatsen efter gällande tillgänglighetskrav. Det är en integrerad del i såväl uppdatering av innehåll som vidareutveckling av teknik. Ambitionen är att samtliga ovan redovisade brister så skyndsamt som möjligt fasas ut ur KTH:s webbmiljöer.

Tillgänglighetsbrister av innehållskaraktär arbetas bort i dialog med KTH:s sidredaktörer och förankring av riktlinjer och lämpliga praktiker. Tekniska brister åtgärdas löpande i systemutvecklingsarbetet och är ett högt prioriterat fokusområde i den tekniska förvaltningen. 

KTH:s egen information kring tillgänglighet på webbplatsen med dokumentation och instruktioner riktade till innehållsägare, sidredaktörer och systemutvecklare finns externt åtkomligt på KTH:s intranät: Webb på KTH .

Oskäligt betungande anpassning

KTH åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

KTH:s webbnärvaro är omfattande med ett stort antal sidor tillkomna under en lång tidsperiod. Under dessa år har ett stort antal nedladdningsbara dokument publicerats som brister i tillgänglighet och som fortfarande bör anses ha en aktiv funktion på webbplatsen enligt gällande lagstiftning. KTH arbetar dock aktivt med att fasa ut eller tillgänglighetsanpassa samtliga dessa.

KTH har en omfattande samling nyhetstexter på webbplatsen som sträcker sig över en lång tidsperiod. Detta innehåll har av resursskäl inte omfattats av särskilda insatser för tillgänglighetsanpassning. KTH gör dock bedömningen att detta innehåll till sin utformning inte uppvisar avgörande brister.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Tillgänglighetslagstiftningen omfattar inte interna administrativa system på KTH.

Med stöd av Regeringens proposition 2017/18:299 behandlar den här tillgänglighetsredogörelsen inte heller digital service på KTH som tillhandahålls genom teknisk lösning kontrollerad av tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KTH:s webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Tillhör: Välkommen till KTH
Senast ändrad: 2021-08-27