Till innehåll på sidan

Om FAV

DMMS och MCR initierar bildandet av ett nytt forum kallat FAV – forum för användare av verktygsmaskiner. Målet med FAV är att användare från olika perspektiv av verktygsmaskiner informellt skall kunna träffas och utbyta erfarenheter om allt från skruv och mutter till övergripande livcykelaspekter. Forumet är exempelvis en mötesplats där operatörer och servicepersonal från olika företag kan träffas och diskutera tekniska aspekter berörande verktygsmaskiner och deras användande. Inom ramen för detta forum agerar DMMS och MCR bro över till de senaste forskningsresultaten inom akademi och forskningsinstitut.

Medlemskap

Medlemsavtalet för ett företagsmedlemsskap i FAV omfattar ett kalenderår och avgiften för medlemskap är 5.000 kr per år. Verksamhet i FAV beslutas av medlemmarna på ett årsmöte. Projekt och andra större satsningar kommer finansieras efterhand som behov och möjligheter uppstår.

Första medlemsträffen ordnades på KTH i Stockholm tisdagen 29 januari 2013.

Om DMMS och MCR

DMMS (Centre for Design and Management of Manufacturing Systems, KTH) och MCR (Metal Cutting Research and Development Centre, Chalmers) är två kompetenscentra inom området skärande bearbetning och produktionssystem. Att bedriva lönsam och resurseffektiv tillverkning av avancerade produkter kräver kompetens av världsklass där samspelet mellan människan och maskinerna står i centrum. Resurserna för utbildning och forskning inom detta område måste därför säkerställas och samordnas. Vår gemensamma ambition är att i nära samverkan med våra medlemsföretag genomföra internationell spetsforskning och kompetensspridning inom området produktframtagning med fokus på komponenttillverkning.

Tillhör: FAV Forum för användning av verktygsmaskiner
Senast ändrad: 2013-12-07