Till innehåll på sidan

Roller inom IRIS

IRIS organisation består av flera olika roller i syfte att guida forskningsprojekten mot framgång – forskare, samordnare, referensgruppsmedlemmar och prefekter. Det är viktigt att alla förstår både sin egen och andras roll i projektet eftersom det gör att vi kan gå vidare med självförtroende och engagemang.

Foto från Pixabay.

För samordnare

Den huvudsakliga uppgiften för samordnare är att forma och syntetisera projektplanerna i det aktuella området så de bildar en sammanhängande forskningsfärdplan – som kan visualiseras i syfte att ge beslutsfattare en bild av den forskning som görs och i vilken riktning områdets portfölj av forskningsprojekt är påväg.

Som samordnare behöver du:

 • Granska individuella projektplaner och se till att de:
  • Uppfyller kravet på att projektet är ett samarbete inom ITM
  • Går i linje med områdets övergripande mål och syften
  • Är möjliga att genomföra.
  • Och, när projektet är initierat och startat, att det genomförs som planerat.
 • Diskutera och bedöma projektplaner från samtliga forskare involverade inom ditt område, identifiera möjligheter för forskare att stötta varandras idéer och planer såväl som att utveckla samarbetes/interdisciplinära forskningsfärdigheter.
 • Involvera referensgrupper i områdets möten i syfte att stötta projektdeltagare och deras planer samt för att säkerställa att projektplaner går i linje med avdelningens strategier.
 • Kommunicera nya forskningsresultat och nyheter från ditt IRIS område via exempelvis IRIS startsida
 • Informera forskare verksamma i ditt IRIS område om styrgruppens bild av forskningsprojektets progression och om det från styrgruppens håll finns några förfrågningar om mer information om projektet.

För referensgruppsmedlemmar

Den huvudsakliga uppgiften för referensgruppmedlemmar är att fungera som en brygga mellan IRIS projektet och din avdelnings övergripande strategi.

Som referensgruppmedlem behöver du:

 • Vara medveten om att en förutsättning för IRIS finansiering är att projektet är ett samarbete inom ITM.
 • Stötta forskare, koordinatorer och avdelningar genom att:
  • Granska forskningsplaner och områdesplaner.
  • Ge feedback och inputs i syfte att stärka samarbeten inom ITM och förbättra forskningsplaner.
  • Samordna forskningsresultat med din avdelnings strategier och aktiviteter.

För prefekter

Den huvudsakliga uppgiften för prefekter är att fördela din avdelnings budgetandel på ett sätt som möjliggör för nya interdisciplinära forskningsmöjligheter att uppstå, där forskningsmöjligheterna baseras på forskning som kommer vara eller bli viktiga för både din avdelning och ITM i stort.

Som prefekt behöver du:

 • Poängtera för forskare och referensgruppsmedlemmar att grundkravet för att få finansering från IRIS budget är att forskare arbetar tillsammans över avdelningsgränser.
 • Betona vikten av att forskare tillhandahåller planer – där dessa planer tydligt påvisar aktiviteter som går över avdelningsgränser och involverar flera avdelningar inom ITM.
 • Delegera referensgruppsmedlemmar till områden där de kommer ägna sin tid åt att konstruktivt stötta både koordinatorer och forskare via utvärderingar av både enskilda projekt och hela området.
 • Diskutera projektplaner och resursfördelning med områdeskoordinatorerna.
 • Bedömer tillsammans med forskare, referensgruppsmedlemmar och ITM enskilda projekts prestationer.

Checklista för alla:

 • Var medveten om att grundkravet för att få finansiering via IRIS är att forskningen sker över avdelningsgränser inom ITM.
 • Se till att presentationen av forskningsprojekt och områdesfärdplaner är tydlig och begriplig.
 • Säkerställ att olika avdelningar och discipliner bidrar på meningsfulla sätt i varje enskilt projekt
 • Verifiera att forskningen sker enligt plan.
 • Uppmuntra och stötta andra när samarbetsmässiga eller praktiska utmaningar uppstår i syfte att säkerställa att projekten fortsätter i rätt riktning och enligt plan.
 • Se till att nya forskningsresultat identifieras och kommuniceras till intressenter, till exempel via projektets startsida.
 • Forma attityder och beteenden i syfte att skapa självförtroende i avdelningsöverskridande/ interdisciplinära forskningsaktiviteterna.
Innehållsansvarig:infomaster@itm.kth.se
Tillhör: Skolan för industriell teknik och management (ITM)
Senast ändrad: 2022-03-08