ECS bidrar till diskussioner om biobränslepolicy inom EU

Publicerad 2013-02-01

En nyligen publicerad artikel analyserar utvecklingen av europeisk biobränslepolicy. Artikeln, som skrivits av personer vid enheten för Energi- och klimatstudier (ECS) vid KTH samt Uni-FACEF i Brasilien, analyserar utvecklingen från ett tidigt stadium då biobränslepolicy endast bestod av utspridda nationella initiativ till att omfatta bredare utmaningar och osäkerheter, samt de nuvarande direktiven som trätt i kraft på EU nivå.

Målen som nyligen antagits för förnybar energi inom transport är ambitiösare än tidigare samt bindande och har resonerat inom internationella politiska arenor, tillsammans med nya hållbarhetskriterier för biobränslen. Analysen behandlar tre områden. Först presenteras utgångspunkten och utvecklingen av europeisk biobränslepolicy. Särskild uppmärksamhet gavs till den succesiva förändringen från nationella initiativ till EU-direktiv. Artikeln analyserar sedan den policyutvecklingen, såsom implementeringen av Renewable Energy Directive (RED), Renewable Energy Action Plans (NREAPs), de obligatoriska hållbarhetskriterierna för biobränslen samt utvecklingen av certifikatsystem, som nu tillsammans skapat ett regulativt landskap för sektorn. Sammanfattningsvis så återger artikeln en framtidsutblick för biobränslen i EU-27, baserat på policyramverket som etablerats samt de individuella strategierna för EU’s medlemsstater fram till 2020.

Utgivarens kommentar om artikeln: ”De argument och framtidsutsikter som utvecklats av H. Pacini, S. Silveira och A. C. da Silva Filho har lett Europakommissionen till att, i oktober förra året, begränsa användningen av livsmedelsbaserade biobränslen till 5 %”

För mer information, se artikeln i sin helhet i KTH-DiVA eller besök utgivarens hemsida .