Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin

Indikatorer behövs för att utvärdera energieffektiviseringsutvecklingen och växthusgasutsläppstrender i järn- och stålindustrier. Traditionella indikatorer återspeglar dock inte sektorns struktur och kan vara missledande. Det här projektet vid KTH-ECS, i samarbete med Jernkontoret och svenska industrier, utforskar hur indikatorerna kan förbättras för att bättre fånga utvecklingen hos svenska industrier.

Ökning av energieffektivisering och reduktion av växthusgasutsläpp inom järn- och stålproduktion prioriteras såväl nationellt som internationellt. Indikatorer är viktiga för att följa utvecklingen hos industrierna. Flera studier har dock visat att traditionella energieffektivitetsindikatorer saknar transparens och uppfattas som missledande. Trots detta så rekommenderas dessa indikatorer för utvärdering av Energieffektiviseringsdirektivet av Europakommissionen.

Målet med det här projektet är att öka förståelsen för inverkan av olika samhälls-, produktions- och marknadsparametrar på traditionella energi- och klimatindikatorer inom järn- och stålsektorn. Projektet har även som mål att definiera nya indikatorer som på ett konsekvent sätt fångar utvecklingen inom den svenska järn- och stålsektorn.

Projektet har stor betydelse för såväl företag som nationella och internationella organisationer. Både förståelsen kring inverkan av externa faktorer och de nya indikatorer som tas fram kan användas som underlag för utformning och uppföljning av styrmedel för ökad energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp. Företag får samtidigt underlag för att formulera vassare nyckeltal för styrning av sin verksamhet. Den politiska ambitionsnivån för reduktion av växthusgasutsläpp och ökad effektivitet är hög. Bättre styrning av energieffektivisering i samhälle och företag ökar möjligheterna att nå dessa nivåer på ett samhällsekonomiskt sätt.

Projektet är finansierat av Energimyndigheten. Det genomförs av enheten för Energi- och klimatstudier vid Kungliga Tekniska högskolan med stöd av stålindustrins branschorganisation, Jernkontoret samt tre svenska stålproducenter: SSAB EMEA, Höganäs AB och Sandvik AB.