Ammoniak i små kyl- och värmepumpsystem

Ammoniak är ett utmärkt köldmedium som använts i mer än hundra år. Nu för tiden används det mest i stora system, men då vi nu vill komma bort från halogenerade kolväten som köldmedier, på grund av deras höga växthuseffekt så kan ammoniak komma att få en bredare spridning också i små system.
I detta projekt har vi försökt bygga en liten värmepump med ammoniak som köldmedium. Vi har därvid undersökt tillgången på komponenter, lämplig systemutformning och prestanda för detta system.
Försöken har visat att det går att bygga en värmepump med ca 10 kW värmeeffekt med så lite som 100 g ammoniak som köldmedium. Det är dock delvis svårt att hitta lämpliga komponenter.