Årsvärmefaktoruppskattning för värmepumpsbaserade uppvärmningssystem

Värmefaktorn för värmepumpsystem beror på väldigt många faktorer, såsom husets placering, husets konstruktion, brukarbeteende och energisystemets utförande. Hur ska då kunden jämföra en leverantör mot en annan, om inte den uppskattade besparingen som leverantören ger inte är baserad på liknande grunder?

Joachim Claesson, Kontaktperson (KTH)

Roger Nordman, Kontaktperson (SP)

Existerande beräkningsverktyg för

 • dimensionering
 • jämförelse

av värmepumpsystem behöver utvecklas för att:

 • visa potentialen med ny teknik i värmepumpsystem
 • effektivare drift vid kombinerad produktion av värme och tappvarmvatten.

Det övergripande målet är att:

 • Vidareutveckla existerande beräkningsverktyg så att de synliggör potentialen med dagens bästa teknik.
 • Resultaten från beräkningarna skall kunna ligga till grund för miljöbedömningar.
 • Existerande beräkningsverktyg för beräkning av årsvärmefaktor och årsenergibesparing skall jämföras och valideras för att belysa behov av vidareutveckling.
 • Projektet skall använda indata från genomförda och planerade mätningar från fält och laboratorium för validering av modellerna.

Projektet genomförs i huvudsak i tre faser:

 • Förberedande fas - Genomförs gemensamt mellan KTH och SP
 • Inledande fas - Fältmätningar och standardisering (SP) Dimensioneringsprogramskartläggning (KTH)
 • Fördjupade studier - Genomförs gemensamt mellan KTH och SP