Beskrivning

EFFSYS EXPAND är ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Programmets totala budget uppgår till 96 miljoner kronor där energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor. Programmet löper över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01.

EFFSYS EXPAND är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys”, ”Effsys2” och EFFSYS+ vilka sammantaget löpt sedan 1994. Det övergripande syftet med programmet är att med forskning, utveckling och innovation inom kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager bidra till samhällets och omvärldens omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning och en reduktion av miljöskadliga ämnen i termiska lager och värmepumpande system.

Vårt Projekt

Sammanfattning

Detta projekt syftar till att, genom fältmätningar, test av utrustning, modellberäkningar och utvärderingar, kvantifiera prestanda och miljöpåverkan från storskaliga akviferlager samt ta fram rekommendationer för drift och uppskattning av miljöpåverkan för kommande akviferlager. Följande aspekter behandlas:

-Termisk, kemisk och mikrobiologisk påverkan: mätning och utvärdering av faktiska förhållanden och påverkan från minst ett akviferlager i drift.

-Uppföljning av energiuttag jämfört med prognosticerat energiuttag och förslag på förbättringar.

-Utvärdering av termisk modellering med det mest använda verktyget för dimensionering och beräkning av påverkan på grundvattentemperaturer. Beräkningar med MODFLOW

-Test och utvärdering av optiska kablar som ett sätt att mäta tempertur i akviferlager

Ansökan

Ansökan / Project Application (pdf 103 kB)

Tidsschema

Gantt-schema (pdf 61 kB)