Beskrivning

EFFSYS EXPAND är ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Programmets totala budget uppgår till 96 miljoner kronor där energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor. Programmet löper över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01.

EFFSYS EXPAND är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys”, ”Effsys2” och EFFSYS+ vilka sammantaget löpt sedan 1994. Det övergripande syftet med programmet är att med forskning, utveckling och innovation inom kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager bidra till samhällets och omvärldens omställning till en alltmer resurseffektiv och hållbar energianvändning och en reduktion av miljöskadliga ämnen i termiska lager och värmepumpande system.

Vårt Projekt

Sammanfattning

Detta projekt syftar till att kartlägga för och nackdelar av djupa bergvärmehål samt ta fram rekommendationer för design av Flerborrhålsystem med koaxialkollektor. Arbetet utförs genom beräkningar samt genom labb och fältmätningar. Följande aspekter behandlas:

- Undersökning av för och nackdelar med befintliga och nya projekt där djup borrhålsvärmeväxling är eller kan vara aktuellt.

- Utveckling av metod för design av flerborrhålsystem med koaxialkollektorer och anslutning till VVS system.

- Kvantifiering av termisk påverkan mellan grannfastigheter med grunda och djupa borrhålsystem, hypotetiska och faktiska scenario med och utan koaxialkollektorer.

- Installation, in-situ mätningar och utvärdering av borrhålskollektorer i djupa borrhål för tätt bebyggda områden.

- Laboratoriemodell av borrhålslager för grunda och djupa borrhål i skala.

Änsokan

Ansökan (pdf 102 kB)

Tidsschema

Gantt schema Djup och Koaxial borrhål.pdf (pdf 77 kB)