Beskrivning

EFFSYS+ är en fortsättning på de tidigare programmen ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys” och ”Effsys2”, vilka sammantaget löpt sedan 1994. De tidigare programmen har varit mycket framgångsrika och fört Sverige till den internationella forskningsfronten inom området kylteknik och värmepumpar.Den starka internationella position som svenska forskningsinstitutioner har inom områdena kyl- och värmepumpteknik ska behållas och forskningen i Sverige ska fortsätta att utvecklas i samverkan med näringslivet. Detta är ett led i omställningen till ett uthålligt och resurseffektivt samhälle.Energisnål, användarvänlig och uthållig teknik ska utvecklas och resurseffektiva tillämpningar påvisas. Programmets vision är att bidra till att utveckla svenskt näringsliv till en världsledande ställning inom området kylteknik och värmepumpar. Energisnål och miljövänlig teknik ska utvecklas och resurseffektiva tillämpningar påvisas med användarperspektiv. 

Vårt Projekt

"Effektivare dimensionering av bergvärmesystem & implikationer från EFFSYS2 resultat"

Sammanfattning

Projektet syftar till att studera och förbättra prestanda på den kalla sidan av bergvärmesystem. Projektet är baserat på tidigare forskning från EFFSYS2 men inkluderar nya aspekter. Följande aspekter behandlas:

 1. Distributed Thermal Response Test – implikationer för olika kollektorformer.
 2. Undersökning av utbyte av befintliga borrhålsvärmeväxlare till mer effektiva kollektorslangar.
 3. Undersökning av ytterligare utföringsformer på borrhålsvärmeväxlare, nya geometrier, nya kollektormaterial, och nya återfyllningsmaterial.
 4. Undersökning av flödesoptimering i samband med borrhålsdjup och temperaturprofilen i berget.
 5. Minimering av frostskyddsmedel i köldbäraren, vatten som köldbärare, och kaliumkarbonatlösning som köldbärare.
 6. Undersökning av egen konvektion, forcerad konvektion, och frysning i grundvattenfyllna borrhål.
 7. Utveckling av ett styr-och-regler program för säkerställning av det optimala köldbärareflödet i varje borrhål vid olika driftfall. Implikationer av detta i systemets dimensionering.
 8. Modellering av värmeupptagning och flödesströmning i tvåfas termosifon.
 9. Utvärdering av återladdning i bergvärmebrunnar.
 10. Utvärdering av utnyttjande av temperaturgradienter i berget för ökad effektivitet.
 11. Kartläggning av variationer i bergets värmeledningsförmåga längs djupet i olika delar av landet
 12. Undersökning av olika återfyllningsmaterial, termiska och praktiska implikationer

Samling av minnesanteckningar från KTHHs borrhålsgrupp, åren 2006-2014 (pdf 944 kB)