Guiden till guider om F-gasförordningen

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2015-04-21

Införande av nya F-gasförordningen påverkar alla som arbetar i kyl- och värmepumpbranschen. Därför har den nya förordningens krav diskuterats livligt i ett stort antal publikationer. I den här artikeln kommer vi inte att återigen diskutera innehållet och kraven i förordningen, utan istället hänvisar vi läsaren till några av de publicerade broschyrer, guidelines mm som beskriver olika aspekter av förordningen och dess tolkning.

Sedan den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (nr 517/2014) publicerades, har det funnits ett behov av bra information som förklarar förordningen för olika aktörer inom kylindustrin. Till viss del finns denna information tillgänglig i form av ett stort antal tidskriftsartiklar som publicerats den senaste tiden och som kommenterar förordningen. Berörda myndigheter, företag och branschorganisationer har också publicerat information som förklarar förordningens innebörd och tolkning och vad den innebär i praktiken.

Informationsmaterialet varierar i omfattning och avseende målgrupp. Omfattningen täcker hela spektret från en tre minuter lång tecknad video [1] till broschyren från Europeiska kommissionen [2] och instruktioner från europeiska kyltekniska föreningen (Air conditioning and Refrigeration European Association) [3] till medlemmar och allmänhet.

Europeiska kommissionens vägledning till operatörer av system med F-gas
Dokumentet som har utarbetats av Europeiska kommissionen, omfattar vägledning angående ställda krav i förordningen och riktar sig till operatörer av kyl- och luftkonditioneringsutrustningar [2]. Dokumentet har som syfte att ge vägledning till operatörer och tekniker. Det förklarar viktiga begrepp som används i förordningen, redovisar vad som är nytt och vilken utrustning som påverkas av den nya regleringen. Guiden delar upp utbudet av kylutrustning i nio olika kategorier, och diskuterar effekterna av den nya förordningen på dessa kategorier av utrustningar. Figur 1 och tabell 1 visar ett exempel på formuleringen av kraven på stationär utrustning.

Figur 1 – Flödesschema för kategorisering av stationära kylutrustningar [2]

Tabell 1 – Översikt av kraven gällande stationära kylsystem [2]

Åtgärd

Stationära kylsystem

A

B

C

D

Läckageförebyggande och omedelbar reparation (Art. 3)

Installation, underhåll och service av utrustningen av certifierad personal och företag (Art. 3)

Minsta frekvens av läckagekontroll av certifierad personal (Art. 4)

 

12 må.*

6 må.*

3 må.*

Installation av läckagedetekteringssystem som ska kontrolleras minst var 12 månad (Art. 3)

     

Journalföring (Art. 6)

 

Återvinning av fluorerade gaser före skrotning av utrustning, och vid underhåll eller service, av certifierad personal (Art. 8 and Art. 10)

Märkning av utrustning (Art. 12)

(*)Om stationär kyl- eller luftkonditioneringsutrustning är utrustad med ett läckagedetekteringssystem kan intervallet mellan läckagekontroller fördubblas till 24 månader, 12 månader och 6 månader för klasserna B, C och D

AREA F-gas handbok

En annan omfattande guideline är publicerad av Europiska kyltekniska föreningen, ”Air conditioning and Refrigeration European Association” (AREA) [3]. Dokumentet tar upp alla aspekter av den nya förordningen som är relevanta för kyl-, luftkonditionering och värmepumpsentreprenörer. Den diskuterar förordningens innehåll, artikel för artikel, och lyfter fram effekten av den nya förordningen på entreprenörer i olika sammanhang samt jämför kraven från den tidigare förordningen med den nya och föreslår åtgärder. Den innehåller också några användbara verktyg såsom flödesschema för implementering av läckagekontroll, tidslinje som anger de viktigaste datumen för olika åtgärder i förordningen, samt information om CO2-ekvivalenter och miljöeffekter av de vanligaste köldmedierna (inklusive ett antal nya blandningar såsom R449A ).

EPEEs riktlinjer

European Partnership for Energy and the Environment (EPEE) har publicerat en två-sidig broschyr som redovisar de viktigaste kraven i förordningen [4]. Ett mer detaljerad dokument har de publicerat som täcker olika delar av förordningen och är mer anpassad till operatörer, användare och installatörer av kylutrustningar. Dokumentet innehåller även förordningens effekter för de som hanterar köldmedier i bulk och för tillverkare av förfyllda köldmedieutrustningar [5]. Detta dokument kan rekommenderas till de som föredrar att informera sig genom att läsa svaren på andras frågor (Q&A-format).

Information och riktlinjer från andra företag

Många andra företag har publicerat broschyrer och guidelines för att informera allmänhet och kunder om den nya F-gas förordningen. De som söker ytterligare information och yttranden angående effekten av olika aspekter av den nya förordningen uppmanas att läsa dokumentet utarbetats av Linde Group [6]. Detta dokument är främst inriktat på att tillhandahålla en teknisk analys av förordningen och innehåller rekommendationer och nödvändiga åtgärder för att kunna efterleva och implementera dessa krav. Andra företag värda att nämnas är Danfoss och Bitzer. Utöver den allmänna diskussionen om den nya förordningens effekter, har de presenterat sin vision om framtida låg GWP köldmedier [7] [8].
Informationsmaterialet som presenterats ovan är till stor hjälp för den som vill sätta sig in i F-gasförordningens krav och effekter. Vi hänvisar emellertid i första hand till originaltexten av F-gas förordningen[9], det är bara den som har legal status.

Följ gärna våra publikationer och få vårt digitala nyhetsbrev. Anmäl dig genom att följa länken bit.ly/kth_ett.

Referenser

[1]

EFCTC, "European Fluorocarbons Technical Committee," 2014. [Online]. Available: fluorocarbons.org/brock-ollie.

[2]

European Comission, "Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases," [Online]. Available: bit.ly/EC_guide.

[3]

AREA, "AREA F-Gas GUIDE. A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors," 2014. [Online]. Available: bit.ly/AREA_guide.

[4]

EPEE, "The revised F-gas Regulation. Major changes at a glance.," [Online]. Available: bit.ly/EPEE_FGas_2p.

[5]

EPEE, "The new F-gas Regulation," 2014. [Online]. Available: bit.ly/EPEE_FGas_QA.

[6]

The Linde Group, "Guide to updated EU f-gas regulation (517/2014)," 2014. [Online]. Available: bit.ly/LINDE_FGas.

[7]

Danfoss, "Refrigerant options now and in the future," 2014. [Online]. Available: bit.ly/DANFOSS_ref.

[8]

Bitzer, "Refrigerant report 18," 2014. [Online]. Available: bit.ly/BITZER_ref.

[9]

European Parliament, "Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases," 2014. [Online]. Available: bit.ly/FGas_Regulation.