Guiden till guider om F-gasförordningen

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2015-04-21

Införande av nya F-gasförordningen påverkar alla som arbetar i kyl- och värmepumpbranschen. Därför har den nya förordningens krav diskuterats livligt i ett stort antal publikationer. I den här artikeln kommer vi inte att återigen diskutera innehållet och kraven i förordningen, utan istället hänvisar vi läsaren till några av de publicerade broschyrer, guidelines mm som beskriver olika aspekter av förordningen och dess tolkning.

Sedan den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (nr 517/2014) publicerades, har det funnits ett behov av bra information som förklarar förordningen för olika aktörer inom kylindustrin. Till viss del finns denna information tillgänglig i form av ett stort antal tidskriftsartiklar som publicerats den senaste tiden och som kommenterar förordningen. Berörda myndigheter, företag och branschorganisationer har också publicerat information som förklarar förordningens innebörd och tolkning och vad den innebär i praktiken.

Informationsmaterialet varierar i omfattning och avseende målgrupp. Omfattningen täcker hela spektret från en tre minuter lång tecknad video [1] till broschyren från Europeiska kommissionen [2] och instruktioner från europeiska kyltekniska föreningen (Air conditioning and Refrigeration European Association) [3] till medlemmar och allmänhet.

Europeiska kommissionens vägledning till operatörer av system med F-gas
Dokumentet som har utarbetats av Europeiska kommissionen, omfattar vägledning angående ställda krav i förordningen och riktar sig till operatörer av kyl- och luftkonditioneringsutrustningar [2]. Dokumentet har som syfte att ge vägledning till operatörer och tekniker. Det förklarar viktiga begrepp som används i förordningen, redovisar vad som är nytt och vilken utrustning som påverkas av den nya regleringen. Guiden delar upp utbudet av kylutrustning i nio olika kategorier, och diskuterar effekterna av den nya förordningen på dessa kategorier av utrustningar. Figur 1 och tabell 1 visar ett exempel på formuleringen av kraven på stationär utrustning.

Figur 1 – Flödesschema för kategorisering av stationära kylutrustningar [2]

Tabell 1 – Översikt av kraven gällande stationära kylsystem [2]

Åtgärd

Stationära kylsystem

A

B

C

D

Läckageförebyggande och omedelbar reparation (Art. 3)

Installation, underhåll och service av utrustningen av certifierad personal och företag (Art. 3)

Minsta frekvens av läckagekontroll av certifierad personal (Art. 4)

 

12 må.*

6 må.*

3 må.*

Installation av läckagedetekteringssystem som ska kontrolleras minst var 12 månad (Art. 3)

     

Journalföring (Art. 6)

 

Återvinning av fluorerade gaser före skrotning av utrustning, och vid underhåll eller service, av certifierad personal (Art. 8 and Art. 10)

Märkning av utrustning (Art. 12)

(*)Om stationär kyl- eller luftkonditioneringsutrustning är utrustad med ett läckagedetekteringssystem kan intervallet mellan läckagekontroller fördubblas till 24 månader, 12 månader och 6 månader för klasserna B, C och D

AREA F-gas handbok

En annan omfattande guideline är publicerad av Europiska kyltekniska föreningen, ”Air conditioning and Refrigeration European Association” (AREA) [3]. Dokumentet tar upp alla aspekter av den nya förordningen som är relevanta för kyl-, luftkonditionering och värmepumpsentreprenörer. Den diskuterar förordningens innehåll, artikel för artikel, och lyfter fram effekten av den nya förordningen på entreprenörer i olika sammanhang samt jämför kraven från den tidigare förordningen med den nya och föreslår åtgärder. Den innehåller också några användbara verktyg såsom flödesschema för implementering av läckagekontroll, tidslinje som anger de viktigaste datumen för olika åtgärder i förordningen, samt information om CO2-ekvivalenter och miljöeffekter av de vanligaste köldmedierna (inklusive ett antal nya blandningar såsom R449A ).

EPEEs riktlinjer

European Partnership for Energy and the Environment (EPEE) har publicerat en två-sidig broschyr som redovisar de viktigaste kraven i förordningen [4]. Ett mer detaljerad dokument har de publicerat som täcker olika delar av förordningen och är mer anpassad till operatörer, användare och installatörer av kylutrustningar. Dokumentet innehåller även förordningens effekter för de som hanterar köldmedier i bulk och för tillverkare av förfyllda köldmedieutrustningar [5]. Detta dokument kan rekommenderas till de som föredrar att informera sig genom att läsa svaren på andras frågor (Q&A-format).

Information och riktlinjer från andra företag

Många andra företag har publicerat broschyrer och guidelines för att informera allmänhet och kunder om den nya F-gas förordningen. De som söker ytterligare information och yttranden angående effekten av olika aspekter av den nya förordningen uppmanas att läsa dokumentet utarbetats av Linde Group [6]. Detta dokument är främst inriktat på att tillhandahålla en teknisk analys av förordningen och innehåller rekommendationer och nödvändiga åtgärder för att kunna efterleva och implementera dessa krav. Andra företag värda att nämnas är Danfoss och Bitzer. Utöver den allmänna diskussionen om den nya förordningens effekter, har de presenterat sin vision om framtida låg GWP köldmedier [7] [8].
Informationsmaterialet som presenterats ovan är till stor hjälp för den som vill sätta sig in i F-gasförordningens krav och effekter. Vi hänvisar emellertid i första hand till originaltexten av F-gas förordningen[9], det är bara den som har legal status.

Följ gärna våra publikationer och få vårt digitala nyhetsbrev. Anmäl dig genom att följa länken bit.ly/kth_ett.

Referenser

[1]

EFCTC, "European Fluorocarbons Technical Committee," 2014. [Online]. Available: fluorocarbons.org/brock-ollie.

[2]

European Comission, "Information for technicians and users of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing fluorinated greenhouse gases," [Online]. Available: bit.ly/EC_guide.

[3]

AREA, "AREA F-Gas GUIDE. A practical guide on the application of the new F-Gas Regulation to refrigeration, air conditioning & heat pump contractors," 2014. [Online]. Available: bit.ly/AREA_guide.

[4]

EPEE, "The revised F-gas Regulation. Major changes at a glance.," [Online]. Available: bit.ly/EPEE_FGas_2p.

[5]

EPEE, "The new F-gas Regulation," 2014. [Online]. Available: bit.ly/EPEE_FGas_QA.

[6]

The Linde Group, "Guide to updated EU f-gas regulation (517/2014)," 2014. [Online]. Available: bit.ly/LINDE_FGas.

[7]

Danfoss, "Refrigerant options now and in the future," 2014. [Online]. Available: bit.ly/DANFOSS_ref.

[8]

Bitzer, "Refrigerant report 18," 2014. [Online]. Available: bit.ly/BITZER_ref.

[9]

European Parliament, "Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases," 2014. [Online]. Available: bit.ly/FGas_Regulation.

Nyheter

Titel Datum
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2019‑01‑03
Köldmedier med lågt GWP: tidigare och pågående projekt 2018‑12‑03
Miljövänliga kylsystem behövs för att mildra klimatförändringen 2018‑09‑28
Naturliga köldmedier diskuterades under Gustav Lorentzen-konferensen 2018‑08‑14
Forskning med fokus på säker användning av brännbara köldmedier 2018‑07‑11
Höjdpunkter från ICCC 2018 - om hållbarhet och den obrutna kylkedjan 2018‑04‑30
Effekterna av F-gasförordningen oroar värmepumpsindustrin 2018‑04‑30
F-gasförordningens kvoter är på plats – men är vi på väg att uppfylla målen? 2018‑02‑08
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2018‑02‑07
F-gaser: vet vi vilka de är? 2018‑02‑07
Utsläppen av fluorerade gaser och deras utsläppsminskning 2018‑01‑09
Tio icke-brännbara alternativ till R404A 2017‑08‑24
Köldmedier: den aktuella utvecklingen 2017‑08‑22
Framtiden för R404A och andra köldmedier med höga GWP-värden när priserna stiger 2017‑08‑09
Köldmedier: vad förväntas i framtiden 2017‑06‑15
Standarder och deras roll i kylindustrin 2017‑02‑07
Detta hände på köldmediefronten under året som gått 2017‑01‑27
Miljövänliga köldmedier för framtiden 2017‑01‑27
Ett alternativ för att ersätta R404A i små kylsystem 2016‑11‑14
Senaste nytt från ”Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference” i Edinburgh UK 2016‑11‑13
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 2. 2016‑11‑12
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 1 2016‑11‑12
Miljöindikatorer TEWI och LCCP 2016‑06‑02
Källor för köldmediers termodynamiska egenskaper 2016‑03‑23
Några frågor från våra läsare 2016‑03‑18
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2016‑03‑18
Potentiella faror med ”TriFluorättiksyra” (TFA) 2015‑11‑01
Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från ”IIR International Congress of Refrigeration” 2015‑11‑01
Något om HFO köldmedier 2015‑10‑31
Något om köldmediers brännbarhet 2015‑06‑22
Nya möjligheter för R32 2015‑06‑20
Guiden till guider om F-gasförordningen 2015‑04‑21
Kort om R1234ze 2015‑04‑21
Vilka köldmedier ersätter R404A? 2014‑10‑22
R1336mzz-Z – ett nytt högtemperaturköldmedium med bra egenskaper 2014‑09‑21
Köldmedier med låg GWP för högtemperaturvärmepumpar 2014‑09‑21
Säkerhet av nya låg GWP köldmedier 2014‑09‑05
Vilket mått ska vi använda för köldmediernas klimatpåverkan? 2014‑04‑16
Något om hur GWP-värden bestäms 2014‑04‑23
Nya F-gasförordningen, ännu ett steg närmare beslut! 2014‑02‑02
Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året 2014‑02‑02
Att definera "Låg GWP" 2013‑11‑04
Vilket köldmedium ersätter R410A? 2013‑11‑03
Nya möjligheter för naturliga köldmedier 2013‑10‑31
Sökandet efter nya köldmedier fortsätter! 2013‑10‑30
Osäker framtid för fluorerade köldmedier 2013‑10‑29
Senaste nytt om mobilkyla 2013‑10‑28
Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla? 2013‑10‑26
Miljö mätmetoder för utvärdering av kylsystem drift 2013‑10‑25
Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar 2013‑10‑25
Mercedes-Benz önskar att fortsätta att använda utprovade och testade R-134a köldmedium i personbilar 2012‑09‑28
Stabilitet och kompatibilitet av HFO-köldmedier 2012‑08‑07
Förfalskade köldmedier blir allt vanligare 2012‑07‑16
Europeiska Kommissionen fastställer nya tidsfristen: tillverkare kan fortsätta att använda det gamla 2012‑05‑18
Sverige accelererar övergången till HFC alternativen 2012‑05‑10
Köldmedium effekt på systemprestanda 2012‑05‑08
Välkomna 2012‑03‑30