Köldmedier med lågt GWP: tidigare och pågående projekt

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2018-12-03

"Köldmedier med låg GWP" är titeln på projektet som utförs inom Effsys Expand och stöds av Energimyndigheten tillsammans med ett antal företag. I denna artikel summerar vi projektresultaten och tillkännager ett nytt projekt där sökandet efter nya köldmedier kommer att fortsätta.

Köldmedier med lågt GWP: tidigare och pågående projekt

"Köldmedier med låg GWP" är titeln på projektet som utförs inom Effsys Expand och stöds av Energimyndigheten tillsammans med ett antal företag. I denna artikel summerar vi projektresultaten och tillkännager ett nytt projekt där sökandet efter nya köldmedier kommer att fortsätta.

Tidigare projekt

"Köldmedier med låg GWP" har varit ett projekt utfört vid avdelningen för Tillämpad Termodynamik och Kylteknik vid Institutionen för Energiteknik, KTH, under mer än 3 år [1]. Syftet med projektet var att ta fram underlag och förutsättningar för alternativa köldmedier med låg GWP vid utfasning av R134a, R410A och R404A för befintliga och nya värmepumpar/ kylanläggningar. Projektet var en fortsättning på ett annat projekt, som startade år 2011, där köldmedier med låg GWP har analyserats och resultaten har spridits på olika nivåer. Således är det nu nästan 9 år som vi följt utvecklingen av nya köldmedier, samt bidragit med våra egna forskningsresultat.

Som vi kan notera har mycket hänt inom köldmedievärlden sedan 2011. Vi gått från att använda mestadels icke brännbara köldmedier med hög GWP till att röra oss mot en framtid med låg-GWP-köldmedier som mestadels är brännbara. Vi har skiftat från köldmedier som är billiga till köldmedier som är mycket dyra. Vad gäller livsmedelsbutiker använde de tidigare nästan uteslutande R404A i sina kylsystem, idag är det köldmediet på väg att helt fasas ut. Att vi skulle ställas inför dessa förändringar var dock inte någon hemlighet, det fanns tidiga indikatorer på att så skulle ske. Däremot fick de inte något större genomslag i det tidiga skedet utan det är först på senare år som kylindustrin vaknat till ordentligt.

Spridning av resultaten

Spridningen av resultat från de ovannämnda projekten har varit ett av deras viktigaste mål. Med tanke på efterfrågan på ny information om nya köldmedier har vi lagt stor möda på informationsspridning i varje nummer av denna tidskrift. Informationen presenteras normalt i en kort artikel om ett ämne som vi bedömer att det finns en stor efterfrågan på hos den svenska kylindustrin vid publiceringstillfället. Till exempel var "Att definiera låg GWP" [2] ett av de områden som vi skrev om år 2013. "Vilka köldmedier ersätter R404A?" diskuterades först 2014 [3] och återkom i några ytterligare publikationer, där den senaste var "Tio icke-brännbara alternativ till R404A" [4].

Många andra artiklar som täcker olika aspekter av övergången till nya köldmedier har också publicerats. Totalt har det blivit mer än 50 artiklar under åren och dessa artiklar kan vara en bra källa till information för den som vill förstå mer om nya köldmedier och konsekvenserna av deras användning. Artiklarna kan man hitta i tidigare nummer av Kyla & Värme liksom, med någon fördröjning, på projektets hemsida [5].

Konferensartiklar, alltså artiklar skrivna för specifika forskningskonferenser, baserade på våra utredningar är ett annat sätt att sprida resultat som erhållits från vårt arbete. Exempel på konferensartiklar är "Field measurements of a R404A low-temperature supermarket refrigeration system retrofitted with R449A" [6] och " Uncertainty of life cycle climate performance (LCCP) analysis " [7].

Publicering i granskade vetenskapliga tidskrifter är ett annat sätt att kommunicera projektets resultat. Två exempel på sådana artiklar är “Retrofit of lower GWP alternative R449A into an existing R404A indirect supermarket refrigeration system” [8] och “Experimental study of R450A drop-in performance in an R134a small capacity refrigeration unit” [9]. Publicering av såväl konferensartiklar som artiklar i vetenskapliga tidskrifter är tidskrävande processer vilket leder till att publiceringen sker betydligt senare än den tidpunkt då resultaten är tillgängliga. Detta gäller särskilt för publikationer i vetenskapliga tidskrifter på den högsta vetenskapliga nivån. Vi satsar därför på att sprida resultaten på olika sätt.

Sammanfattning av projektresultaten

Resultat från den tidigare undersökningen inom Effsys Expand-projektet "Köldmedier med låg GWP" har totalt spridits i form av 28 publikationer i Kyla & Värme , 7 vetenskapligt granskade publikationer, 11 konferenspublikationer, 1 rapport och flera riktade presentationer till relevanta målgrupper. För att underlätta tillgången till denna information har projektets slutrapport utarbetats och finns nu tillgänglig på projektets webbsida [1].

Rapporten sammanfattar projektresultaten på ett koncist sätt. Dessutom ger det en läglig hänvisning till annat material som utarbetats och offentliggjorts under projektet. Vi hänvisar därför till projektrapporten för alla som vill få en introduktion till köldmedier med låg GWP, särskilt med fokus på alternativ till R404A, R410A och R134a.

Nytt projekt utökar omfattningen av utredningarna

Eftersom sökandet efter nya köldmedier med låga GWP-värden fortsätter, och egenskaperna hos de redan identifierade köldmedierna måste studeras i detalj, har ett nytt projekt med titeln " Nya köldmedier för miljövänliga värmepumpssystem " initierats med finansiellt stöd från Energimyndigheten och ett antal svenska företag.

 Projektet bygger vidare på resultaten från tidigare arbete men har ett bredare forskningsfokus och innefattar miljöpåverkan från värmepumpssystem relaterat till köldmedieval och på ett mer holistiskt sätt än tidigare. Vid sidan av miljöaspekterna kommer fokus att ligga på att identifiera nya köldmedier med bra verkningsgrad (COP), låg brännbarhet och låg toxicitet. Förutom låga GWP-värden kommer projektet att undersöka andra potentiella miljöeffekter på kort och lång sikt samt energieffektivitetsaspekter med dessa alternativa köldmedier. Arbetet med detta projekt startades för några månader sedan och snart kommer vi kunna dela med oss av våra första resultat till tidningens läsare.

En sista anmärkning

Processen att ersätta köldmedier med hög GWP med mer miljövänliga alternativ har just påbörjats och långt ifrån slutförts. Samtidigt pågår forskning i syfte att stötta denna övergång, och har så gjort under många år, där vissa resultat redan finns tillgängliga. Många ersättare har också erbjudits på marknaden och kemins gränser har identifierats. Därför är vi också lite säkrare på vilka köldmedier som kommer att användas i framtiden, men många frågor är fortfarande obesvarade.

Det generationsskifte av köldmedier som vi står inför idag kommer sannolikt påverka nästan varje nuvarande och framtida ägare av kylsystem under de kommande åren. Det ligger därför i varje ägares eget intresse att se till att man är fullt informerad och förberedd. Vi ser fram emot framtida publikationer här och vill gärna få återkoppling med feedback och önskemålfrån våra läsare.

Följ gärna våra publikationer och prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev. Anmäl dig här  .

Källor

[1]

Effsys Expand, "P08 Köldmedier med låg växthuseffekter," 2018. [Online]. Available: http://effsysexpand.se/p08-koldmedier-med-lag-vaxthuseffekter/.

[2]

P. Makhnatch, R. Khodabandeh and B. Palm, "Att definera "Låg GWP"," KYLA+ Värmepumpar, Oktober 2013.

[3]

P. Makhnatch, R. Khodabandeh and B. Palm, "Vilka köldmedier ersätter R404A?," KYLA+ Värmepumpar, Oktober 2014.

[4]

P. Makhnatch, R. Khodabandeh and B. Palm, "Tio icke-brännbara alternativ till R404A," KYLA+ Värme, 2017.

[5]

P. Makhnatch, R. Khodabandeh and B. Palm, "New refrigerants fror environmentally friendly refrigeration systems," KTH, 2018. [Online]. Available: http://bit.ly/lowGWPhomepageKTH.

[6]

P. Makhnatch, A. Mota-Babiloni, R. Khodabandeh and J. Haro-Ortuno, "Field measurements of a R404A low temperature supermarket refrigeration system retrofitted with R449A," in 5th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain, Beijing, China, 2018.

[7]

P. Makhnatch and R. Khodabandeh, "Uncertainty of life cycle climate performance (LCCP) analysis," in 12th IIR Gustav Lorentzen natural working fluids conference, Edinburgh, 2016.

[8]

P. Makhnatch, A. Mota-Babiloni, J. Rogstam and R. Khodabandeh, "Retrofit of lower GWP alternative R449A into an existing R404A indirect supermarket refrigeration system," International Journal of Refrigeration, vol. 76, pp. 184-192, 2017.

[9]

P. Makhnatch, A. Mota-Babiloni and R. Khodabandeh, "Experimental study of R450A drop-in performance in an R134a small capacity refrigeration unit," International Journal of Refrigeration, vol. 84, pp. 26-35, 2017.

Nyheter

Titel Datum
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2019‑01‑03
Köldmedier med lågt GWP: tidigare och pågående projekt 2018‑12‑03
Miljövänliga kylsystem behövs för att mildra klimatförändringen 2018‑09‑28
Naturliga köldmedier diskuterades under Gustav Lorentzen-konferensen 2018‑08‑14
Forskning med fokus på säker användning av brännbara köldmedier 2018‑07‑11
Höjdpunkter från ICCC 2018 - om hållbarhet och den obrutna kylkedjan 2018‑04‑30
Effekterna av F-gasförordningen oroar värmepumpsindustrin 2018‑04‑30
F-gasförordningens kvoter är på plats – men är vi på väg att uppfylla målen? 2018‑02‑08
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2018‑02‑07
F-gaser: vet vi vilka de är? 2018‑02‑07
Utsläppen av fluorerade gaser och deras utsläppsminskning 2018‑01‑09
Tio icke-brännbara alternativ till R404A 2017‑08‑24
Köldmedier: den aktuella utvecklingen 2017‑08‑22
Framtiden för R404A och andra köldmedier med höga GWP-värden när priserna stiger 2017‑08‑09
Köldmedier: vad förväntas i framtiden 2017‑06‑15
Standarder och deras roll i kylindustrin 2017‑02‑07
Detta hände på köldmediefronten under året som gått 2017‑01‑27
Miljövänliga köldmedier för framtiden 2017‑01‑27
Ett alternativ för att ersätta R404A i små kylsystem 2016‑11‑14
Senaste nytt från ”Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference” i Edinburgh UK 2016‑11‑13
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 2. 2016‑11‑12
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 1 2016‑11‑12
Miljöindikatorer TEWI och LCCP 2016‑06‑02
Källor för köldmediers termodynamiska egenskaper 2016‑03‑23
Några frågor från våra läsare 2016‑03‑18
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2016‑03‑18
Potentiella faror med ”TriFluorättiksyra” (TFA) 2015‑11‑01
Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från ”IIR International Congress of Refrigeration” 2015‑11‑01
Något om HFO köldmedier 2015‑10‑31
Något om köldmediers brännbarhet 2015‑06‑22
Nya möjligheter för R32 2015‑06‑20
Guiden till guider om F-gasförordningen 2015‑04‑21
Kort om R1234ze 2015‑04‑21
Vilka köldmedier ersätter R404A? 2014‑10‑22
R1336mzz-Z – ett nytt högtemperaturköldmedium med bra egenskaper 2014‑09‑21
Köldmedier med låg GWP för högtemperaturvärmepumpar 2014‑09‑21
Säkerhet av nya låg GWP köldmedier 2014‑09‑05
Vilket mått ska vi använda för köldmediernas klimatpåverkan? 2014‑04‑16
Något om hur GWP-värden bestäms 2014‑04‑23
Nya F-gasförordningen, ännu ett steg närmare beslut! 2014‑02‑02
Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året 2014‑02‑02
Att definera "Låg GWP" 2013‑11‑04
Vilket köldmedium ersätter R410A? 2013‑11‑03
Nya möjligheter för naturliga köldmedier 2013‑10‑31
Sökandet efter nya köldmedier fortsätter! 2013‑10‑30
Osäker framtid för fluorerade köldmedier 2013‑10‑29
Senaste nytt om mobilkyla 2013‑10‑28
Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla? 2013‑10‑26
Miljö mätmetoder för utvärdering av kylsystem drift 2013‑10‑25
Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar 2013‑10‑25
Mercedes-Benz önskar att fortsätta att använda utprovade och testade R-134a köldmedium i personbilar 2012‑09‑28
Stabilitet och kompatibilitet av HFO-köldmedier 2012‑08‑07
Förfalskade köldmedier blir allt vanligare 2012‑07‑16
Europeiska Kommissionen fastställer nya tidsfristen: tillverkare kan fortsätta att använda det gamla 2012‑05‑18
Sverige accelererar övergången till HFC alternativen 2012‑05‑10
Köldmedium effekt på systemprestanda 2012‑05‑08
Välkomna 2012‑03‑30