Nya F-gasförordningen, ännu ett steg närmare beslut!

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2014-02-02

I december kom så beskedet att EU-Kommissionen, Parlamentet och Ministerrådet kommit till en överenskommelse om den nya F-gasförordningen. I och med detta är det mycket osannolikt att det blir några ytterligare förändringar av innehållet, varför det är dags för alla som arbetar med köldmedier att lära sig vilka förändringar den nya förordningen kommer att medföra.

Den nya F-gas förordningen, som skall tillämpas från och med början av 2015, kommer att vara det viktigaste vägledande dokumentet för minskning av utsläppen av fluorerade växthusgaser (F-gaser) i Europa. I första hand kommer det att ha effekt genom att F-gaserna gradvis fasas ut. Överenskommelsen innebär en gradvis minskning av tillskottet av F-gaser till marknaden med 79% fram till 2030 jämfört med perioden 2009-2012.

För att styra utfasningen kommer ett antal åtgärder att vidtas. Nedan diskuteras några av de åtgärder som mer eller mindre direkt kommer att påverka kyl- och värmepumpbranschen. Den intresserade kan redan nu ta del av den officiella beskrivning av förordningen som för tillfället finns tillgänglig för att få en mer fullständig bild av de senaste ändringarna och den sannolika slutgiltiga texten [1].

Förbud mot marknadsföring/försäljning av kylutrustning/värmepumpar

Efter långa diskussioner kom parterna överens om detaljerna i de förväntade bestämmelserna om förbud mot försäljning/marknadsföring av vissa produkter och viss utrustning. Tabell 1 sammanfattar de marknadsföringsförbud som gäller kyl/värmepumputrustning. Som framgår av tabellen kommer det första förbudet att införas från 1 januari nästa år (2015) och gäller hushållskylar och –frysar. Efter detta datum får dessa produkter inte innehålla köldmedium med en växthuseffekt (GWP) större än 150. Den här bestämmelsen är lätt att uppfylla eftersom majoriteten av kyl-och frysar som säljs inom EU redan använder kolväten (främst isobutan) som köldmedium. Jämfört med tidigare förslag är vissa datum senarelagda. Till exempel skulle hermetiskt slutna kommersiella kyl/frysar med HFC med GWP>2500 enligt tidigare förslag förbjudas redan 2017. Detta förbud är nu framflyttat till 2020.

Tabell 1 Förbud mot marknadsföring av viss kylutrustning [1]

Produkter och utrustning

Förbudsdatum

Hushållskylar och frysar som innehåller HFC med GWP av 150 eller mer

1 Januari 2015

Kylskåp och frysar för kommersiellt bruk (hermetiskt slutna system)
- Som innehåller HFC med GWP = 2500 eller mer
- Som innehåller HFC med GWP = 150 eller mer

1 Januari 2020

1 Januari 2022

Stationär kylutrustning, som innehåller, eller som för dess funktion är beroende av, HFC med GWP = 2500 eller mer, med undantag för kylutrustning som är avsedd för kylning av produkter under -50°C

1 Januari 2020

Flerkompressors-system för kommersiellt bruk med en kapacitet på 40 kW eller mer som innehåller, eller som för dess funktion är beroende av, HFC med GWP =150 eller mer, med undantag av kaskadkylsystem där fluorerade växthusgaser med GWP mindre än 1500 kan användas.

1 Januari 2022

Flyttbara rums-luftkonditioneringsaggregat (hermetiskt slutna system som kan flyttas mellan olika rum av slutanvändaren) som innehåller HFC med GWP = 150 eller mer

1 Januari 2020

Singel split luftkonditioneringssystem som innehåller, eller som för dess funktion är beroende av, mindre än 3 kg fluorerade växthusgaser med GWP = 750 eller mer

1 Januari 2025

Service och underhåll av F-gasfyllda system

Förordningen lägger mycket vikt vid utbildningsnivån av personal som arbetar med F-gaser, dvs de som utför installation, service och underhåll av utrustningen. Till exempel får icke hermetiska kylsystem med HFC endast säljas om installationen ska utföras av certifierad personal. Detta är dock ingen nyhet för oss i Sverige.

För vissa fluorerade gaser införs förbud även mot fyllning och service av befintlig kylutrustning. Ett exempel är att påfyllning av köldmedier med GWP-värde större än 2500 för system med en högre fyllning än 40 ton CO2 ekvivalenter kommer att vara förbjudet efter 2020. Det finns dock vissa undantag från denna regel, bland annat kan återanvänt köldmedium få användas. Vi hänvisar till texten i avtalet [1] för mer information om detta.

Undantag från de föreslagna förbuden
Enligt den nu presenterade texten [1] gäller att, ”utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser skall tillåtas om deras totala utsläpp av växthusgaser, med hänsyn till realistiska läckagemängder och återvinning, är mindre än från motsvarande kylutrustning utan fluorerade växthusgaser under hela sin livscykel”. Detta undantag gäller för den utrustning som omfattas av Ekodesign-direktivet [2]. Detta kan låta rimligt, men det är viktigt att påpeka att kvaliteten av beräkningen av CO2-belastningen i livscykelanalysen är beroende av ett antal besvärliga antaganden, t.ex. om läckagemängd, som behöver göras i beräkningen.

Texten medger också att förbudsdatumen skjuts fram upp till 4 år om "tekniskt genomförbara alternativ inte finns eller inte kan användas av tekniska skäl eller säkerhetsskäl eller där användning av sådana alternativ skulle medföra orimliga kostnader" [1].

HFO undantaget

En del F-gaser, såsom föreningar med dubbelbindning (alkener, HFO) och fluorerade etrar är undantagna från utfasningsschemat eftersom deras GWP är mycket låga. Det innebär att användningen av R1234yf sannolikt kommer att öka, i synnerhet i ljuset av Honeywells planerade investering på 300 miljoner dollar för att öka produktionen av detta köldmedium [3].

Påverkar nya F-gasförordningen i EU växthusgaspolitiken i USA?  
Antagandet och implementeringen av den nya F-gasförordningen kan komma att påverka andra länder vad gäller regler för fluorerade växthusgaser. I USA har 16 demokratiska senatorer och kongressledamöter begärt att USAs naturvårdsverk (EPA) omedelbar ska vidta nationella åtgärder för att stävja användning av HFC [4].

I och med att EU-parlamentet, Kommissionen och Ministerrådet nu kommit överens om innehållet i den nya F-gasförordningen är det sannolikt att en slutgiltig text kan godkännas av Parlamentet och Ministerrådet under våren. Enligt initierade källor förväntas Parlamentets beslut kunna tas i februari eller mars och Ministerrådets kort därefter. Eftersom vid dessa tillfällen texten bara kan accepteras eller avslås så förväntas inga ytterligare förändringar.

Även om Parlamentet, som är den instans som velat gå snabbast fram med avvecklingen av F-gaserna, fått backa i förhandlingarna så finns tecken på att miljö-sidan är positiv: "Det här är början till slutet för fluorkolväten i Europa", säger t.ex. Clare Perry, chef för EIA: s Global Environment Campaign. ”Åtminstone kan industrin nu se vartåt vinden blåser och investera i renare, grönare alternativ” [5].

Sammanfattningsvis verkar det som om den osäkerhet om den nya förordningen som rått det senaste året nu är över. Även om den slutgiltiga texten inte är publicerad så lär det inte bli några ytterligare ändringar i innehållet.

Kylbranschen har nu att anpassa sig till den nya förordningen. Även om förändringar kommer att ske successivt är det viktigt att vara medveten om de kommande förändringarna och att tänka framåt. Sannolikt kommer detta att innebära att köldmedier med hög GWP kommer att användas i mindre utsträckning i nya anläggningar redan de närmaste åren. Sannolikt kommer också de naturliga köldmedierna, såsom ammoniak, CO2 och kolväten att få större acceptans framöver. Kanske kommer också R1234yf, eller blandningar med detta, eller andra HFO köldmedier, att börja användas i stationära anläggningar.

Referenser:

[1] Council of the EU: ”Proposal for a Regulation..” SN 1036/1/14 REV 1 [Online] http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/envi/dv/envi20140130_f-gases_agreed_v2_/envi20140130_f-gases_agreed_v2_en.pdf (25 jan 2014)

[2] European Parliament, "Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council," Access to European Union law,. [Online]. Available: bit.ly/Ecodesign2009. (21 okt 2009)

[3] Honeywell, "Honeywell Announces Major Investments To Increase HFO-1234yf Production In The United States," [Online]. Available: bit.ly/R1234yfproduction. (10 dec 2013).

[4] Everything R744, "Democrats urge US EPA to take domestic action on HFCs,". [Online]. Available: www.r744.com/news/view/4768. (6 dec 2013).

[5] IEA, "Partial ban ‘beginning of end’ for climate-changing F-gases," [Online]. Available: http://www.eia-international.org/eu-partial-ban-beginning-of-end-for-climate-changing-f-gases. (25 jan 2014)