Osäker framtid för fluorerade köldmedier

skriven av Pavel Makhnatch (under handledning av Rahmatollah Khodabandeh och Björn Palm)

Publicerad 2013-10-29

Osäker framtid för fluorerade köldmedier

Sedan november, när det första förslaget till ny F-gasförordning lades fram av EU- kommissionen [1], har Europaparlamentet tillsammans med medlemsstaterna arbetar hårt för att komma till en slutlig överenskommelse. De första resultaten av detta arbete har nyligen kommit ut i form av en preliminär rapport [2], som blev allmänt tillgänglig i mars.

I rapporten, föreslår Europaparlamentet ännu strängare restriktioner mot användning av fluorerade gaser jämfört med EU-kommissionens tidigare förslag till ny F-gasförordning. Det är Europaparlamentets miljöutskott som är satt att ansvara för översynen av F-gas reglerna. Bas Eickhout, som är föredragande för miljöutskottet och huvudförfattare till rapporten, föreslår ett antal betydande ändringar i förslaget, alla avsedda att påskynda avvecklingen av fluorerade gaser; de föreslår en avgift för F-gaser, ytterligare restriktioner för F-gaser i nya anläggningar, införande av incitament för återvinning av köldmedium mm.

Fler produkter hindras att komma ut på marknaden

För endel tillämpningar finns redan idag köldmediealternativ utan fluor tillgängliga eller kan kommersialiseras inom kort. För sådana tillämpningar föreslås förbud mot försäljning av produkter med HFC, eftersom detta anses vara en effektiv åtgärd för att minska miljöinverkan av fluorkolväten. Genom förbud får marknaden en tydlig, stabil och förutsägbar verklighet att basera investeringsbeslut på, och samtidigt skapas tydliga förutsättningar för tillverkning och marknadsföring av produkter för icke HFC-medier för dessa tillämpningar.

Förslaget till F-gasförordning innehåller ett antal förbud mot försäljning av vissa typer av produkter med HFC-köldmedier. I den preliminära rapporten från parlamentet utvidgas dessa förbud till att omfatta nya produkter och anläggningar och man vill också införa snävare tidsgränser för avveckling än de som tidigare föreslagits av kommissionen. I tabell 1 sammanfattas marknadsplaceringsförbuden enligt förslaget till F-gasförordning och jämförs med nya skrivningar, som föreslås i parlamentets rapport (markerade i fetstil).

Tabell 1 - Marknadsplaceringsförbud enligt förslaget till F-gasförordning [1] och de ändringar som införts i parlamentets Preliminära Rapport [2] (ändringar markerade i fetstil)

Produkter och tillämpningsområden

DATUM FÖR FÖRBUD

Användning av HFC-23 i brandsläckningsutrustning

1 Januari 2015

Kyl och frys, konsumentvaror med HFC (innan: med GWP = 150 eller mer)

1 Januari 2015

Kylsystemen med HFC med GWP =2150 eller mer

1 Januari 2015

Stationära kylanläggningar med HFC

1 Januari 2020

Kyl och frys för kommersiell användning (hermetiska system)

innan: 1 Januari 2017 för HFC med GWP=2500 eller mer

nu: 1 Januari 2015 för HFC med GWP=2150 eller mer

innan: 1 Januari 2020 för HFC med GWP=150 eller mer

nu: 1 Januari 2018 för alla HFC

Flyttbara rums-AC (hermetiska) med HFC med GWP =150 eller mer.

1 Januari 2020

(Nu struket: med GWP=150 eller mer)

Tekniska aerosoler

1 Januari 2020

Skum som innehåller HFC

1 Januari 2015

Stationära luftkonditioneringsystemen med HFC

1 Januari 2020

(1 Januari 2027 för system med turbokompressorer)

Luftkonditioneringssystem i lastfartyg med HFC

1 Januari 2020

Mobila kylanläggningar (utom fiskefartyg) med HFC

1 Januari 2025

Som framgår av tabellen berör ändringarna och tilläggen ett antal snabbväxande utsläpps-sektorer och omfattar olika produkter som till exempel stationära luftkonditioneringssystem och kylsystemen. Motiveringen för de flesta av ändringarna är att det förväntas komma ut många alternativ till produkter med fluorkolväten på marknaden den närmaste tiden.

Utfasning

Gradvis utfasning har visat sig vara en effektiv åtgärd för att få bortmiljöförstörande ämnen från marknaden (minns framgången med CFC och HCFC utfasningen enligt Montrealprotokollet). Utfasningsschemat, som infördes i förslaget till F-gasförordning, har skärpts ytterligare i parlamentets förslag och är därmed mer ambitiöst (se Figur 1).

Figur 1 – Utfasningsschema enligt förslaget till F-gas direktiv och enligt parlamentets utkast till rapport i relation till basvärden, beräknade som medeltal för fyra år [1] [2]

Det nya utfasningsschema, som föreslagits i den preliminära rapporten, tar hänsyn till föreslagna ändringar vad gäller ”service förbud”. Service förbud, innebär enligt förslaget till F-gasförordning, att från den 1 januari 2020 är det förbjudet att utföra service eller underhåll på kylanläggningar med en fyllning motsvarande 5 ton CO2-ekvivalenter (t.ex. mindre än 2,5 kg för R410A).

Parlamentets preliminära rapport, i sin tur, föreslår att denna åtgärd genomförs redan från början av 2015, samtidigt som gränsen för vilka anläggningar som drabbas höjs från 5 till 40 ton CO2-ekvivalenter. Denna förändring kommer att minska antalet system som drabbas av service förbudet med omkring 80% och fortfarande ge betydande miljövinster (endast minskning med 8% jämfört med 5 tons tröskelvärde).

"Förorenaren betalar"

Andra ändringar som kan nämnas inkluderar en ”kvottilldelningsavgift” och förbud mot utsläpp av biprodukter. Det första innebär att en avgift på 30 EUR / ton CO2-ekvivalenter föreslås införas från 2018. Detta införs enligt principen att "förorenaren betalar". Dessa inkomster kommer att användas för att stödja genomförandet av F-gasförordningen.

Det föreslås också förbud mot försäljning av alla F-gaser (som anges i bilaga till F-gas Förslaget) om inte samtliga miljöskadliga biprodukter från tillverkningen förstörs. Denna åtgärd införs för att säkerställa att biprodukter med höga GWP-värden (såsom HFC-23) beaktas.

Så många människor, så många åsikter

De föreslagna ändringarna har utan tvekan lett till diskussion. EFCTC, organ för europeisk kemiindustri, uttryckte sin besvikelse över de föreslagna ändringarna. Nick Campbell, ordförande i EFCTC, säger att "Denna rapport är en besvikelse eftersom den föreslår ytterligare onödiga förbud och även accelerera takten i införandet av förbuden" [3]. EFCTC påpekar också att utfasningen är för snabb för att branschen ska hinna reagera med tanke på den nuvarande tillgången på köldmedier med låg GWP. Tillräcklig tid behövs för kommersialisering av produkter med låg växthuseffekt som samtidigt uppfyller säkerhet, ekonomiska och tekniska krav [4] .

Environmental Investigation Agency (EIA) befarar tvärtom att en utfasning, även om den stramas upp avsevärt, inte kommer att ge systemägare och tillverkare tillräcklig tydlighet för sina investeringsbeslut. "De som motsätter sig förbud ignorerar det faktum att de var viktiga verktyg som användes framgångsrikt i utfasningen av ozonnedbrytande ämnen i Europa", säger Tim Grabiel, EIA:s juridiska rådgivare om F-gasförordningen [5].

Chris Davies, ledamot av Europaparlamentet, intar en neutral ställning i diskussionen. "Vi kan stödja några av föredragandens förslag, medan andra går för långt" [6], sade han när den preliminära rapporten diskuterades. Omröstningen kommer att ske den 19 juni.

Det är alltså fortfarande osäkert vad den slutliga F-gasförordningen kommer att innefatta. Även om detaljerna ännu är osäkra, så påverkar rapporten redan besluten som fattas inom kyl-branschen, då den visar hur ambitiöst Europaparlamentet är i sitt mål att minska användningen av fluorerade växthusgaser.

Källor

[1]

Europen Commission, "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on fluorinated greenhouse gases," 4 November 2012. [Online]. Available: http://bit.ly/fgasproposal.

[2]

European Parliament, "Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases," 01 March 2013. [Online]. Available: http://bit.ly/fgasdraftreport.

[3]

EFCTC, "EFCTC position on the draft report on the European Parliament and of the council on fluorinated gases," 12 March 2013. [Online]. Available: http://bit.ly/efctcpr.

[4]

EFCTC, "EFCTC POSITION ON THE REVISION OF THE F-GAS REGULATION," 12 03 2013. [Online]. Available: http://bit.ly/efctcposition.

[5]

EIA, "Euro Parliament report calls for widespread ban on HFCs," 6 March 2013. [Online]. Available: http://bit.ly/eiaopinion.

[6]

ENDS Europe, "How to phase down Fluorinated gases?," [Online]. Available: http://bit.ly/MEPsdebate.

Nyheter

Titel Datum
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2019‑01‑03
Köldmedier med lågt GWP: tidigare och pågående projekt 2018‑12‑03
Miljövänliga kylsystem behövs för att mildra klimatförändringen 2018‑09‑28
Naturliga köldmedier diskuterades under Gustav Lorentzen-konferensen 2018‑08‑14
Forskning med fokus på säker användning av brännbara köldmedier 2018‑07‑11
Höjdpunkter från ICCC 2018 - om hållbarhet och den obrutna kylkedjan 2018‑04‑30
Effekterna av F-gasförordningen oroar värmepumpsindustrin 2018‑04‑30
F-gasförordningens kvoter är på plats – men är vi på väg att uppfylla målen? 2018‑02‑08
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2018‑02‑07
F-gaser: vet vi vilka de är? 2018‑02‑07
Utsläppen av fluorerade gaser och deras utsläppsminskning 2018‑01‑09
Tio icke-brännbara alternativ till R404A 2017‑08‑24
Köldmedier: den aktuella utvecklingen 2017‑08‑22
Framtiden för R404A och andra köldmedier med höga GWP-värden när priserna stiger 2017‑08‑09
Köldmedier: vad förväntas i framtiden 2017‑06‑15
Standarder och deras roll i kylindustrin 2017‑02‑07
Detta hände på köldmediefronten under året som gått 2017‑01‑27
Miljövänliga köldmedier för framtiden 2017‑01‑27
Ett alternativ för att ersätta R404A i små kylsystem 2016‑11‑14
Senaste nytt från ”Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference” i Edinburgh UK 2016‑11‑13
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 2. 2016‑11‑12
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 1 2016‑11‑12
Miljöindikatorer TEWI och LCCP 2016‑06‑02
Källor för köldmediers termodynamiska egenskaper 2016‑03‑23
Några frågor från våra läsare 2016‑03‑18
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 2016‑03‑18
Potentiella faror med ”TriFluorättiksyra” (TFA) 2015‑11‑01
Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från ”IIR International Congress of Refrigeration” 2015‑11‑01
Något om HFO köldmedier 2015‑10‑31
Något om köldmediers brännbarhet 2015‑06‑22
Nya möjligheter för R32 2015‑06‑20
Guiden till guider om F-gasförordningen 2015‑04‑21
Kort om R1234ze 2015‑04‑21
Vilka köldmedier ersätter R404A? 2014‑10‑22
R1336mzz-Z – ett nytt högtemperaturköldmedium med bra egenskaper 2014‑09‑21
Köldmedier med låg GWP för högtemperaturvärmepumpar 2014‑09‑21
Säkerhet av nya låg GWP köldmedier 2014‑09‑05
Vilket mått ska vi använda för köldmediernas klimatpåverkan? 2014‑04‑16
Något om hur GWP-värden bestäms 2014‑04‑23
Nya F-gasförordningen, ännu ett steg närmare beslut! 2014‑02‑02
Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året 2014‑02‑02
Att definera "Låg GWP" 2013‑11‑04
Vilket köldmedium ersätter R410A? 2013‑11‑03
Nya möjligheter för naturliga köldmedier 2013‑10‑31
Sökandet efter nya köldmedier fortsätter! 2013‑10‑30
Osäker framtid för fluorerade köldmedier 2013‑10‑29
Senaste nytt om mobilkyla 2013‑10‑28
Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla? 2013‑10‑26
Miljö mätmetoder för utvärdering av kylsystem drift 2013‑10‑25
Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar 2013‑10‑25
Mercedes-Benz önskar att fortsätta att använda utprovade och testade R-134a köldmedium i personbilar 2012‑09‑28
Stabilitet och kompatibilitet av HFO-köldmedier 2012‑08‑07
Förfalskade köldmedier blir allt vanligare 2012‑07‑16
Europeiska Kommissionen fastställer nya tidsfristen: tillverkare kan fortsätta att använda det gamla 2012‑05‑18
Sverige accelererar övergången till HFC alternativen 2012‑05‑10
Köldmedium effekt på systemprestanda 2012‑05‑08
Välkomna 2012‑03‑30