Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året

Publicerad 2014-02-02

Ett år tycks gå fort för de flesta av oss, men i kylbranschen kan mycket hända på den tiden. I den här upplagan av vår spalt ska vi ta upp de händelserna på köldmediefronten under 2013 som vi tror kommer att påverka branschen mest.

Vid slutet av år 2012 stod vi med fler frågor än svar angående de fluorerade köldmediernas framtid. Låt oss se om dessa frågor har blivit besvarade under året som gått.

Hur har det gått med implementeringen av MAC-direktivet?

Första januari 2013 var inte bara årets första dag utan också den första dag då användningen av R134a i bil-AC (MAC) i nya bilmodeller var förbjuden. Detta enligt Europa direktivet 2006/40/EC, i dagligt tal kallat MAC-direktivet, som förbjuder användning av fluorerade ämnen (F-gaser) med högre växthuseffekt (GWP) än 150. Att detta förbud skulle träda i kraft har varit känt sedan flera år och biltillverkarna har förberett sig genom att planera för införande av R1234yf som ersättning till R134a i MAC-system.

Daimler-koncernen, som bl.a. tillverkar Mercedes, hade redan 2012 börjat leverera en del modeller med R1234yf. Under hösten 2012 genomförde de realistiska tester av säkerheten i samband med kollisioner, och efter utvärdering av resultatet ifrågasatte man användningen av det nya köldmediet. Testerna visade att R1234yf, som normalt är svårt att antända under laboratorieförhållanden, mycket väl kan antändas i ett varmt motorrum i en bil. Detta till skillnad från R134a. Daimler beslutade, som ett resultat av dessa prov, att inte längre använda R1234yf i sina bilar [1] och återkallade 432 Mercedes-Benz SL för att ersätta R1234yf med R134a.  

Resultaten blev början till en ny debatt om säkerheten med R1234yf och användes som argument för att begära en treårig tidsfrist för att ge tid att utveckla AC-system med CO2 som alternativ till R134a och R1234yf i MAC-system [2]. EU-kommissionen hade då redan två gånger skjutit fram datumet för förbud mot köldmedier med hög GWP i MAC  från det ursprungliga datumet 1 januari 2011, och var därför inte villig att acceptera någon ytterligare förskjutning av tidsfristen [3]. Kommissionen påpekade att MAC-direktivet inte förutsätter användning av ett speciellt köldmedium eller typ av AC-system, utan bara anger en högsta gräns för GWP-värdet för använda medier. Det var helt och hållet bilindustrin som valt att använda R1234yf [3].

Det finns inte några lagliga möjligheter för EU-kommissionen att straffa Daimler för att inte följa MAC-direktivets krav. I stället är det tänkt att kommissionen ska vidta åtgärder mot de länder som inte följer direktivet [3]. För att undvika sådana åtgärder stoppade Frankrike tillfälligt försäljningen av vissa Mercedes-modeller [4]. Stoppet hävdes dock senare av Frankrikes högsta administrativa domstol.

Eftersom riskanalyserna som gjorts av olika tillverkare givit olika resultat har tyska motortransport-myndigheten, KBA, initierat och koordinerat nya tester rörande säkerheten med R1234yf, för att på så sätt kunna göra egna riskanalyser [5]. Den typ av krocktest som normalt görs i samband med typbesiktning resulterade i att “Inga entydiga bevis för allvarlig fara… framkom för de testade bilmodellerna, vilka nu finns tillgängliga på marknaden”. De fyra bilmodellerna testades också under tuffare förutsättningar och resultaten var att “… i två fall, kunde vätefluorid (HF) uppmätas…”, och i ett fall kunde ökad brandrisk dessutom noteras, vilket pekar på risker med användning av R1234yf” [5] [6].

Rapporten har uppmärksammats mycket i media, framförallt i artiklar som inte förefaller neutrala, som t.ex. “Final KBA report confirms safety risk of R1234yf” [7] och “Refrigerant Denied By Daimler, Considered Safe By Federal Transport Authorities” [8]. Å ena sidan stödjer dessa rapporter Daimlers tes, eftersom R1234yf uppenbarligen är farligare än R134a, och användningen av R1234yf kan därför ifrågasättas utifrån EUs målsättning att öka trafiksäkerheten. Å andra sidan visade ingen av de av KBAs tester som utfördes  i enlighet med tyska produktsäkerhetslagar att köldmediet skulle utgöra någon allvarlig fara. EU planerar nu att gå igenom alla krocktestresultaten vid ett antal möten med de inblandade parterna för att få ett slut på den årslånga debatten [7].

R1234yf är inte det enda alternativet för MAC-system. Daimler har beslutat att använda koldioxid i stället för det brännbara R1234yf, och tillsammans med VW och Porsche har de tillkännagivit att de kommer att utveckla system för CO2 [9]. De har senare fått stöd även av BMW och Toyota. Med tanke på att Toyota och VW är världens största biltillverkare, så innebär detta att koldioxid nu tycks leda kampen om vilket som blir framtidens köldmedium i MAC-system. Detta är en förändring som knappast var förväntad för ett år sedan (se Figur 1) [10]. 

När kommer nya F-gas förordningen?

Den nya F-gasförordningen är ett annat hett ämne som diskuterats mycket under året. Diskussionen inleddes i och med att det första utkastet från kommissionen presenterades för drygt ett år sedan [12]. Förslaget innebar långt fler åtgärder för att minska användningen av F-gaser, jämfört med tidigare förordning 2006/842/EC, och innehåller marknadsförbud och en tidplan för utfasning.

Under våren presenterade så EU-parlamentet genom sitt utskott för miljö och hälsa sina synpunkter på kommissionens utkast i ett förslag till betänkande [13].  Detta innebär ännu mer långtgående åtgärder för att begränsa användningen av F-gaser, som t.ex. förbud mot stationär kylutrustning med F-gaser från 2020 (se Tabell 1för en fullständig lista över marknadsförbud).

Tabell 1– Marknadsförbud enligt EU-parlamentets Förslag till betänkande  [13]

PRODUKTER OCH UTRUSTNING

DATUM FÖR INFÖRANDE

Användning av HFC-23 i brandsläckningsutrustning

1 Januari 2015

Kyl- och frysskåp för hushållsbruk som innehåller fluorkolväten

1 Januari 2015

Kylutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser med en faktor för global uppvärmningspotential på minst 2 150.

1 Januari 2015

Stationär kylutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser

1 Januari 2020

Kyl- och frysskåp för lagring, erbjudande eller distribution av produkter i detaljhandel och livsmedelstjänster

(”kommersiellt bruk”, hermetiskt slutna system)

1 Januari 2015 för HFC med GWP högre än 2150

1 Januari 2018 för alla HFC

Mobila luftkonditioneringssystem för inomhusbruk (hermetiskt slutna system som kan flyttas mellan rum av

slutanvändaren) som innehåller fluorkolväten

.

1 Januari 2020

Tekniska aerosoler

1 Januari 2020

Skum som innehåller fluorerade växthusgaser

1 Januari 2015

Stationär luftkonditioneringsutrustning som innehåller

fluorerade växthusgaser

1 Januari 2020

(1 Januari 2027 för turbokompressorer)

Luftkonditioneringsutrustning i lastfartyg som innehåller fluorerade växthusgaser

1 Januari 2020

Mobil kylutrustning förutom fiskefartyg som innehåller fluorerade växthusgaser

1 January 2025

Förhoppningen från EU-parlamentets sida är att nå en uppgörelse med Ministerrådet i tid för att kunna presentera de slutgiltiga formuleringarna innan årets slut [14]. Först måste man dock komma överens i en rad frågor. De viktigaste meningsskiljaktigheterna gäller tidplanen för avveckling av HFC, och förbud mot köldmedier med hög GWP och utrustning med sådana medier [15]. Dessa förbud är enligt huvudförfattaren, Bas Eickhout, något av det viktigaste i parlamentets betänkande, eftersom “…ur Parlamentets perspektiv är det mycket viktigt att få väl definierade sektoriella förbud för att därigenom ge en mycket tydlig signal till alla parter”.

Det är viktigt för EU att nå överenskommelser om en ambitiös F-gas förordning för att stödja de företag som vill marknadsföra alternativ teknik, bli förlöpare på en global marknad och “…vara i frontlinjen i en storskalig grön teknisk revolution.” [16]. Enligt vissa uppgifter kan ett beslut förväntas i januari, men i vart fall förväntas det komma inom de närmaste månaderna.

Hur är det i andra delar av världen?

Även om EU-länderna ligger i frontlinjen vad gäller avveckling av F-gaser, så pågår utveckling i samma riktning också i andra länder. Över 100 länder har indikerat att de stödjer begränsning av HFC-användning och utfasning av dessa ämnen inom ramen för Montreal protokollet  [17]. Vissa länder diskuterar också ytterligare restriktioner. Till exempel har USA och Kina kommit överens om att samarbeta för att fasa ut tillverkning och användning av HFC [18].

I Sverige blir det allt vanligare med koldioxid som köldmedium i livsmedelsbutiker. Den utvecklingen har knappast kommit igång i USA, t.ex. Enligt en rapport [19] från miljöorganisationen Environmental Investigation Agency (EIA) har några av de största och viktigaste matvarukedjorna inte ännu vidtagit några åtgärder för att fasa ut HFC, eller för att minska läckaget av HFC från kylanläggningarna.

Finns det köldmedier som kan klara de nya kraven?

Kylbranschen kommer att behöva anpassa sig till de nya kraven, och detta kommer först att krävas i tillämpningar där köldmedier med hög GWP används idag. Naturliga köldmedier, dvs i första hand kolväten, koldioxid och ammoniak, kan i många fall vara bra alternativ, både vid lägre och högre temperaturnivåer, men dessa medier är ofta brännbara eller giftiga och passar därför inte i alla tillämpningar. Bland de syntetiska medierna med riktigt låg GWP finns idag bara ett fåtal kommersiellt tillgängliga, och så vitt känt är inga ytterligare rena medier på väg ut på marknaden. I stället försöker kemiföretagen utveckla blandningar med egenskaper som motsvarar de medier som är på väg att förbjudas.   

Sex företag marknadsför eller utvecklar idag ett antal olika blandningar som ska kunna ersätta R134a, R404C, R407C och R410A. Till exempel föreslås en trekomponentsblandning med beteckningen R445A (tidigare känd som AC6, bestående av 85% R1234ze(E), 9% R134a och 6% CO2) som ersättning för R134a i MAC-system. Blandningen har testats och ger liknande prestanda som R134a vid hög belastning  [20]. Man kan notera att just denna blandning innehåller ämnen med mycket olika normal kokpunkt, vilket antyder att blandningen kommer att ha en hög glide. En sådan blandning kan också ge problem med koncentrationsförändringar vid läckage, tömning och återfyllning. Generellt kan sägas att det är svårt att hitta blandningar som inte är brännbara och samtidigt har låg GWP. Orsaken är helt enkelt att brännbara medier är reaktiva, vilket innebär att de bryts ner snabbt i naturen och därmed inte kommer att bidra till växthuseffekten.

Av fluorinerade propen-baserade köldmedier finns en hel familj möjliga ämnen. Det är i första hand olika isomerer av R1234 som är aktuella, sannolikt för att molekyler med mer väte, t.ex. R1243, är mer brännbara, och att de med fler fluor, t.ex. R1225, tenderar att vara giftiga. Av de olika isomererna av R1234 är det i första hand R1234yf som introducerats som kommersiell produkt, eftersom det har egenskaper som är mycket lika R134a. Även R1234ze(E) förekommer dock kommersiellt  [21]. Det närbesläktade R1234ze(Z) föreslås också, som köldmedium i högtemperaturvärmepumpar. Alla dessa tre medier har mycket låga GWP och klassas därför inte som fluorerade växthusgaser i förslaget till ny F-gas förordning (mängden använt medium måste dock fortfarande rapporteras).

Året har varit mycket spännande för oss som följer utvecklingen på köldmediefronten. Sannolikt kommer nästa år att bjuda på lika mycket dramatik. Till exempel kommer det nyligen godkända UNEP-projektet för att hitta låg-GWP alternativ till luftkonditioneringssystem i varma klimat ge oss något at rapportera om [22]. Den fortsatta behandlingen av nya F-gas förordningen och dramat kring MAC-direktivet kommer också att ge oss anledning att återkomma.

Vi tackar alla er som följt vår rapportering i den här spalten under året och lovar att återkomma i nästa års nummer av Kyla och Värmepumpar.

Litteraturförteckning

[1]

Daimler AG, "New findings concerning the risks of the new R1234yf refrigerant: Mercedes-Benz wishes to continue using the tried-and-tested R134a refrigerant in passenger cars," 25 Sep 2012. [Online]. Available: goo.gl/Zou2V.

[2]

Everything R744, "UBA: “Give EU carmakers until end of 2015 to switch to CO2”," 18 Feb 2013. [Online]. Available: r744.com/news/view/3889.

[3]

European Comission, "Implementation of Directive 2006/40/EC - Questions and Answers," March 2013. [Online]. Available: goo.gl/qUdvq1.

[4]

Reuters, "Court lifts Mercedes sales ban in blow to France," 27 Aug 2013. [Online]. Available: goo.gl/IQ4K7v. [Accessed 19 11 2013].

[5]

KBA, "Press Release no. 25/2013 - Risk assessment of the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA, Federal Motor Transport Authority) concerning the use of refrigerant R1234yf in vehicle air conditioning systems (MAC)," 8 Aug 2013. [Online]. Available: goo.gl/TYUFhf. [Accessed 19 Nov 2013].

[6]

Kraftfahrt‐Bundesamt, "Technischer Bericht. Untersuchungen zur möglichen Entflammbarkeit des Kältemittels R1234yf in Kraftfahrzeugen," TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Flensburg, 2013.

[7]

Everything R744, "Final KBA report confirms safety risk of R1234yf," 8 Nov 2013. [Online]. Available: r744.com/news/view/4694. [Accessed 19 Nov 2013].

[8]

J. Wilkins, "Germany: Refrigerant Denied By Daimler, Considered Safe By Federal Transport Authorities," 13 Nov 2013. [Online]. Available: goo.gl/6BmQ0M. [Accessed 19 Nov 2013].

[9]

Everything R744, "Daimler, Audi, BMW, Porsche and VW to develop CO2 MAC systems - Third time lucky?," 07 03 2013. [Online]. Available: r744.com/news/view/3957.

[10]

Everything R744, "Balance tipping in favour of CO2 as preferred MAC refrigerant," 8 Oct 2013. [Online]. Available: r744.com/news/view/4605. [Accessed 19 Nov 2013].

[11]

Autobild, "CO2 gewinnt an Gewicht," 01 Oct 2013. [Online]. Available: goo.gl/sfrnrC. [Accessed 19 Nov 2013].

[12]

Europen Commission, "Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on fluorinated greenhouse gases," 4 November 2012. [Online]. Available: bit.ly/fgasproposal.

[13]

European Parliament, "Draft Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases," 01 March 2013. [Online]. Available: bit.ly/fgasdraftreport.

[14]

A. Gaved, "European Parliament hopeful of F-Gas decision by year-end," 18 Oct 2013. [Online]. Available: goo.gl/hH1veA. [Accessed 11 Nov 2013].

[15]

A. Gaved, "Prepare for compromises to bring F-Gas proposals to the market," 31 Oct 2013. [Online]. Available: goo.gl/jd6B5g. [Accessed 11 Nov 2013].

[16]

Everything R744, "F-Gas discussions take centre stage at ATMOsphere Europe 2013," 22 Oct 2013. [Online]. Available: r744.com/news/view/4640. [Accessed 11 Nov 2013].

[17]

D. Doniger, "108 Countries Support HFC Curbs under Montreal Protocol," 24 Nov 2011. [Online]. Available: goo.gl/w3EPq.

[18]

The White House, "United States, China, and Leaders of G-20 Countries Announce Historic Progress Toward a Global Phase Down of HFCs," 06 Sep 2013. [Online]. Available: goo.gl/y8XBqK. [Accessed 19 11 2013].

[19]

EIA, "The dirty dozen: how your local supermarket is killing the climate," Environmental Investigation Agency, Washington, D.C., 2013.

[20]

SAE International, "Road to low-global-warming refrigerant zigs and zags, but R-1234yf still leads," 31 Oct 2013. [Online]. Available: articles.sae.org/12574/. [Accessed 19 Nov 2013].

[21]

J. Milnes, "Airedale claims 'first to market' TurboChill low GWP refrigerant," RAC, 31 Oct 2013. [Online]. Available: goo.gl/0zX5Kn. [Accessed 19 Nov 2013].

[22]

United Nations, "2013 Work programme of UNEP," Montreal, 2013.

Nyheter

Titel Datum
Miljövänliga kylsystem behövs för att mildra klimatförändringen 1538138400000 2018‑09‑28
Naturliga köldmedier diskuterades under Gustav Lorentzen-konferensen 1534235880000 2018‑08‑14
Forskning med fokus på säker användning av brännbara köldmedier 1531329720000 2018‑07‑11
Höjdpunkter från ICCC 2018 - om hållbarhet och den obrutna kylkedjan 1525042080000 2018‑04‑30
Effekterna av F-gasförordningen oroar värmepumpsindustrin 1525041180000 2018‑04‑30
F-gasförordningens kvoter är på plats – men är vi på väg att uppfylla målen? 1518079020000 2018‑02‑08
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 1518010860000 2018‑02‑07
F-gaser: vet vi vilka de är? 1518006900000 2018‑02‑07
Utsläppen av fluorerade gaser och deras utsläppsminskning 1515507480000 2018‑01‑09
Tio icke-brännbara alternativ till R404A 1503580680000 2017‑08‑24
Köldmedier: den aktuella utvecklingen 1503400680000 2017‑08‑22
Framtiden för R404A och andra köldmedier med höga GWP-värden när priserna stiger 1502309400000 2017‑08‑09
Köldmedier: vad förväntas i framtiden 1497535800000 2017‑06‑15
Standarder och deras roll i kylindustrin 1486493340000 2017‑02‑07
Detta hände på köldmediefronten under året som gått 1485512580000 2017‑01‑27
Miljövänliga köldmedier för framtiden 1485472020000 2017‑01‑27
Ett alternativ för att ersätta R404A i små kylsystem 1479133680000 2016‑11‑14
Senaste nytt från ”Gustav Lorentzen Natural Working Fluids Conference” i Edinburgh UK 1479064260000 2016‑11‑13
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 2. 1478976120000 2016‑11‑12
Möjligheter och utmaningar för R152a. Del 1 1478972340000 2016‑11‑12
Miljöindikatorer TEWI och LCCP 1464859268334 2016‑06‑02
Källor för köldmediers termodynamiska egenskaper 1458745884330 2016‑03‑23
Några frågor från våra läsare 1458321925893 2016‑03‑18
Utvecklingen på köldmediefronten under året som gått 1458321060162 2016‑03‑18
Potentiella faror med ”TriFluorättiksyra” (TFA) 1446379573679 2015‑11‑01
Senaste nytt om köldmedier med låg växthuseffekt från ”IIR International Congress of Refrigeration” 1446378726717 2015‑11‑01
Något om HFO köldmedier 1446331144193 2015‑10‑31
Något om köldmediers brännbarhet 1434975000000 2015‑06‑22
Nya möjligheter för R32 1434797169162 2015‑06‑20
Guiden till guider om F-gasförordningen 1429647729712 2015‑04‑21
Kort om R1234ze 1429632391797 2015‑04‑21
Vilka köldmedier ersätter R404A? 1413929151701 2014‑10‑22
R1336mzz-Z – ett nytt högtemperaturköldmedium med bra egenskaper 1411322647762 2014‑09‑21
Köldmedier med låg GWP för högtemperaturvärmepumpar 1411301247073 2014‑09‑21
Säkerhet av nya låg GWP köldmedier 1409930398006 2014‑09‑05
Vilket mått ska vi använda för köldmediernas klimatpåverkan? 1397660649816 2014‑04‑16
Något om hur GWP-värden bestäms 1398278602417 2014‑04‑23
Nya F-gasförordningen, ännu ett steg närmare beslut! 1391371251851 2014‑02‑02
Utvecklingen på köldmediefronten det senaste året 1391371214692 2014‑02‑02
Att definera "Låg GWP" 1383523235874 2013‑11‑04
Vilket köldmedium ersätter R410A? 1383498054111 2013‑11‑03
Nya möjligheter för naturliga köldmedier 1383253213739 2013‑10‑31
Sökandet efter nya köldmedier fortsätter! 1383138011094 2013‑10‑30
Osäker framtid för fluorerade köldmedier 1383040800660 2013‑10‑29
Senaste nytt om mobilkyla 1382997643441 2013‑10‑28
Är R1234yf framtidens köldmedium för mobilkyla? 1382821251697 2013‑10‑26
Miljö mätmetoder för utvärdering av kylsystem drift 1382688052069 2013‑10‑25
Låga GWP alternativa köldmedier i värmepumpar 1382688017799 2013‑10‑25
Mercedes-Benz önskar att fortsätta att använda utprovade och testade R-134a köldmedium i personbilar 1348830039650 2012‑09‑28
Stabilitet och kompatibilitet av HFO-köldmedier 1344326402408 2012‑08‑07
Förfalskade köldmedier blir allt vanligare 1342432819109 2012‑07‑16
Europeiska Kommissionen fastställer nya tidsfristen: tillverkare kan fortsätta att använda det gamla 1337367605156 2012‑05‑18
Sverige accelererar övergången till HFC alternativen 1336647644579 2012‑05‑10
Köldmedium effekt på systemprestanda 1336482052272 2012‑05‑08
Välkomna 1333116048509 2012‑03‑30
Till sidans topp