Examenskrav

Doktorsexamen erhålls efter genomgångna studier inom ett av KTH:s ämnen på forskarnivå. Studierna omfattar 240 högskolepoäng.

Förutom en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 högskolepoäng omfattar doktorsexamen kurser om minst 60 högskolepoäng. I studieplan för ämne kan ställas högre krav för kursdelen. Av den totala kursdelen skall minst 60 procent vara på forskarnivå.

Kurser på grundnivå inom vetenskapsområdet teknik får inte medräknas i examen. För studerande med annan behörighetsgivande utbildning än teknisk kan avsteg göras från detta krav.

Studerande med annan behörighetsgivande utbildning än teknisk, kan till viss del utnyttja kurser utanför vetenskapsområdet teknik som ersättning för obligatoriska kurser i studieplan för ämne. Detta skall dokumenteras i den individuella studieplanen.

En doktorand skall efter avlagd doktorsexamen vid KTH vara väl förberedd för fortsatt självständig vetenskaplig verksamhet inom sitt ämne eller för annan jämförbar yrkesverksamhet, omfattande främst forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete, inom skilda områden av samhället. All utbildning på forskarnivå skall planeras med hänsyn till samhällets och de studerandes behov så att de studerande förvärvar kunskaper utöver vad som ges i grundläggande högskoleutbildning, färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning samt ytterligare utvecklar sin förmåga att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag.

Avhandlingens utformning

En doktorsavhandling är normalt en sammanläggning av vetenskapliga uppsatser med en introduktion till och kort sammanfattning av dessa (sammanläggningsavhandling). Den kan även vara ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk (monografiavhandling).

De uppsatser som ingår i en sammanläggningsavhandling kan vara författade av den studerande ensam eller gemensamt med annan/andra. Uppsats som har författats av flera, får beaktas om den studerandes bidrag klart framgår.

Till monografiavhandling kan, som bilagor, fogas tidigare utgivna uppsatser. Avhandling som har författats av två eller flera personer gemensamt får godkännas som doktorsavhandling. För godkännande krävs att det tydligt framgår vilken del var och en bidragit med.

Doktorsavhandling skrivs normalt på engelska och ska enligt KTH:s språkpolicy ha en svensk sammanfattning. Om doktorsavhandlingen ska skrivas på annat språk än engelska krävs godkännande av forskarutbildningsansvarig. Ett kortfattat engelskspråkigt referat, abstract, fogas till doktorsavhandlingen.

Abstract kan tryckas i början av varje avhandling eller på baksidan av ett löst "disputationstitelblad". En fördel med att trycka abstract på disputationstitelbladet är att man, på ett billigt sätt, kan sprida information om avhandlingen till en vid krets.

Abstract av KTH:s doktorsavhandlingar publiceras i Dissertation Abstracts International. Kungliga Tekniska högskolan ombesörjer via KTHB att "abstracts" vidarebefordras till nämnda publikation.

ISBN beställs via formulär: https://www.kth.se/kthb/publicering/kths-publikationsdat/bestallning-av-isbn-1.535558

Disputation

Avhandlingen framläggs och försvaras vid offentlig disputation. Disputationen skall äga rum mellan den 7 januari och 15 juni samt 15 augusti till 20 december om inte synnerliga skäl föreligger.

Doktorand som önskar lägga fram sin doktorsavhandling anmäler detta till berörd skola senast fem veckor före beräknad tidpunkt för disputation. Huvudhandledaren lämnar samtidigt (på samma blankett) förslag på fakultetsopponent, ordförande vid disputation samt ledamöter i betygsnämnd. Tidpunkt för disputation får ej omfatta 16 juni – 14 augusti. Till anmälan skall fogas en fastställd individuell studieplan för doktorsexamen samt en ifylld blankett ”Summering av kvalitetsgranskning för licentiat- och doktorsavhandling.

Huvudhandledaren lämnar senast fem veckor före avsett disputationsdatum till forskarutbildningsansvarig förslag på fakultetsopponent, ordförande vid disputationen samt ledamöter i betygsnämnden. Forskarutbildningsansvarig utser fakultetsopponent, ordförande vid disputationen och ledamöterna i betygsnämnden samt beslutar om tid och plats för disputationen. Ordförande vid disputationsakten bör vara annan person än huvudhandledaren.

Licentiatuppsats

Licentiatuppsatsen skrivs normalt på engelska och ska enligt KTH:s språkpolicy ha en svensk sammanfattning. Om licentiatuppsatsen ska skrivas på annat språk än engelska krävs godkännande av forskarutbildningsansvarig. En sammanfattning på engelska ska alltid finnas.

Licentiatuppsatsen bör förses med ett ISBN (International Standard Book Number).

Doktorand som önskar lägga fram sin licentiatuppsats anmäler detta till berörd skola senast fem terminsveckor före beräknad tidpunkt för licentiatseminariet. Denna tid får inte omfatta 16 juni – 14 augusti. Till anmälan ska fogas en fastställd individuell studieplan för licentiatexamen samt en ifylld blankett ”Summering av kvalitetsgranskning för licentiatuppsats och doktorsavhandling”. I granskningen ingår även plagieringsgranskning.

Licentiatuppsatsen ska presenteras vid ett ca 1 timme långt offentligt licentiatseminarium. Seminariet ska äga rum mellan den 7 januari och 15 juni samt 15 augusti till 20 december om inte synnerliga skäl föreligger.

Licentiatuppsatsen ska granskas av en särskild granskare, som gör en allmän bedömning av uppsatsen och dessutom fungerar som "opponent" vid seminariet. Denna/e ska ha avlagt doktorsexamen och bör vara vetenskapligt kompetent motsvarande docentnivå. Huvudhandledaren föreslår och forskarutbildningsansvarig utser granskaren. Licentianden ska förse granskaren med ett exemplar av uppsatsen i samband med anmälan om planerat licentiatseminarium.

Licentiatuppsatsen ska finnas tillgänglig för granskning minst tre (3) terminsveckor före seminariet. Seminariet ska dessförinnan i god tid ha annonserats i KTH-kalendern. Uppsatsen ska kunna rekvireras från skolan. KTHB ska erhålla två exemplar av licentiatuppsatsen. Det är författaren själv som ansvarar för att KTHB erhåller de tryckta exemplaren av avhandlingen.

En elektronisk version av uppsatsen skall, enligt rektorsbeslut, publiceras i KTH:s publikationsdatabas DiVA i samband med offentliggörandet, ”spikning”.

Mer info om avläggande av licentiatexamen

.

Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2018-02-09