Kurskrav

Kurser

För en forskarstuderande krävs även, utöver forskningen, att man läser ett antal kurser på avancerad nivå/forskarnivå. För en doktorsexamen krävs minst 60 högskolepoäng med kurser varav minst 60 % ska vara på forskarnivå. För en licentiatexamen krävs det minst 30 högskolepoäng varav minst 50 % ska vara på forskarnivå. Tillgodoräknande kan ej göras av kurser som krävs för särskild behörighet till forskarutbildningen.

De kurser som ges inom forskarutbildningen har ofta en annan uppläggning än kurserna inom grundutbildningen. Även moment som utförande av konstruktionsuppgifter, projektuppgifter, litteraturgenomgångar och i vissa fall aktivt seminariedeltagande kan utgöra kurs. Antalet föreläsningar och laborationer är jämförelsevis få och litteraturen är oftast på engelska. Det är också vanligt att undervisningen sker på engelska, till exempel när gästforskare ger hela eller delar av forskarutbildningskurser.

Det är upp till doktoranden tillsammans med handledaren att hitta lämpliga kurser på KTH eller andra universitet. Det är vanligt att läsa kurser som anordnas av andra universitet eller högskolor. Exempel på detta kan vara sommarskolor eller forskningskolor. Information om sådana kurser sprids ofta via forskarnätverken.

http://www.kth.se/utbildning/forskarutbildning finns en del av de forskarutbildningskurser som ges på KTH listade. Kurser inom t.ex. högskolepedagogik eller teknisk engelska kan också vara ett bra komplement till utbildningen. Många doktorandkurser ges inte med någon given periodicitet, utan startar när det finns ett tillräckligt underlag av studerande.

Tillhör: Industriell produktion
Senast ändrad: 2015-05-04